Analizy i badania

Czy można udzielić urlopu wypoczynkowego na pół dnia pracy?

<p style="text-align: justify;">Swoboda w podejmowaniu decyzji o formie współpracy między pracodawcą a pracownikiem jest w obecnych czasach rynku pracownika jednym z głównych trendów w zakresie organizacji pracy. Elastyczność ta ma na celu zachęcić kandydatów do podejmowania pracy u danego pracodawcy oraz zatrzymać już zatrudnionych. Powszechnie stosowane są takie formy jak: elastyczne godziny pracy, formy zatrudnienia, płace i rodzaje oferowanych benefitów.</p>

>

Czy zatem ta elastyczność dotyczy także zasad udzielania urlopu wypoczynkowego i pracodawca może udzielić urlopu wypoczynkowego pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy np. na pół dnia pracy, przy założeniu, że taka forma urlopów wynikałaby ze wzajemnego porozumienia pomiędzy pracownikiem a pracodawc??

W świetle obowi?zuj?cego prawa, zgodnie z art. 1542,  urlopu udziela się w  dni,  które s? dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowi?zuj?cym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadaj?cym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu.  Przy udzielaniu urlopu zgodnie z  ? 1, jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.  Udzielenie pracownikowi urlopu w dniu  pracy  w wymiarze godzinowym  odpowiadaj?cym części dobowego wymiaru czasu pracy jest dopuszczalne jedynie w przypadku,  gdy część urlopu pozostała do wykorzystania jest niższa niż pełny dobowy wymiar czasu pracy pracownika w dniu, na który ma być udzielony urlop.

Z powyższego przepisu wynika, że urlop wypoczynkowy jest udzielany  na cały dzień roboczy  i na tak? liczbę godzin, przez jak? pracownik wykonywałby pracę zgodnie z  obowi?zuj?cym go rozkładem czasu pracy.  Pracownik  powinien otrzymać urlop w wymiarze 8 godzin (godzinowy wymiar czasu pracy pracownika w ci?gu dnia pracy), nie zaś 2, 4 czy 6 godzin.

Tylko w jednym przypadku, który został uznany za wyj?tkowy i obiektywie uzasadniony,  pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego na część dnia roboczego. Taka konieczność wyst?pi wówczas, gdy pozostały pracownikowi do wykorzystania urlop wypoczynkowy jest w tak niskim wymiarze (np. 4 godziny), że nie wystarcza na udzielenie urlopu na cały dzień roboczy (np. w 8-godzinnej pracy). W takim przypadku urlopu należy udzielić na część dnia roboczego. Przez pozostał? część dnia pracownik powinien wykonywać pracę.

Za tak jednostronnym podejściem do kwestii udzielania urlopu przemawia przede wszystkim istota i cel, dla jakiego ustanowione zostało jedno z podstawowych uprawnień pracownika jakim jest urlop wypoczynkowy. Konstytucja RP oraz kodeks pracy  gwarantuje bowiem pracownikowi wypoczynek dla regeneracji sił utraconych w trakcie wykonywania pracy w ci?gu roku, czyli ochrony jego zdrowia.

Prawo do urlopu ma osobisty charakter więc nie ma możliwości przeniesienia go na inn? osobę nawet za obustronn? zgod?. Umowa między pracodawc? a pracownikiem na podstawie, której pracownik przeniósłby swoje prawo do urlopu na innego pracownika jest nieważna. Zasada niezbywalności prawa do urlopu wypoczynkowego stanowi gwarancję rzeczywistego wykorzystania urlopu, a w rezultacie realizację założonych celów.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP