Podsumowanie wydarzeń

Grudniowe spotkanie Komitetu ds. Energetyki i Środowiska

<p style="text-align: justify;">W dniu 3 grudnia 2013 r. odbyło się drugie spotkanie Komitetu ds. Energetyki i Środowiska. Spotkanie było poświęcone konsultacjom w sprawie nowego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE).</p>

>

Na wstępie Pan Maciej Kapalski, Główny Specjalista w Departamencie Energii Odnawialnej Ministerstwa Gospodarki (MG), przedstawił harmonogram prac nad nowym projektem ustawy OZE. Powiedział, że uzgodnienia międzyresortowe potrwaj? do 12 grudnia 2013 r. MG czeka wci?ż na opinie, gdyż jak dot?d nie wszystkie resorty wypowiedziały się w sprawie projektu. Michał Kempa, Dyrektor Departamentu Analiz Strategicznych DAS Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zwrócił uwagę, że zespół roboczy zajmuj?cy się projektem pracował od maja tego roku i że dla większości kluczowych aspektów konsensus został już wypracowany.

Mecenas Dr Christian Schnell z kancelarii DeBenedetti Majewski Szcześniak zwrócił uwagę, że ustawa nie jest napisana poprawnym językiem prawniczym. Uważa, że wiele kwestii wymaga doprecyzowania, zanim projekt zostanie przesłany do Komitetu Stałego Rady Ministrów. Należy jak najlepiej dopracować projekt ustawy teraz, aby zminimalizować ryzyko jego odrzucenia w późniejszych pracach.

Pan Maciej Kapalski z MG stwierdził, że projekt został skierowany do Rz?dowego Centrum Legislacji, w którego składzie pracuj? m.in. eksperci z zakresu energetyki. Centrum ma zadbać o odpowiedni? jakość języka prawniczego proponowanej ustawy, usun?ć z tekstu wszelkie nieścisłości i wypracować jego ostateczn? wersję. Ponadto należy się spodziewać, że uwagi Ministerstwa Finansów będ? dotyczyły głównie aspektów merytorycznych. Pan Kapalski potwierdził, że same uwagi przesłane przez Urz?d Regulacji Energetyki (URE) obejmuj? 50 stron, więc dyskusja nad proponowanymi zmianami na pewno zajmie więcej czasu, niż pierwotnie zakładano. Gotowy projekt zostanie przesłany na posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów w pierwszym kwartale 2014 r., a w przypadku pojawienia się uwag, ustawa zostanie ponownie przesłana do Rz?dowego Centrum Legislacji i poddana ocenie pod k?tem stricte prawnym.

Uczestnicy zalecali też jak najszybsze nawi?zanie dialogu z Sejmow? Komisj? ds. Energetyki, aby już na tym etapie uzgodnić jak najwięcej kwestii. Wyrazili nadzieję, że fakt powołania Komisji Nadzwyczajnej do spraw energetyki i surowców energetycznych świadczy o wadze, jak? rz?d przywi?zuje do tego projektu.

Po akceptacji przez Radę Ministrów projekt zostanie przekazany Komisji Europejskiej do notyfikacji. Szacowany czas trwania notyfikacji wynosi 1 rok.

Dalsza dyskusja dotyczyła konkretnych zapisów ustawy. Uczestnicy zastanawiali się nad wył?czeniem części Rozdziału 4 i poddaniem notyfikacji tylko nowego systemu. Ponieważ jednak stary system nie był jeszcze notyfikowany, rozdzielanie tych rozdziałów wydaje się bezzasadne.

Mec. Schnell zwrócił uwagę na konieczność zapewnienia wystarczaj?co długiego okresu przejściowego (najlepiej nawet do grudnia 2016 r.), tak aby umożliwiać inwestorom korzystanie ze starego systemu wsparcia i niedopuszczenie do powstania przerwy w inwestycjach do momentu rozpoczęcia aukcji. Inwestorzy potwierdzili tak? potrzebę, gdyż w przeciwnym razie w 2014 r. nie rozpoczn? się żadne projekty ze względu na brak możliwości ich dokończenia przed wejściem w życie ustawy. Wydłużenie okresu przejściowego sprawi, że realizacja projektów stanie się możliwa. Inwestorzy zauważyli również, że zapisanie w ustawie konkretnej daty wejścia w życie ustawy zachęci banki do inwestowania w przygotowywane projekty ze względu na mniejsze ryzyko legislacyjne.

Uczestnicy poruszyli również temat spalania wielopaliwowego. Wyrażono obawę, że osi?gnięcie 20-procentowego udziału biomasy w skali roku będzie trudne do zrealizowania. Potwierdzono, że techniczne jest to możliwe, natomiast z uwagi na zmienne parametry biomasy, przerwy w dostawach, konieczność wył?czania kotłów i remonty wskaźnik ten jest zbyt wysoki. Stwierdzono, że istniej? w Polsce instalacje, które mog? spełnić wymóg 15% w okresie rozliczeniowym. Zaproponowano obniżenie wskaźnika, aby utrzymać obecne instalacje, oraz dokonywanie rozliczeń w skali miesi?ca, a nie roku.

Pan Michał Kempa stwierdził, że zasadniczo współspalanie powinno zostać wył?czone z programów wsparcia, ponieważ projekty te nie ma wymagaj? większych nakładów inwestycyjnych.

Omawiaj?c kwestię wykluczenia wspomnianych projektów z systemu wsparcia w przypadku uzyskania dofinansowania ich realizacji z innych źródeł, uczestnicy stwierdzili, że w przypadku farm wiatrowych należałoby dopuścić wsparcie np. na potrzeby budowy przył?czy energetycznych.

Poruszono również problem zbytniego zaostrzenia warunków zwi?zanych z podziałem projektów na dwie grupy – jedn? obejmuj?c? źródła wytwórcze pracuj?ce do 3500 godzin w roku i drug? obejmuj?c? wszystkie pozostałe źródła wytwórcze. Zapytano, czy zapisy w ustawie musz? być aż tak restrykcyjne. Pan Michał Kempa odpowiedział, że jest to konieczne, ponieważ system wsparcia ma promować stabilne źródła energii. Będzie narzędziem w rękach rz?du, służ?cym do prawidłowego kształtowania polityki energetycznej. Tym samym po 2020 r. warunki te mog? ulec zmianie.

Uczestnicy wyrazili obawę, że system wsparcia w zbyt dużym stopniu zależy od decyzji wydawanych przez URE, a Urz?d ten niechętnie takie decyzje podejmuje. Według uczestników stanowi to duże zagrożenie dla funkcjonowania systemu.

Zadano również pytanie, czy projekt ustawy został skorelowany z pracami w zakresie wykorzystania funduszy strukturalnych.

Na koniec uczestnicy ustalili również tematykę kolejnego spotkania. Poświęcone ono będzie kwestii pozyskania dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

  Więcej informacji:   Joanna Jaroch - Pszeniczna, joanna.jaroch@ccifp.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin