Analizy i badania

72% firm na całym świecie nie postrzega zmian klimatu jako ryzyka finansowego

<p style="text-align: justify;"><strong>Zgodnie z wynikami raportu KPMG, niemal trzy czwarte firm na całym świecie (72%), o dużej bądź średniej kapitalizacji, nie wskazuje ryzyka finansowego związanego ze zmianami klimatu w swoich rocznych sprawozdaniach finansowych. Spośród firm, które dostrzegają ryzyko związane ze zmianą klimatu, jedynie 4% przedstawia swoim inwestorom analizę ich potencjalnego wpływu na kondycję finansową spółki. Zmiany klimatyczne mają największy wpływ na firmy działające w leśnictwie i przemyśle papierniczym (44%), a najmniejszy na firmy w branży ochrony zdrowia (14%).</strong></p>

>

Coraz bardziej poż?dane symulacje ryzyka

Z raportu KPMG wynika, że spośród największych światowych firm tylko nieliczne dostarczaj? inwestorom wymierne informacje na temat ryzyka podyktowanego zmianami klimatycznymi. Krajami, w których większość analizowanych przedsiębiorstw wspomina w swoich sprawozdaniach finansowych o ryzyku wynikaj?cym ze zmian klimatycznych s?: Tajwan (88%), Francja (76%), Republika Południowej Afryki (61%), USA (53%) i Kanada (52%). W większości przypadków, ujawnione ryzyko zwi?zane z klimatem wynika z regulacji prawnych, ale również silnej presji ze strony rz?du, giełdy lub regulatora finansowego. Dokonuj?c klasyfikacji ze względu na branżę, w której odsetek zawieranych informacji o ryzyku zwi?zanym ze zmianami klimatu jest najwyższy, można wyróżnić leśnictwo i  przemysł papierniczy (44%), przemysł chemiczny (43%), górniczy (40%) i petrochemiczny (39%). W  najmniejszym stopniu takie ryzyko dostrzegaj? przedsiębiorstwa działaj?ce w handlu detalicznym (23%), transporcie i rekreacji (20%) i w sektorze ochrony zdrowia (14%).

Oczekiwania inwestorów odnosz?ce się do tego typu ujawnień w przedstawianych im sprawozdaniach finansowych s? coraz wyższe. Niektóre kraje rozważaj? wprowadzenie regulacji prawnych, a część organów nadzoru finansowego ostrzega, że brak identyfikacji i zarz?dzania ryzykiem zmian klimatycznych stanowi naruszenie obowi?zków Rad Nadzorczych  – mówi  Krzysztof Radziwon, partner w dziale usług doradczych, szef zespołu ds. zarz?dzania ryzykiem w KPMG w  Polsce.

Społeczna odpowiedzialność biznesu ważna dla interesariuszy  

W badaniu KPMG przeanalizowano również tendencje w zakresie raportowania społecznej odpowiedzialności biznesu, w tym raportowanie Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (Sustainable Development Goals – SDGs),  raportowanie dotycz?ce tematyki praw człowieka i raportowanie na temat celów redukcji emisji dwutlenku węgla. Pod koniec 2015 r., ponad jedna trzecia (39%) z 4900 raportów przeanalizowanych w badaniu KPMG, ł?czy działania firm w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu z celami zrównoważonego rozwoju. Ta proporcja wzrasta do 43%, gdy branych jest jedynie 250 największych firm świata (G250). W 73% sprawozdań analizowanych przedsiębiorstw, w 49 krajach prawa człowieka wskazywane s? jako istotna kwestia społecznej odpowiedzialności biznesu, któr? firma zobowi?zuje się rozwi?zać. Odsetek wzrasta do 90% przypadków w grupie firm G250. Przedsiębiorstwa z Indii, Wielkiej Brytanii i Japonii w największym stopniu dostrzegaj? problemy dotycz?ce łamania praw człowieka. W 67% z 250 największych firm na świecie ujawniane s? zapisy, dotycz?ce d?żeń do  zmniejszenia emisji dwutlenku węgla przez spółkę.  

Nie tylko pracownicy i organizacje pozarz?dowe interesuj? się społeczn? odpowiedzialności? i  kwestiami zrównoważonego rozwoju. Inwestorzy maj? również coraz większ? świadomość, że tematy wcześniej uznawane za "niefinansowe" mog? mieć istotny wpływ na zdolność do budowania i  utrzymania wartości firmy, zarówno w krótkim, jak i długim okresie. Firmy musz? zatem rozumieć najnowsze trendy w raportowaniu i zapewnić, że ich własne, spełniaj? oczekiwania szerokiego grona interesariuszy  – mówi  Krzysztof Radziwon, partner w dziale usług doradczych, szef zespołu ds. zarz?dzania ryzykiem w KPMG w  Polsce.

Raport w wersji elektronicznej można pobrać ze strony  kpmg.pl  

***

O RAPORCIE:

Specjaliści z 49 firm członkowskich KPMG dokonali przegl?du rocznych raportów finansowych i dotycz?cych odpowiedzialności korporacyjnej z największych 100 przedsiębiorstw, według przychodów, w swoich krajach i regionach.

Źródła badawcze obejmowały PDF i drukowane raporty, a także treści internetowe publikowane między 1 lipca 2016 r. a 30 czerwca 2017 r. Wyniki badania s? oparte na analizie wył?cznie publicznie dostępnych informacji, a żadne informacje nie zostały przekazane bezpośrednio przez firmy firmom z KPMG.

O KPMG:

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadcz?cych usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego, gospodarczego i  prawnego. KPMG zatrudnia 189 000 pracowników w 152 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG s? stowarzyszone z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1 800 osób w  Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie  kpmg.pl.  

Kontakt dla mediów:

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail:  kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508  047  582
Marta Tyszer, e-mail:  mtyszer@kpmg.pl, tel.: (22) 528 14 04 lub 664 718  613
Patrycja Kowalczyk, e-mail:  patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664 718  676
Jakub Malczewski, e-mail:  jmalczewski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 15 72 lub 605 511  308

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin