Analizy i badania

Kolejna porcja zmian w prawie energetycznym

<p style="text-align: justify;">1 stycznia 2014 r weszły w życie kolejne przepisy ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, Mały trójpak energetyczny), dotyczące ewidencji księgowej, sporządzania i przechowywania sprawozdań finansowych. Ponadto, od Nowego Roku wzrosło gazowe obligo giełdowe, zaczyna obowiązywać dodatek energetyczny oraz nowe IRiESD, a rynek czeka na zmiany wynikające ze stosowania generalnej umowy dystrybucji (GUDk).</p>

>

Ewidencja księgowa oraz sporz?dzanie i przechowywanie sprawozdań finansowych

Wprowadzone zmiany dotycz? sprawozdań finansowych zawieraj?cych rachunek zysków i strat w zakresie działalności dotycz?cej dostarczania paliw gazowych lub energii elektrycznej, które podlegaj? badaniu po 1 stycznia 2014 r. Przedsiębiorstwa energetyczne zostały zobowi?zane do prowadzenia ewidencji księgowej w sposób umożliwiaj?cy odrębne obliczenie kosztów i przychodów, zysków i strat dla wykonywanej działalności gospodarczej w zakresie:

  • dostarczania paliw gazowych lub energii, w tym kosztów stałych, kosztów zmiennych i przychodów, odrębnie dla wytwarzania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami gazowymi lub energi?, magazynowania paliw gazowych i skraplania gazu ziemnego lub regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego, a także w odniesieniu do grup odbiorców określonych w taryfie
  • oraz niezwi?zanym z powyższ? działalności?.

Nowe przepisy nakładaj? na przedsiębiorstwa energetyczne szerszy zakres obowi?zków. Kluczow? zmian? jest wprowadzenie obowi?zku poddania badaniu sprawozdania finansowego obejmuj?cego bilans, rachunek zysków i strat sporz?dzonych w zakresie działalności zwi?zanej z dostarczaniem paliw gazowych lub energii. Badanie powinno być przeprowadzone na postawie art. 7 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości i uwzględniać aspekty zapewnienia równoprawnego traktowania odbiorców oraz eliminowania subsydiowania skrośnego pomiędzy działalnościami zwi?zanymi z dostarczaniem paliw gazowych lub energii.

Przedsiębiorstwa energetyczne zostały także zobowi?zane do sporz?dzania i przechowywania sprawozdania finansowego zawieraj?cego bilans oraz rachunek zysków i strat za okresy sprawozdawcze, odrębnie dla poszczególnych rodzajów wykonywanej działalności gospodarczej. Jednocześnie, w odniesieniu do przedsiębiorstw nie zobowi?zanych do powyższych działań na podstawie przepisów szczególnych wprowadzono wymóg udostępnia tych sprawozdań do publicznego wgl?du w swojej siedzibie.

Obowi?zkowy poziom handlu gazem poprzez giełdę, wprowadzony Małym trójpakiem energetycznym wzrósł od 1 stycznia 2014 r. z poziomu 30 do 40 proc.

Dodatek energetyczny, wypłacany przez lokalny ośrodek pomocy społecznej dla najuboższych odbiorców pr?du

W tym roku państwo przeznaczy na dodatki energetyczne ł?cznie około 115 mln zł. Do końca kwietnia 2014 r. miesięcznie najubożsi mog? liczyć na:

  • 11,36 zł miesięcznie dla osób samotnych
  • 15,77 zł dla odbiorców prowadz?cych gospodarstwo domowe składaj?ce się z dwóch do czterech osób
  • oraz 18,93 zł dla odbiorców mieszkaj?cych przynajmniej w pięcioosobowym gospodarstwie domowym.

Gotowość do zawierania GUD-kompleksowej (GUDk)

Celem instytucji jest umożliwienie wszystkim sprzedawcom energii zawierania umów sprzedaży energii elektrycznej i zapewnienia świadczenia usług dystrybucji, zwanych umowami kompleksowymi z odbiorcami energii elektrycznej w gospodarstwach domowych.

W kwietniu 2013 r. ogłoszono zakończenie prac Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej oraz Towarzystwa Obrotu Energi? nad wzorcem GUDk. Umowa ma umożliwić wystawianie jednej faktury odbiorcom w gospodarstwach domowych po zmianie sprzedawcy energii elektrycznej. Wszyscy operatorzy systemów dystrybucyjnych zobowi?zali się do wdrożenia GUDk od 1 stycznia 2014 r.

Nowe Instrukcje Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

W ostatnim czasie Prezes URE zatwierdził IRiESD dla: RWE Stoen Operator Sp. z o.o. , Enea Operator Sp. z o.o. i Energa Operator S.A. oraz Tauron Dystrybucja S.A. Dokumenty te stanowi? zbiór szczegółowych zasad i uwarunkowań w zakresie korzystania z sieci Operatora. IRiESD określa uprawnienia i obowi?zki dla podmiotów przył?czonych do sieci - odbiorców i wytwórców energii elektrycznej oraz Operatora Sieci Dystrybucyjnej, jak również przedsiębiorstw obrotu i sprzedawców. Instrukcja ustala ponadto zasady postępowania w przypadku nie rozpoczęcia lub zaprzestania sprzedaży energii elektrycznej lub świadczenia usługi kompleksowej przez wybranego sprzedawcę.

Nadchodz?ce zmiany:

  • Do dnia 31 marca 2014 operator systemu przesyłowego gazowego, operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego, operator systemu dystrybucyjnego gazowego oraz operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego maj? obowi?zek przedłożenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do uzgodnienia projektu planu rozwoju i jego aktualizacji.

Mały Trójpak zmienił między innymi brzmienie art. 16 ustawy – Prawo energetyczne, określaj?cym tryb oraz kryteria sporz?dzania, przedkładania oraz uzgadniania planów rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i Przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe lub energię, zwanymi dalej „planami rozwoju”. Zmieniony przepis art. 16 ust. 14 ustawy – Prawo energetyczne nakłada na operatorów obowi?zek przedłożenia Prezesowi URE do uzgodnienia projektu planu rozwoju i jego aktualizacji do dnia 31 marca.

  • Do dnia 11 marca 2014 r. Operatorzy Systemów Przesyłowych, Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych oraz Operator Systemu Magazynowania maj? czas na spełnienie kryteriów niezależności, o których mowa w zmienionym art. 9d ustawy – Prawo energetyczne.

Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy − Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw wprowadziła zmiany zasad funkcjonowania operatorów systemów przesyłowych, operatorów systemów dystrybucyjnych, operatora systemu magazynowania oraz innych podmiotów świadcz?cych usługi skraplania gazu ziemnego lub regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego, przesyłania, dystrybucji, magazynowania paliw gazowych. Ustawodawca przewidział 6 miesięczny okres przejściowy na spełnienie nowych obowi?zków. Ustawa rozszerza równocześnie wył?czenia ustawowe spod obowi?zku unbundlingu. Naruszenia obowi?zków w zakresie unbundlingu s? zagrożone kar? pieniężn? na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 20 i 21 ustawy – Prawo energetyczne.

Łukasz Jankowski

+48 22 50 50 760

lukasz.jankowski(@)eversheds.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin