Analizy i badania

MAKROpuls: Auta z kratką dały po hamulcach

>

Niższa liczba dni roboczych ograniczyła wzrost sprzedaży detalicznej

Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS dynamika sprzedaży detalicznej w przedsiębiorstwach zatrudniaj?cych powyżej 9 osób wzrosła w cenach bież?cych o 4,8% r/r w styczniu wobec 5,8% r/r w grudniu, co było powyżej konsensusu rynkowego (4,6%) i naszej prognozy (3,9%). Liczona w cenach stałych sprzedaż wzrosła w styczniu o 5,0% r/r wobec 5,9% w grudniu. Głównym czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku zmniejszenia dynamiki sprzedaży pomiędzy styczniem a grudniem była różnica w liczbie dni roboczych (w styczniu br. liczba dni roboczych była o 1 mniejsza niż przed rokiem, podczas gdy w grudniu ub. r. liczba dni roboczych była o 1 większa niż w 2012 r.).

Zmiany w przepisach nie pomogły sprzedaży samochodów

W strukturze sprzedaży na szczególn? uwagę zasługuje spadek dynamiki sprzedaży w cenach stałych w kategorii "pojazdy samochodowe, motocykle i części” (do 8,6% r/r wobec 28,8% w grudniu). Spowolnienie wzrostu sprzedaży w tej kategorii nast?piło pomimo oddziaływania korzystnych przepisów dotycz?cych samochodów osobowych z homologacj? ciężarow? (tzw. auta z kratk?), zwi?zanego z przejściowymi zmianami zasad odliczenia podatku VAT przy zakupie tych samochodów. Naszym zdaniem głównym czynnikiem ograniczaj?cym zwiększenie sprzedaży samochodów w styczniu była niska dostępność aut z kratk?. Dealerzy informowali o zwiększonym zainteresowaniu klientów ww. samochodami w styczniu, jednak nie byli oni w stanie sprostać zwiększonemu popytowi – posiadali niewielk? liczbę samochodów na stanie. Aby móc skorzystać z ulgi podatkowej, samochód musiał być fizycznie dostępny w salonie, a nie jedynie zamówiony przez klienta i wstępnie opłacony. Takie wnioski potwierdzaj? dane Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar. Informował on bowiem, że w okresie 01-20.01.2014 r. auta z kratk? stanowiły jedynie 3,3% wszystkich rejestracji samochodów osobowych w tym czasie, a więc nieznaczn? część w całości sprzedaży. Dodatkowym czynnikiem ograniczaj?cym sprzedaż samochodów były niesprzyjaj?ce warunki atmosferyczne w II poł. stycznia, kiedy utrzymywały się wyraźnie ujemne temperatury.

W kierunku zwiększenia dynamiki sprzedaży detalicznej oddziaływał natomiast wzrost liczonej w cenach stałych dynamiki sprzedaży paliw (z -3,1% r/r w grudniu do -1,9% w styczniu) oraz w sklepach wyspecjalizowanych w sprzedaży żywności (z 1,1% do 5,3%). Zwiększone wydatki w tych kategoriach potwierdzaj? stopniow? odbudowę konsumpcji prywatnej, wspieranej przez malej?c? skłonność gospodarstw domowych do oszczędzania, utrzymuj?c? się nisk? inflację oraz wyhamowanie negatywnych tendencji na rynku pracy (zwiększone poczucie stabilności zatrudnienia), sprzyjaj?ce poprawie nastrojów konsumenckich.

W lutym sprzedaż detaliczna wyraźnie przyśpieszy

W lutym oczekujemy znacz?cego przyspieszenia sprzedaży detalicznej, na które wpłynie kombinacja trzech czynników. Po pierwsze, auta z kratk? będ? dostępne już w większym zakresie, co pozwoli zaspokoić popyt ze strony klientów (dealerzy informowali m.in. o sprowadzaniu aut z partnerskich salonów zza granicy). Po drugie, wsparciem dla sprzedaży detalicznej będzie korzystna różnica w liczbie dni roboczych. Po trzecie, w lutym mieliśmy do czynienia ze sprzyjaj?cymi (jak na tę porę roku) warunkami meteorologicznymi.

Dalszy spadek odsezonowanej stopy bezrobocia

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w styczniu 14,0% wobec 13,4% w grudniu. Szacujemy, że po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych stopa bezrobocia wyniosła w styczniu 13,2%. Tym samym odsezonowana stopa bezrobocia zmniejszyła się w styczniu o 0,1 pp. i osi?gnęła najniższy poziom od listopada 2012 r. Potwierdza to utrzymuj?c? się stopniow? poprawę sytuacji na rynku pracy, oddziałuj?c? w kierunku poprawy nastrojów konsumenckich. Oczekujemy, że w lutym nieodsezonowana stopa bezrobocia rejestrowanego ponownie wzrośnie, aczkolwiek w mniejszym stopniu niż wynikałoby to z historycznych wahań sezonowych. Jej niższy wzrost będzie efektem korzystnych warunków meteorologicznych (relatywnie wysoka temperatura w lutym sprzyjała prowadzeniu prac budowlanych) oraz uwolnienia środków z Funduszu Pracy na aktywizację osób bezrobotnych (w lutym Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przekaże urzędom pracy ok. 80 mln zł na wsparcie młodych bezrobotnych).

Dane o sprzedaży detalicznej lekko pozytywne dla kursu złotego i negatywne dla rynku długu

Dzisiejsze lepsze od oczekiwań rynku dane o grudniowej sprzedaży detalicznej s? naszym zdaniem lekko pozytywne dla kursu złotego i negatywne dla rynku długu. S? one również wsparciem dla naszej krótkoterminowej prognozy stóp procentowych NBP, zakładaj?cej pierwsz? podwyżkę (o 25 pb.) w listopadzie br.  

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP