Analizy i badania

Aktywność w polskim przetwórstwie nadal się obniża

Indeks PMI dla polskiego przetwórstwa zmniejszył się w lutym do 47,6 pkt. wobec 48,2 pkt. w styczniu, kształtując się poniżej konsensusu rynkowego (48,2 pkt.) i naszej prognozy (48,0 pkt.).<strong> </strong>Tym samym już czwarty miesiąc z rzędu indeks pozostaje poniżej granicy 50 pkt. oddzielającej wzrost od spadku aktywności. Spadek indeksu PMI wynikał z niższych wkładów 2 z 5 jego składowych (dla nowych zamówień i zatrudnienia). Przeciwny efekt miał wyższy wkład składowej dla czasu dostaw. Wkłady dla bieżącej produkcji i zapasów nie zmieniły się.

 

Zapasy w przetwórstwie rosn? najszybciej od 20 lat

W strukturze lutowego PMI na szczególn? uwagę zasługuje utrzymuj?cy się od czterech miesięcy wspomniany wyżej spadek nowych zamówień ogółem, który w lutym przyspieszył w stosunku do stycznia. Do spadku zamówień przyczyniło się, podobnie jak w poprzednich miesi?cach, znacz?ce obniżenie zamówień eksportowych. Było ono w znacznym stopniu spowodowane przez obserwowane w ostatnich miesi?cach silne spowolnienie wzrostu światowego handlu i zwi?zany z tym spadek aktywności w przetwórstwie przemysłowym w strefie euro, w szczególności w Niemczech (por. MAKROmapa z 25.02.2019).

W lutym odnotowano kolejny wzrost składowej dla zapasów wyrobów gotowych, które wzrosły w tempie najszybszym od lutego 1999 r. W poł?czeniu z dalszym szybkim spadkiem zaległości produkcyjnych i obniżeniem wskaźnika obrazuj?cego oczekiwania dotycz?ce produkcji w horyzoncie rocznym sygnalizuje to, że wzrost zapasów był spowodowany zaskakuj?co głębokim spadkiem popytu.

Jak długo utrzyma się odporność polskiego przetwórstwa na dekoniunkturę w strefie euro?

Dane o eksporcie w IV kw. 2019 r. (skala jego spowolnienia była najmniejsza na tle krajów regionu) oraz wyraźnie lepsze od oczekiwań dane o produkcji przemysłowej w styczniu (por. MAKROpuls z 20.02.2019) wskazywały na utrzymuj?c? się odporność polskiego przetwórstwa na spadek aktywności w przetwórstwie strefy euro. Odporność tę sygnalizowała również pogłębiaj?ca się w ostatnich miesi?cach rozbieżność pomiędzy wskazaniami PMI i "twardymi” danymi o produkcji przemysłowej. Uważamy jednak, że luty mógł być w tym względzie miesi?cem przełomowym i w lutowych danych o produkcji osłabienie popytu zewnętrznego zaznaczy się silniej niż w poprzednich miesi?cach. Tym samym opublikowane dziś dane stanowi? wsparcie dla naszej prognozy, zgodnie z któr? wzrost produkcji w lutym spowolnił do 3,5% r/r z 6,1% w styczniu. Warto jednak podkreślić, że spowolnienie wzrostu produkcji przemysłowej zostało uwzględnione w naszej prognozie wzrostu PKB w 2019 r., podczas gdy ogłoszony w ostatni weekend pakiet fiskalny o potencjalnie znacznym wpływie na konsumpcję stanowi ryzyko w górę dla tej prognozy (por. MAKROmapa z 25.02.2019).   

Dzisiejsze wyniki badań koniunktury w polskim przetwórstwie s? lekko negatywne dla złotego i rentowności polskich obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19