Analizy i badania

MAKROpuls: Popyt krajowy coraz silniejszy

>

Finalne dane zgodne ze wstępnym odczytem

Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS realna dynamika PKB zwiększyła się w IV kw. ub. r. do 2,7% r/r wobec 1,9% w III kw., co było zgodne z podanym wcześniej szybkim szacunkiem przygotowanym na podstawie opracowania eksperymentalnego. Po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych tempo wzrostu PKB nieznacznie spowolniło z 0,7% r/r w III kw. do 0,6% w IV kw.

Popyt krajowy coraz silniejszy

W strukturze PKB na szczególn? uwagę zasługuje dalsze ożywienie popytu krajowego, który w ujęciu rocznym wzrósł drugi kwartał z rzędu (wkład do wzrostu PKB równy 1,2 pkt. proc. wobec 0,5 pkt. proc w III kw.). Złożyły się na to silne przyspieszenie wzrostu konsumpcji prywatnej z 1,0% r/r w III kw. do 2,1% w IV kw. oraz zwiększenie dynamiki inwestycji z 0,6% r/r w III kw. do 1,3% w IV kw.. W konsekwencji, wzrost konsumpcji był czynnikiem, który w znacz?cym stopniu przyczynił się do zwiększenia rocznego tempa wzrostu gospodarczego w IV kw. (o 1,1 pkt. proc.). W kierunku przyśpieszenia konsumpcji oddziaływały rosn?ca dynamika realnego funduszu płac w przedsiębiorstwach (wspierana przez nisk? inflację) oraz poprawa sytuacji na rynku pracy (w tym spadek odsezonowanej stopy bezrobocia). Z kolei czynnikiem hamuj?cym wzrost spożycia prywatnego był spadek akcji kredytowej w segmencie kredytów konsumpcyjnych. Wyraźny wzrost dynamiki spożycia prywatnego wynikał przede wszystkim ze zwiększonej konsumpcji usług (w IV kw. ub. r. dynamika sprzedaży w cenach stałych wyniosła 4,2% r/r wobec 3,9% w III kw., wskazuj?c jedynie na nieznaczne zwiększenie konsumpcji towarów).

Inwestycje przyśpieszaj?

Naszym zdaniem głównym czynnikiem dynamizuj?cym inwestycje w IV kw. był wzrost nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw – w szczególności w dużych firmach zorientowanych na eksport. Do wzrostu inwestycji w IV kw. przyczyniły się również korzystne jak na grudzień warunki meteorologiczne, które umożliwiły kontynuację prac budowlano-montażowych przy projektach infrastrukturalnych oraz efekt niskiej bazy sprzed roku. Naszym zdaniem, w kolejnych kwartałach nast?pi dalsze zwiększenie dynamiki inwestycji przedsiębiorstw. Wskazuj? na to badania ankietowe NBP sygnalizuj?ce wzrost liczby planowanych na ten rok inwestycji przedsiębiorstw (udział przedsiębiorstw planuj?cych poważniejsze inwestycje w perspektywie roku wzrósł w I kw. br. do 39,2% z 34,1%, a tym samym ukształtował się na najwyższym poziomie od 2011 r.).

Drugim czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku wzrostu dynamiki inwestycji w IV kw. były zwiększone zakupy mieszkań dokonywane przez gospodarstwa domowe w zwi?zku z wejściem w życie zmian w Rekomendacji S, zgodnie z którymi pocz?wszy od 1 stycznia 2014 r. osoby zaci?gaj?ce kredyt mieszkaniowy musz? dysponować 5-procentowym wkładem własnym. Wsparciem dla takiej oceny jest utrzymanie wysokiej akcji kredytowej w segmencie kredytów hipotecznych w IV kw. przy jej wyraźnym zmniejszeniu w styczniu br. Choć zakupy mieszkań na rynku wtórnym zwiększały inwestycje ogółem, były one neutralne dla wzrostu gospodarczego, gdyż pomniejszały zapasy firm deweloperskich (m.in. dlatego w IV kw. siódmy kwartał z rzędu odnotowano ujemny wkład zapasów do wzrostu PKB, -0,7 pkt. proc.)

Eksport netto wci?ż pozostaje głównym silnikiem gospodarki

Pomimo wyraźnego przyśpieszenia popytu krajowego, wci?ż najwyższy wkład do wzrostu PKB w IV kw. miał eksport netto (1,5 pkt. proc. wobec 1,4 pkt. proc. w III kw.). Zwiększenie wkładu eksportu netto było spowodowane spadkiem dynamiki importu (do 2,9% r/r z 3,4% r/r w III kw.), któremu towarzyszyło lekkie spowolnienie wzrostu eksportu (do 6,3% z 6,4%). Nieznaczny spadek dynamiki eksportu był spowodowany przede wszystkim niższym eksportem do Rosji i Ukrainy w IV kw. (por. MAKROpuls z 19.02.2014).

Wzrost gospodarczy coraz bardziej zrównoważony

Dzisiejsze dane o PKB potwierdzaj?, że polska gospodarka znajduje się w fazie wyraźnego ożywienia z rosn?cym udziałem popytu krajowego jako czynnika wzrostu. W kolejnych kwartałach, wraz z oczekiwanym przez nas dalszym przyspieszeniem konsumpcji prywatnej i inwestycji rola popytu krajowego powinna ulec dalszemu stopniowemu zwiększeniu, kompensuj?c malej?cy wkład eksportu netto. Dzisiejsze dane stanowi? zatem wsparcie dla naszej prognozy, zgodnie z któr? tempo wzrostu PKB w I kw. br. wzrośnie do 3,0%, a w całym 2014 r, wyniesie 3,3%.

Naszym zdaniem dzisiejsze dane o PKB w IV kw. s? neutralne dla złotego i rynku długu. S? one również spójne z nasz? prognoz?, zgodnie z któr? pierwsza podwyżka stóp procentowych NBP (o 25 pb.) nast?pi w listopadzie br.  

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP