Analizy i badania

Zmiany w zakresie obowiązków informacyjnych

<p style="text-align: justify;">W ciągu najbliższego roku emitentów instrumentów finansowych, w szczególności spółki publiczne, czekają istotne zmiany w zakresie obowiązków informacyjnych. Wszystko za sprawą rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 kwietnia 2014 roku (UE) 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (ang. Market Abuse Regulation; „Rozporządzenie”), które jest bezpośrednio stosowane – nie wymaga zatem implementacji do porządku krajowego.</p>

>

Od dnia 3 lipca 2016 roku emitenci będ? zobowi?zani do przekazywania do publicznej wiadomości informacji poufnych. Rozporz?dzenie podaje definicje informacji poufnych w odniesieniu do różnych instrumentów finansowych. W zakresie najpopularniejszych z nich – tzn. akcji notowanych na giełdzie, definicja nie ulegnie zmianie w stosunku do obecnej, zatem za informacje poufne będ? uważane: „określone w sposób precyzyjny informacje, które nie zostały podane do wiadomości publicznej, dotycz?ce, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub większej liczby instrumentów finansowych, a które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znacz?cy wpływ na ceny tych instrumentów finansowych lub na ceny powi?zanych pochodnych instrumentów finansowych”.

Praktyka rynkowa może okazać się jednak zróżnicowana z uwagi na (i) brak chociażby przykładowego, otwartego katalogu zdarzeń, które należy podać do wiadomości publicznej, a jednocześnie (ii) konieczność ustalenia przy każdym zdarzeniu czy podanie informacji o nim miałoby znacz?cy wpływ na cenę instrumentów finansowych. Taka ocena zdarzenia – szczególnie niecodziennego – będzie miała bardzo subiektywny charakter do momentu wypracowania stabilnej praktyki rynkowej. Należy przy tym pamiętać, że informacje poufne powinny zostać podane do wiadomości publicznej „niezwłocznie”.

Takie ujednolicenie regulacji pozwoli na osi?gniecie jednakowego poziomu dostępu inwestorów z różnych państw do informacji, co będzie szczególnie pozytywn? zmian? dla akcjonariuszy spółek notowanych np. w tzw. formule dual listing. Jednakże, stanie się tak tylko pod warunkiem, że Europejski Urz?d Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych opublikuje dostatecznie precyzyjne wytyczne, wskazuj?ce jakie informacje powinny zostać uznane za poufne. W przeciwnym razie emitenci dalej będ? się wzorować na praktyce wypracowanej na podstawie nieobowi?zuj?cych już regulacji albo zasypi? rynek informacjami o wszelkich zdarzeniach, na wypadek gdyby dane informacje mogłyby zostać uznane za poufne. Druga sytuacja jest szczególnie prawdopodobna w kontekście sankcji groż?cych za niedopełnienie obowi?zków informacyjnych, które obejmuj? m. in. grzywnę w wysokości do 2,5 mln euro lub do 2% całkowitych rocznych obrotów na podstawie ostatniego dostępnego sprawozdania.

Poza nowymi obowi?zkami informacyjnymi Rozporz?dzenie wprowadza również zmiany m.in. w zakresie insider trading, dozwolonych ujawnień informacji poufnych oraz wskazuje katalog minimalnych sankcji i środków administracyjnych maj?cych zastosowanie w razie naruszeń poszczególnych przepisów.

Zmienione regulacje będ? stosowane dopiero od dnia 3 lipca 2016 roku. Termin ten wydaje się odległy, jednakże z uwagi na zakres zmian emitenci, w szczególności spółki publiczne, powinni już teraz zacz?ć się przygotowywać do ich wdrożenia.

***

Zastrzeżenie: Niniejsza publikacja ma na celu podkreślenie pewnych kwestii. Z założenia nie jest kompleksowa i nie jest porad? prawn?.

Biuro w Warszawie  
Rondo ONZ 1  
XII piętro  
00-124 Warszawa  
tel./phone +48 22 544 87 00
fax +48 22 544 87 01  
warszawa@ssw.pl

Biuro w Poznaniu  
ul. Mielżyńskiego 14  
Okr?glak, VII piętro  
61-725 Poznań  
tel./phone + 48 61 625 16 00  
fax + 48 61 625 16 01
poznan@ssw.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!