Analizy i badania

Fuzje i przejęcia kluczem do zwiększenia konkurencyjności firm motoryzacyjnych

<p><span><span>Po okresie recesji rynek fuzji i przejęć w branży motoryzacyjnej powraca na ścieżkę wzrostu - do 2017 roku na świecie zostanie wyprodukowanych 27 milion&oacute;w samochod&oacute;w o masie do 3,5 tony. Prawie 50% globalnych transakcji fuzji i przejęć w branży motoryzacyjnej w 2010 roku przypada na Europę - wynika z raportu &bdquo;Drive Value Automotive M&amp;A Insights&rdquo; opracowanego przez firmę PwC.</span></span></p>

>

PwC szacuje, że w 2011 roku będziemy obserwowali znacz?cy wzrost fuzji i przejęć w branży motoryzacyjnej, głównie za spraw? zwiększenia inwestycji przez fundusze private equity i zmiany strategii przedsiębiorstw z ukierunkowanej na przetrwanie na rozwojow?, prowadz?c? do zwiększenia zysków.

Jak wynika z raportu „Drive Value Automotive M&A Insights” główn? rolę w zakresie fuzji i przejęć odegraj? firmy staraj?ce się zdywersyfikować bazę klientów, zwiększać możliwości technologiczne, poszerzać zasięg geograficzny i zwiększać udział w rynku. Raport stwierdza, że firmy, które nie skorzystaj? z fuzji i przejęć w celu zwiększenia przewagi konkurencyjnej mog? znaleźć się w dużo gorszej sytuacji za pięć – dziesięć lat.

„Obecny trend wskazuje, że rynek fuzji i przejęć będzie nadal rósł, i nie tylko w roku 2011, ale przynajmniej przez najbliższe kilka lat. Jeśli chodzi o plany firm na przyszłość, możemy się spodziewać, że wybior? strategię d?żenia do rozwoju i sukcesu, i porzuc? zachowawcz? strategię przetrwania, obran? ze względu na kryzys. Więcej firm będzie również d?żyć do pozyskania nowych technologii i rozwoju kluczowych kompetencji, aby pozostać w czołówce” – podkreśla Richard Gane z zespołu ds. sektora motoryzacyjnego PwC w Wielkiej Brytanii.

Pakiety ratunkowe rz?du USA przyczyniły się do wzrostu wartości transakcji na rynku fuzji i przejęć, która ł?cznie wyniosła aż 121,9 mld USD w roku 2009, ale już w 2010 roku nast?pił spadek do 29 mld USD. W 2010 ujawniono 521 transakcji, czyli mniej niż w 2009 roku (531).

W 2010 roku globalny wolumen transakcji w sektorze motoryzacyjnym był stabilny, choć wartość ujawnionych transakcji wyraźnie spadła. Azja i Europa wyłamały się jednak z tego trendu – wartość ujawnionych transakcji przypadaj?ca na Azję wynosi aż 11 mld USD, co stanowi ponad czterokrotny wzrost w stosunku do 2009 roku (2,9 mld USD). Za ten wzrost odpowiada głównie kilka transakcji zawartych przez dużych producentów: VW-Suzuki oraz Daimler-Nissan. Ponadto na europejski rynek motoryzacyjny przypada 45% światowych transakcji fuzji i przejęć oraz 41% wartości ujawnionych transakcji.

Fundusze private equity zwiększyły kapitał do ponad 2,5 bln USD w latach 2005-2009, ale znaczna część nie została zainwestowana w wyniku niesprzyjaj?cej sytuacji gospodarczej w latach 2008-2009.

"Zmiany własnościowe zachodz?ce w ostatnich miesi?cach w sektorze motoryzacyjnym na świecie nie wpłynęły istotnie na polski rynek. Produkcja samochodów osobowych i dostawczych jest u nas stabilna choć minimalnie niższa (o 2,5% w okresie styczeń- marzec) niż w roku ubiegłym. Lekki spadek, który teraz obserwujemy, jest efektem wstrzymania produkcji w FSO SA oraz zmniejszenia wytwarzania po stronie Fiata, co w znacznej mierze rekompensuje jednak w skali Polski wzrost liczby produkowanych samochodów przez Opel Polska oraz Volkswagen Poznań" - komentuje Piotr Michalczyk, starszy menedżer w zespole ds. sektora motoryzacyjnego PwC. "Istotne zmiany na polskim rynku może w najbliższym czasie spowodować sytuacja FSO SA. Zakupem fabryki zainteresowane s? bowiem koncerny z Indii czy Chin, dla których Polska może stać się przyczółkiem do ekspansji na rynki krajów Unii Europejskiej" - kontynuuje.

Perspektywy na 2011 rok
Badania PwC prognozuj? globalne zwiększenie produkcji samochodów o masie do 3,5 tony o prawie 27 mln sztuk w ci?gu najbliższych siedmiu lat, co wskazuje na okres trwałego wzrostu w sektorze motoryzacyjnym. W kontekście konkurowania z największymi światowymi producentami, takimi jak VW, GM czy Toyota, autorzy raportu podkreślaj?, że fuzje i przejęcia mog? być najlepszym rozwi?zaniem dla małych i średnich firm w celu budowania efektu skali i zwiększania efektywności.

"Sprzedaż samochodów w Polsce w ci?gu trzech pierwszych miesięcy 2011 roku zmniejszyła się o ok. 5% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wynika to głównie ze zmian w odliczaniu podatku VAT, a tym samym zmniejszenia atrakcyjności pojazdów "z kratk?". Jednocześnie wzrost cen paliw, trzęsienie ziemi w Japonii oraz niepokoje w Afryce i na Bliskim Wschodzie w krótkiej perspektywie mog? spowodować wstrzymanie b?dź opóźnienie decyzji o zmianie samochodu przez polskich konsumentów" - podkreśla Piotr Michalczyk, starszy menedżer w zespole ds. sektora motoryzacyjnego PwC.

Zobacz pełn? wersję raportu "Driving Value. Automotive M&A Insights 2010"

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Zalety restrukturyzacji

Pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwo może uniknąć upadłości, gdy jego zarząd zdecyduje się na otwarcie postępowania...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP