Aktualności firm stowarzyszonych

Komunikat RPP bez istotnych zmian

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z naszymi oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła dziś stóp procentowych (stopa referencyjna wynosi 1,50%). RPP podtrzymała ocenę, że "<em>w świetle dostępnych danych i prognoz obecny poziom stóp sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną</em>”. Podobnie jak w czerwcu Rada zaznaczyła w komunikacie, iż ze względu na "<em>wygasanie efektów wyższych cen surowców na rynkach światowych, przy jedynie stopniowym zwiększaniu się wewnętrznej presji inflacyjnej związanej z poprawą krajowej koniunktury (…) ryzyko trwałego przekroczenia celu inflacyjnego w średnim okresie jest ograniczone</em>”.</p>

>

Projekcja NBP: inflacja w dół, PKB w górę

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami przewidywana w lipcowej projekcji NBP ścieżka inflacji w 2017 r. została - w porównaniu z projekcj? marcow? - zrewidowana w dół, a dynamika PKB   w 2017 r. została podniesiona. Zgodnie z lipcow? projekcj? – przygotowan? przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP – inflacja znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 1,6%-2,3% w 2017 r. (wobec 1,6-2,5% w projekcji marcowej), 1,1-2,9% w 2018 r. (wobec 0,9-2,9%) oraz 1,3-3,6% w 2019 r. (wobec 1,2-3,5%). Oznacza to, że zgodnie z projekcj? w latach 2017-2018, a więc w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej, inflacja utrzyma się na poziomie niższym od celu inflacyjnego RPP (2,5%) i cel ten osi?gnie dopiero w drugiej połowie 2019 r. Oczekiwana w projekcji dynamika PKB w latach 2017-2018 została podniesiona. Zgodnie z lipcow? projekcj? jego tempo znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 3,4-4,7% w 2017 r. (wobec 3,4-4,0% w projekcji marcowej), 2,5-4,5% w 2018 r. (wobec 2,2-4,5%) i 2,3-4,3% w 2019 r. (2,3-4,4%). W ocenie Rady, wyniki lipcowej projekcji wspieraj? ocenę, zgodnie z któr? ryzyko trwałego przekroczenia celu inflacyjnego w średnim okresie jest ograniczone.

Prezes NBP: stabilny napływ Ukraińców będzie się utrzymywał

Na konferencji po posiedzeniu Rady prezes NBP A. Glapiński podtrzymał wcześniej prezentowany pogl?d, zgodnie z którym "z ogromnym prawdopodobieństwem” stopy NBP nie ulegn? zmianie do końca 2018 r. Nawi?zuj?c do wyników badań ankietowych NBP stwierdził on, że mimo zniesienia wiz dla Ukraińców podróżuj?cych do krajów UE stabilny napływ emigrantów z Ukrainy do Polski będzie się utrzymywał. W konsekwencji, presja płacowa pozostanie ograniczona. W jego ocenie w połowie 2018 r. w RPP zacznie się "ożywiona dyskusja” na temat potrzeby zaostrzenia polityki monetarnej, co będzie spowodowane perspektyw? powrotu inflacji do celu RPP (2,5%) w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej. Prezes NBP ponownie zaakcentował, że "jak na razie” nie ma negatywnych konsekwencji utrzymuj?cych się ujemnych realnych stóp procentowych. Jednak obecny na konferencji członek Rady, E. Gatnar, zaznaczył, że ujemne realne stopy s? powodem do niepokoju, gdyż s? czynnikiem zmniejszaj?cym skłonność do oszczędzania. Naszym zdaniem przywoływany w ostatnich miesi?cach przez członków RPP problem oddziaływania ujemnych realnych stóp procentowych na gospodarkę (por. MAKROpuls z 7.06.2017) stanowi główn? oś sporu w RPP. Oczekujemy, że w drugiej połowie br., wraz z przejściowym spadkiem inflacji, rola tego czynnika jako argumentu na rzecz zaostrzenia polityki pieniężnej zmaleje.

Podwyżka stóp wci?ż odległa

Przytoczone powyżej wypowiedzi członków Rady wskazuj?, że nastawienie RPP w polityce pieniężnej nie zmieniło się istotnie w porównaniu do tego prezentowanego po czerwcowym posiedzeniu. Stanowi? one jednocześnie wsparcie dla naszej prognozy stóp NBP, zgodnie z któr? w warunkach utrzymywania się inflacji znacz?co poniżej celu inflacyjnego, RPP utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie do listopada 2018 r. Silnym wsparciem dla naszej prognozy s? opublikowane w ubiegłym tygodniu wstępne dane o czerwcowej inflacji (1,5% r/r wobec 1,9% w maju). Sygnalizuj? one znacz?ce ryzyko w dół dla naszej prognozy inflacji w II poł. 2017 r. oraz – ze względu na efekt obniżonej bazy - ryzyko w górę dla prognozowanej dynamiki cen w II poł. 2018 r. (por. MAKROmapa z 12.06.2017).

Naszym zdaniem treść komunikatu po posiedzeniu RPP oraz wypowiedzi prezesa NBP s? neutralne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Tax Newsletter wydanie specjalne nr 7

Dodatkowe koszty pracownicze. W dobie panującego stanu epidemii pracodawcy zmuszeni są do ponoszenia dodatkowych wydatków związanych z zapewnieniem...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP