Aktualności firm stowarzyszonych

Koniec zacieśniania polityki pieniężnej w Czechach

W najbliższych kwartałach wzrost gospodarczy będzie stopniowo spowalniał ograniczany przez niekorzystną koniunkturę za granicą oraz zacieśnianie polityki pieniężnej realizowane przez bank centralny w ostatnich kwartałach. Inflacja kształtuje się obecnie na podwyższonym poziomie, jednak ze względu na wygasanie przejściowych efektów ją podbijających i niskie tempo wzrostu cen za granicą, powinna ona osiągnąć cel inflacyjny (2,0%) na przełomie lat 2020-2021 r. W takich warunkach oczekujemy, że Narodowy Bank Czech (CNB) będzie utrzymywał stopy procentowe na niezmienionym poziomie co najmniej do końca 2021 r.

Tempo wzrostu PKB w Czechach ukształtowało się na poziomie 2,5% r/r w III kw. wobec 2,7% w II kw. Czynnikami oddziałującymi w kierunku spadku tempa wzrostu gospodarczego były niższe wkłady konsumpcji i inwestycji. Z uwagi na silniejsze spowolnienie importu niż eksportu kontrybucja eksportu netto do wzrostu PKB nieznacznie zwiększyła się. Warto zwrócić uwagę, że w III kw. po raz pierwszy od I kw. 2017 r. odnotowano spadek inwestycji w ujęciu rok do roku (o 0,3% wobec wzrostu o 1,4% w II kw.). W kolejnych kwartałach oczekujemy utrzymywania się lekkiej trajektorii spadkowej wzrostu gospodarczego z uwagi na niekorzystne uwarunkowania w handlu światowym oraz dekoniunkturę w niemieckim przetwórstwie, które będą miały naszym zdaniem niekorzystny wpływ na inwestycje i eksport w Czechach. Czynnikiem hamującym wzrost gospodarczy będzie również wyhamowanie ekspansji polityki fiskalnej. Zgodnie z szacunkami CNB, z uwagi na wyższe wydatki rządowe. (m.in. podwyżki płacy minimalnej, inwestycje publiczne, wysokie tempo wzrostu płac w sferze budżetowej) tempo wzrostu gospodarczego będzie podbijane o ok. 0,5 pkt. proc. średniorocznie w 2019 r. Z kolei w 2020 r. impuls fiskalny będzie neutralny dla wzrostu gospodarczego. Wzrost PKB będzie również ograniczane przez zacieśnianie polityki pieniężnej realizowane w ostatnich kwartałach. W rezultacie prognozujemy, że dynamika PKB wyniesie 2,4% r/r w 2020 r., 2,2% w 2021 r. wobec 2,5% w 2019 r. Opublikowane dziś bardzo słabe wyniki badań koniunktury w czeskim przetwórstwie, wskazujące na coraz szybszy spadek nowych zamówień, bieżącej produkcji i nowych zamówień (najszybciej od 2009 r.), stanowią wsparcie dla naszego scenariusza spowolnienia wzrostu gospodarczego w Czechach w kolejnych kwartałach.

Przez cały br. inflacja w Czechach kształtowała się blisko górnej granicy pasma dopuszczalnych odchyleń od celu inflacyjnego CNB (2,0 ± 1%). Była ona napędzana przez presję popytową i kosztową związaną z szybkim wzrostem wynagrodzeń, podwyżki cen administrowanych (nośniki energii) oraz wyższe ceny żywności. W 2020 r. wspomniane czynniki będą stopniowo wygasać, co będzie oddziaływało w kierunku spadku inflacji. Odwrotny wpływ będzie miała zaplanowana na przyszły rok podwyżka akcyzy na alkohol i papierosy. Biorąc pod uwagę wspomniane czynniki, w warunkach niskiego tempa wzrostu za granicą, oczekujemy lekkiego spadku inflacji w Czechach do 2,5% r/r w 2020 r. i 2,0% w 2021 r. wobec 2,8% w br.

W ostatnich kwartałach CNB stosował bardzo skrupulatne podejście do celu inflacyjnego. Realizując swój mandat, od III kw. 2017 r. CNB stopniowo normalizował politykę pieniężną, podnosząc stopy procentowe do obecnego poziomu równego 2,00%. Przedstawiona w listopadowym raporcie o inflacji prognoza 2-tygodniowej stopy repo implikuje zacieśnienie polityki pieniężnej w IV kw. br., a następnie jej złagodzenie w połowie 2020 r. Taki scenariusz uważamy za skrajnie mało prawdopodobny. Częste zmiany stopy procentowej oddziaływałyby bowiem w kierunku spadku wiarygodności CNB.

Należy zwrócić uwagę, że CNB oczekuje, że inflacja tylko przejściowo będzie kształtowała się na podwyższonym poziomie, a na przełomie lat 2020-2021 osiągnie cel inflacyjny (2%). Ponadto, część członków CNB uważa, że ryzyka dla ścieżki tempa wzrostu cen są skierowane w dół. Dodatkowo zwracają oni uwagę, że podwyżki stóp procentowych nie są obecnie potrzebne, gdyż i tak nie będą one miały istotnego wpływu na inflację w horyzoncie kilku miesięcy z uwagi na długi czas transmisji decyzji w polityce pieniężnej na tempo wzrostu cen. Kolejnym argumentem na rzecz stabilizacji stóp procentowych jest słaba koniunktura w realnej sferze gospodarki – niepewność dotycząca perspektyw popytu zagranicznego negatywnie wpływająca na aktywność przemysłu i inwestycje.

W rezultacie oczekujemy, że CNB utrzyma niemieniony poziom stóp procentowych w latach 2019-2021. Dostrzegamy ryzyko, że CNB zdecyduje się na podwyżkę stóp, jeśli inflacja będzie kształtowała się powyżej ścieżki przedstawionej w listopadowej projekcji inflacji. Wsparciem dla takiego alternatywnego scenariusza są opinie niektórych członków CNB, którzy uważają, że utrzymywanie się inflacji na obecnym poziomie sprzyja zakotwiczeniu oczekiwań inflacyjnych na zbyt wysokim poziomie. W horyzoncie prognozy oczekujemy dalszej lekkiej aprecjacji kursu korony do 25,30 na koniec 2021 r.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud@credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard@credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19