Analizy i badania

Dobre perspektywy rozwoju biznesu wg prezesów firm w Polsce

<p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span><strong>W obliczu wielu zmian geopolitycznych, zarządzający spółkami globalnymi są pewni optymistycznej przyszłości swoich firm. Aż 83 proc. prezesów na świecie i 98 proc. prezesów z Polski pozytywnie ocenia perspektywy rozwoju swojej działalności w perspektywie najbliższych 12 m-cy. Równocześnie 65 proc. prezesów globalnych spółek postrzega przełomowe rozwiązania technologiczne jako szansę na rozwój, a nie zagrożenie dla prowadzonej działalności, podczas gdy dla Polski odsetek ten wynosi aż 96 proc. – wynika z najnowszego badania firmy doradczej KPMG przeprowadzonego wśród blisko 1 300 prezesów na świecie oraz analogicznego badania przeprowadzonego wśród prezesów w Polsce. </strong></span></span></span></p>

>

Optymistyczna przyszłość polskich i globalnych spółek

Jak wynika z najnowszego raportu KPMG International, ponad 8 na 10 prezesów spółek globalnych i  niemalże wszyscy prezesi z Polski s? pewni perspektyw rozwoju swojej działalności w perspektywie najbliższego roku. Bior?c pod uwagę niestabilność zwi?zan? z globalnym wzrostem gospodarczym, 65 proc. zarz?dzaj?cych globalnymi spółkami jest przekonanych o dobrych perspektywach rozwoju światowej gospodarki w ci?gu kolejnych 3 lat. Jest to spadek o 15 p.p. w porównaniu do ubiegłorocznej edycji badania. W tej kwestii prezesi z Polski wykazuj? jeszcze mniejszy optymizm, tylko 44% jest pewnych pozytywnych wskaźników światowej gospodarki w kolejnych latach.

Ponad 6 na 10 prezesów globalnych spółek (65 proc.) twierdzi, że przełomowe rozwi?zania technologiczne stanowi? możliwość rozwoju, a nie zagrożenie dla prowadzonej przez nich działalności. W Polsce prawie każdy prezes (96 proc.) chce budować przewagę konkurencyjn? swojego przedsiębiorstwa w oparciu o nowoczesne rozwi?zania technologiczne, 98 proc. deklaruje, że aktywnie wdraża przełomowe rozwi?zania w swoim sektorze.

Wdrażanie przełomowych rozwi?zań technologicznych jest dla prezesów spółek codzienności? w  obliczu konieczności reagowania na zmienn? sytuację ekonomiczn? na świecie. Co istotne, większość prezesów postrzega je jako możliwość, która pozwoli im przekształcić model swojego biznesu, opracować nowe produkty i usługi oraz osi?gn?ć jeszcze większy dochód. Nowe wyzwania i niepewna sytuacja globalnej gospodarki wywieraj? na prezesach presję dotycz?c? wprowadzania nowych przełomowych rozwi?zań, które pomog? w dalszym ci?gu rozwijać się ich przedsiębiorstwom – mówi  John Veihmeyer, Global Chairman w KPMG International.

Nowe technologie jednym z głównych czynników rozwoju firm z Polski

Jednym z najważniejszych czynników maj?cych wpływ na usprawnienie prowadzenia biznesu wg zarz?dzaj?cych firmami w Polsce jest wdrażanie nowoczesnych technologii. Znajduje to potwierdzenie w planowanych inwestycjach. Ponad 95 proc. prezesów z Polski i 50 proc. prezesów spółek globalnych deklaruje wysoki poziom inwestycji w ten obszar w perspektywie kolejnych 12 m-cy.

Respondenci, którzy wzięli udział w badaniu KPMG, wskazali także na rosn?c? rolę ryzyka zwi?zanego z reputacj? i zarz?dzaniem mark?.

– W dobie globalizacji i szybkiego przepływu informacji niezależnie od miejsca, w którym się znajdujemy, rośnie znaczenie ryzyka reputacyjnego i zarz?dzania mark?. Firmy koncentruj?c się na bież?cej działalności i walcz?c o klienta powinny przykładać odpowiedni? wagę do zarz?dzania reputacj?, jakiekolwiek niedoci?gnięcia w tym zakresie mog? mieć bardzo poważne konsekwencje. W dalszej kolejności wśród rodzajów ryzyka maj?cego istotny wpływ na prowadzenie biznesu respondenci z Polski wymieniali ryzyko operacyjne i ryzyko zwi?zane ze zmian? preferencji klientów mówi Leszek Wroński, partner, szef działu usług doradczych w KPMG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.  

