Analizy i badania

Jaki będzie wpływ „Trumpenomiki” na rynki finansowe ?

<p style="text-align: justify;">Nieoczekiwane zwycięstwo Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w USA rodzi pytanie o krótko- i średnioterminowy wpływ tego wydarzenia na rynki finansowe, w tym w szczególności na kurs złotego i rentowności polskich obligacji. Analiza programu wyborczego D. Trumpa oraz jego ostatnich wypowiedzi pozwala wyciągnąć wstępne wnioski dotyczące najbardziej prawdopodobnej korekty w polityce gospodarczej amerykańskiego rządu. Ze względu na radykalny charakter postulatów wyborczych D. Trumpa, a także potencjalnie znaczący wpływ realizacji niektórych z nich na decyzje FED dotyczące stóp procentowych, ocena wpływu polityki gospodarczej prowadzonej przez nową administrację („Trumpenomiki”) obarczona jest dużą niepewnością.</p>

>

Wbrew naszym oczekiwaniom (por. MAKROmapa z 7.11.2016) reakcj? rynków finansowych na zwycięstwo D. Trumpa było wyraźne umocnienie dolara i wzrost rentowności obligacji na rynkach bazowych, w tym w szczególności obligacji amerykańskich. Reakcję tę można zinterpretować jako wzrost – w ocenie inwestorów – prawdopodobieństwa zaostrzenia polityki monetarnej w średniej perspektywie. Taka ocena jest uzasadniona w świetle ostatnich wypowiedzi D. Trumpa, który po ogłoszeniu wyników wyborów akcentował potrzebę silnego zwiększenia inwestycji publicznych, nie przywołuj?c jednocześnie pozostałych głównych elementów programu gospodarczego (ograniczenia imigracji, wprowadzenia działań protekcjonistycznych, obniżenia podatków). Sygnalizuje to możliwość przyspieszenia wzrostu popytu krajowego w USA pocz?wszy od 2017 r. W sytuacji, w której gospodarka amerykańska znajduje się blisko stanu równowagi makroekonomicznej, silne zwiększenie popytu krajowego będzie oddziaływać w kierunku wzrostu inflacji. Ewentualna ekspansja fiskalna w USA przyczyni się do dalszego wzrostu długu publicznego w relacji do PKB, który może się wi?zać z relatywnie niewielkim wzrostem premii za ryzyko niewypłacalności ze względu na możliwy korzystny wpływ inwestycji publicznych w infrastrukturę na produktywność i dynamikę potencjalnego PKB. Wsparciem dla takiej oceny jest nieznaczny wzrost stawek CDS dla amerykańskich obligacji po ogłoszeniu wyników wyborów prezydenckich.

W sumie zatem „Trumpenomika” może spowodować znacz?c? zmianę policy-mix w kierunku wyraźnie łagodniejszej polityki fiskalnej i ostrzejszej polityki monetarnej. Jeśli najbliższe tygodnie przynios? kolejne deklaracje prezydenta–elekta i jego przedstawicieli zwiększaj?ce prawdopodobieństwo realizacji tego scenariusza, rynek może zacz?ć wyceniać więcej niż jedn? podwyżkę stóp procentowych w 2017 r. Nasilenie oczekiwań inwestorów na podwyżki stóp oddziaływałoby w kierunku dalszego osłabienia kursu złotego i wzrostu rentowności obligacji.

W trakcie kampanii wyborczej D. Trump wskazywał na potrzebę zmian w funkcjonowaniu NATO. Uzależnił on podtrzymanie gwarancji bezpieczeństwa dla pozostałych członków NATO od zadośćuczynienia USA z tytułu ponoszenia kosztów finansowania parasola ochronnego (“reasonable reimbursement for the tremendous cost”) dla krajów NATO (większość krajów członkowskich nie spełnia wytycznej dotycz?cej przeznaczania 2% PKB na obronę narodow?). Ponadto, administracja Trumpa może złagodzić politykę wobec Rosji poprzez wprowadzenie tzw. resetu we wzajemnych stosunkach, co może przyczynić się do złagodzenia sankcji wprowadzonych przez USA wobec Rosji po aneksji Krymu i narastania różnic pomiędzy krajami UE i USA w odniesieniu do kształtu polityki sankcyjnej wobec tego kraju. W konsekwencji, wyniki wyborów w USA wskazuj? na ryzyko zmniejszenia “komfortu bezpieczeństwa” krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz krajów bałtyckich i ponownego zwiększenia napięcia w relacjach Rosji z Ukrain?. Ewentualna materializacja tego ryzyka będzie oddziaływać w kierunku osłabienia kursu złotego.

Dość prawdopodobn? geopolityczn? konsekwencj? wyniku wyborów w USA jest również nasilenie nastrojów antyglobalistycznych i eurosceptycznych w Europie i zwiększenie ryzyka politycznego w kluczowych – z punktu widzenia kierunku zmian w funkcjonowaniu Unii Europejskiej - krajach członkowskich Unii. W najbliższych kwartałach odbęd? się: referendum konstytucyjne we Włoszech (4 grudnia, w przypadku odrzucenia proponowanych przez rz?d premier M. Renzi poda się do dymisji, a prawdopodobieństwo rozpisania przyspieszonych wyborów znacz?co wzrośnie), powtórzone wybory prezydenckie w Austrii (4 grudnia), wybory parlamentarne w Holandii (15 marca), wybory prezydenckie we Francji (7 maja) i wybory parlamentarne w Niemczech (jesień 2017; A. Merkel nie zdecydowała jeszcze, czy będzie ubiegać się o kolejn? kadencję na stanowisku kanclerza). Wynik wyborów w USA zwiększa prawdopodobieństwo wyst?pienia efektu domina w Europie, a więc serii wyników ogólnokrajowych głosowań wyraźnie zwiększaj?cych wpływ ugrupowań eurosceptycznych na politykę zagraniczn? i gospodarcz? w tych krajach, co może być zinterpretowane jako rosn?ce zagrożenie dla Wspólnego Rynku i stabilności wzrostu gospodarczego w krajach UE. Ewentualny efekt domina najprawdopodobniej utrudni również Polsce negocjacje budżetowe dotycz?ce wielkości funduszy unijnych przyznanych Polsce w ramach perspektywy finansowej 2021-2027. W efekcie, w najbliższych kwartałach możemy mieć do czynienia z falami wzrostu awersji na ryzyka rynkach peryferyjnych krajów UE, oddziałuj?cymi w kierunku spadku popytu na aktywa nominowane w złotych i osłabienia kursu złotego.'

Podsumowuj?c, na podstawie dotychczasowych deklaracji D. Trumpa można oceniać, że w krótkiej i średniej perspektywie spodziewane zmiany w polityce gospodarczej i zagranicznej USA będ? oddziaływać w kierunku wzrostu popytu krajowego w USA, silniejszego niż dotychczas oczekiwano zacieśnienia polityki monetarnej przez FED oraz zwiększenia ryzyka politycznego w kluczowych dla przyszłości UE krajach Unii. W konsekwencji, dostrzegamy znacz?ce ryzyko w górę dla naszej kwartalnej prognozy kursu EURPLN do końca 2017 r. Ryzyko to uwzględnimy w najnowszej prognozie makroekonomicznej, któr? opublikujemy 12 grudnia. Zarówno spodziewane dalsze zacieśnienie polityki pieniężnej w USA, jak i ryzyko w górę dla oczekiwanej ścieżki kursu EURPLN stanowi? wsparcie dla naszego scenariusza dwóch podwyżek stóp procentowych przez RPP w lipcu i listopadzie 2017 r. (ł?cznie o 50 pb).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19