Dobra passa polskiego przetwórstwa została przerwana

<p style="text-align: justify;">Indeks PMI dla polskiego przetwórstwa zmniejszył się w listopadzie do 49,5 pkt. wobec 50,4 pkt. w październiku, kształtując się znacząco poniżej konsensusu rynkowego (50,4 pkt.) oraz naszej prognozy (50,6 pkt.). Tym samym wskaźnik ukształtował się poniżej granicy 50 pkt. oddzielającej wzrost od spadku aktywności i osiągnął najniższy poziom od września 2014 r. W kierunku obniżenia indeksu oddziaływały przede wszystkim niższe wartości składowych dla bieżącej produkcji i nowych zamówień ogółem.</p>

>

Struktura indeksu wskazuje, iż bufor nagromadzonych zaległości produkcyjnych, który wspierał wzrost produkcji w warunkach ograniczonego napływu nowych zamówień w ostatnich miesi?cach, wyczerpał się. W rezultacie produkcja spadła w listopadzie br. w ujęciu miesięcznym po raz pierwszy od lipca 2016 r. W warunkach niższej produkcji, firmy drugi miesi?c z rzędu ograniczały zatrudnienie. Spadek zatrudnienia był prawdopodobnie wynikow? procesów restrukturyzacyjnych w niektórych branżach oraz narastaj?c? barier? w postaci braku wykwalifikowanych pracowników, która coraz silniej oddziałuje w kierunku wyhamowania wzrostu zatrudnienia.

W listopadzie odnotowany został nie tylko spadek nowych zamówień eksportowych (zwi?zany z pogorszeniem koniunktury u głównych partnerów handlowych Polski), ale również niższy napływ zamówień ogółem (sygnalizuj?cy osłabienie popytu krajowego). Ponadto, Wskaźnik Oczekiwanej Produkcji (w ci?gu najbliższych 12 miesięcy) zmniejszył się w listopadzie do najniższego poziomu od stycznia 2013 r. Zgodnie z raportem Markit, negatywne nastroje firm dotycz?ce przyszłości były uzasadniane mał? liczb? nowych zamówień, słabszymi prognozami dla gospodarki Niemiec oraz spowolnieniem gospodarczym. Bior?c pod uwagę wyprzedzaj?cy charakter powyższych wskaźników, listopadowe dane nie dostarczaj? optymistycznych sygnałów dotycz?cych perspektyw wzrostu aktywności w przetwórstwie.

Średnia wartość indeksu PMI w okresie październik-listopad (49,9 pkt.) ukształtowała się wyraźnie poniżej swojej średniej wartości w III kw. (51,6 pkt.), co wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo spowolnienia wzrostu gospodarczego w IV kw. br. Nasz zrewidowany scenariusz makroekonomiczny przedstawimy 10.12.2018 r.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Zaproszenie na Śniadanie z BALAJCZA

Śniadanie online z BALAJCZA wtorek 22 września 2020 r. godz. 8.00-9.00 Zrozumieć swoich międzynarodowych współpracowników Pracujesz w...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19