Cyberbezpieczeństwo, notowane najwyżej w zeszłorocznym badaniu wśród firm globalnych, spadło na 2. pozycję, co odzwierciedla przeświadczenie respondentów o postępie ich spółek w zakresie zarz?dzania cyberryzykiem. W Polsce zagrożenia zwi?zane z cyberbezpieczeństwem znalazły się na 3. miejscu obok ryzyka geopolitycznego i środowiskowego. Zrz?dzaj?cy z Polski s? znacznie bardziej (88 proc. vs. 47 proc.) świadomi faktu, iż najsłabsze ogniowo w zakresie cyberbezpieczeństwa stanowi czynnik ludzki. Częściej także od prezesów globalnych spółek wskazuj?, że ich organizacja jest przygotowana na cyberatak (54 proc. vs 42 proc.).

Umiarkowany wzrost zatrudnienia

Prezesi globalnych spółek, którzy wzięli udział w badaniu firmy doradczej KPMG, przewiduj? wzrost zatrudnienia w firmach w ci?gu najbliższych 3 lat. Optymizm jest jednak znacznie mniejszy niż w roku ubiegłym – 47 proc. prezesów spodziewa się wzrostu zatrudnienia na poziomie minimum 6 p.p. Prognozy zarz?dzaj?cych firmami w Polsce s? jeszcze bardziej zachowawcze – 34 proc. twierdzi, że zatrudnienie na przestrzeni 3 lat wzrośnie przynajmniej o 6 p.p.  

Polskie firmy planuj? inwestycje w innowacje

Prezesi polskich spółek znaczniej bardziej stawiaj? na nowe inwestycje niż szefowie spółek globalnych. Jak wynika z badania KPMG, w ci?gu nadchodz?cych 12 miesięcy, aż 94 proc. CEO z Polski deklaruje wysokie nakłady inwestycyjne na innowacje, wł?czaj?c w to nowe produkty i usługi oraz sposób prowadzenia biznesu. Analogiczne inwestycje planuje 55 proc. prezesów firm globalnych.  

Zaufanie priorytetem nr 1

W kontekście prowadzenia działalności w coraz bardziej transparentnym środowisku biznesowym, 3/4 prezesów ze świata twierdzi, że ich spółki przykładaj? coraz większ? wagę do zaufania, wartości oraz kultury, w celu wypełnienia swoich długoterminowych planów. Respondenci przewiduj?, że trend ten utrzyma się w niedalekiej przyszłości.  

Dla ponad 7 na 10 prezesów spółek globalnych, budowanie organizacji godnej zaufania wi?że się również z wyższymi dochodami. Odsetek prezesów polskich firm dostrzegaj?cych tę zależność wynosi aż 98 proc. Firmy coraz częściej zaczynaj? zauważać, że budowanie zaufania w naturalny sposób ł?czy się z ich celami biznesowymi. Wszyscy respondenci z Polski twierdz?, iż czuj? rosn?c? odpowiedzialność w kwestii reprezentowania jak najlepszych interesów swoich klientów, co jest bardzo pozytywnym wnioskiem. Na świecie przyznaje się do tego nieco mniej, bo 70 proc. ankietowanych.

Pełn? wersję raportu w wersji elektronicznej można pobrać ze strony kpmg.pl  

***

O RAPORCIE:

Badanie KPMG International pt. „2017 Global CEO Outlook” objęło 1 261 zarz?dzaj?cych spółkami z 10 kluczowych rynków: Australii, Chin, Francji, Niemiec, Indii, Włoch, Japonii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych i 11 najważniejszych sektorów gospodarki, tj. motoryzacji, bankowości, infrastruktury, ubezpieczeń, zarz?dzania portfelem, opieki zdrowotnej, przemysłu, sektora detalicznego/rynku dóbr konsumpcyjnych, technologii, energetyki, oraz technologii komunikacyjnych. Jedna trzecia firm posiada roczne przychody o wartości ponad 10 miliardów dolarów, zaś żadna z firm nie posiada przychodów rocznych poniżej 500 milionów dolarów. Badanie zostało przeprowadzone w okresie od 21 lutego do 11 kwietnia 2017 r. Analogiczne badanie zostało przeprowadzone na próbie 50 prezesów firm z Polski.

O KPMG:

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadcz?cych usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG zatrudnia 174 000 pracowników w 155 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG s? stowarzyszone z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z  firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1 500 osób w  Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stroniekpmg.pl

Kontakt dla mediów:

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski(@)kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508  047  582

Patrycja Kowalczyk, e-mail: patrycjakowalczyk(@)kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664 718  676  

Nie przegap żadnej aktualizacji od @KPMGPoland

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP