Inwestycje gospodarstw domowych przyspieszą w II połowie roku Sygnały

<p style="text-align: justify;">Sygnały napływające z rynku nieruchomości wskazują na wyraźną poprawę na rynku mieszkaniowym. Zgodnie z danymi REAS, w całym ub. r. w sześciu największych miastach Polski sprzedano ponad 43 tys. lokali na rynku pierwotnym, tj. prawie 20% więcej niż w rekordowych dotychczas latach 2007 i 2013. Poniższa analiza ma na celu ocenę tendencji na rynku mieszkaniowym w kolejnych kwartałach. Na tej podstawie spróbujemy określid, jaki będą one miały wpływ na dynamikę nakładów na środki trwałe gospodarstw domowych, bowiem inwestycje gospodarstw domowych to w dominującym stopniu wydatki na zakup nieruchomości.</p>

>

NBP cyklicznie zbiera dane dotycz?ce zarówno ofert jak i transakcji sprzedaży oraz najmu mieszkao w szesnastu miastach wojewódzkich. Baza Rynku Nieruchomości NBP (BaRN) powstaje dzięki dobrowolnemu przekazywaniu danych przez pośredników w obrocie nieruchomości oraz deweloperów. W wyniku analizy NBP prezentowanych jest m.in. 6 indeksów cen (za 1 m2 powierzchni), które powstaj? dla kombinacji poszczególnych cech: rynek pierwotny/wtórny, ceny ofertowe/transakcyjne, średnia ważona dla siedmiu miast (Gdaosk, Gdynia, Łódź, Kraków, Poznao, Warszawa, Wrocław) lub dziesięciu (Białystok, Bydgoszcz, Katowice, Kielce, Lublin, Olsztyn, Opole, Rzeszów, Szczecin, Zielona Góra). Zgodnie z ostatnimi dostępnymi danymi, w III kw. ub. r. ceny mieszkao na rynku mieszkao w ww. 10 miastach nie zmieniły się na rynku pierwotnym oraz wzrosły o 2,1% kw/kw na rynku wtórnym. Z kolei w siedmiu największych miastach mamy do czynienia z lekkimi podwyżkami cen (odpowiednio o 1,6% i 0,5%). Uważamy, że lekki wzrost cen był kontynuowany w IV kw. ub. r., na co wskazuj? dane Home Broker i Open Finance. Opracowany przez te firmy Indeks Cen Transakcyjnych (liczony na bazie transakcji mieszkaniowych dokonywanych w największych miastach Polski przez klientów tych dwóch firm) nieznacznie wzrósł pomiędzy wrześniem a grudniem ub. r. W efekcie oczekujemy, że ceny mieszkao osi?gnęły już swoje minima lokalne i w kolejnych kwartałach będ? lekko rosły. Zgodnie z naszym modelem wzrost cen mieszkao jest w średnim okresie czynnikiem ograniczaj?cym wzrost dynamiki inwestycji gospodarstw domowych. Uważamy jednak, że w krótkim okresie może on dynamizowad sprzedaż mieszkao w zwi?zku nasileniem oczekiwao gospodarstw na dalszy wzrost cen i tym samym przyspieszeniu decyzji o zakupie lokalu.

Zgodnie z wynikami kwartalnej ankiety NBP nt. sytuacji na rynku kredytowym, w IV kw. 2014 r. ankietowane banki nie zmieniły w istotny sposób kryteriów polityki kredytowej dla kredytów mieszkaniowych. Dodatkowo marże kredytowe zostały obniżone, co zostało uzasadnione wzrostem presji konkurencyjnej. W I kw. br. 2015 r. banki zapowiadaj? istotne zaostrzenie kryteriów polityki kredytowej oraz przewiduj? spadek popytu na kredyty mieszkaniowe, co zwi?zane jest z wejściem w życie od stycznia br. wyższych wymagao dotycz?cych wkładu własnego przy zakupie nieruchomości (10% wobec 5%). Będzie to czynnik ograniczaj?cy sprzedaż mieszkao w I poł. br. Jednocześnie kontynuacja programu Mieszkanie dla Młodych będzie częściowo kompensowała zaostrzenie polityki kredytowej przez banki. Dzięki niemu gospodarstwa domowe mog? uzyskad od paostwa dotacje na kupno własnego mieszkania na kredyt. W przypadku małżeostw bezdzietnych i osób samotnych dopłata stanowi 10% wartości kupowanego mieszkania, a małżeostwa z dziedmi i osoby samotnie wychowuj?ce dzieci będ? mogły liczyd na dopłatę w wysokości 15%. Dodatkowo w tym roku planowana jest nowelizacja programu w celu podwyższenia dopłat dla rodzin wielodzietnych. Wstępne informacje wskazuj?, że po zmianach dopłaty dla rodzin z dwójk? dzieci mog? zostad zwiększone do 20%, a dla rodzin z trójk? potomstwa – do 30% wartości odtworzeniowej mieszkania.

Bior?c pod uwagę zarysowane powyżej czynniki, oczekujemy umiarkowanego przyspieszenia inwestycji gospodarstw domowych w II poł. br. Dodatkowym elementem dynamizuj?cym inwestycje będzieRekomendacji S wymagany z pocz?tkiem 2016 r. wkład własny przy zakupie mieszkania na kredyt wzrośnie z 10% do 15%, a tym samym ukształtuje się powyżej dopłat paostwowych z programu MdM dla osób bezdzietnych.

W kolejnych kwartałach ze względu na wysoki stopieo wykorzystania mocy wytwórczych w przetwórstwie przemysłowym, który w styczniu br. ukształtował się na najwyższym poziomie od III kw. 2008 r., oczekujmy dalszego zwiększenia dynamiki inwestycji przedsiębiorstw. Z kolei wyraźnego przyspieszenia inwestycji publicznych można oczekiwad dopiero w II poł. br. na skutek spodziewanego przez nas ożywienia w inwestycjach infrastrukturalnych zwi?zanego z koocz?cym się okresem rozliczania inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych w ramach perspektywy finansowej 2007-2013. Kumulacja zwiększenia dynamik wszystkich trzech składowych inwestycji ogółem stanowi wsparcie dla naszej prognozy, zgodnie z któr? dynamika nakładów brutto na środki trwałe ogółem wzrośnie z 6,7% r/r w I poł br. do 8,5% w II poł.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!