Analizy i badania

Zmiany w przepisach dotyczących znakowania produktów żywnościowych – więcej obowiązkowych informacji na etykietach i nowy sposób ich prezentacji

<p style="text-align: justify;"><strong>Od 13 grudnia 2014 r. przedsiębiorcy będą obowiązani stosować zdecydowaną większość przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.  Rozporządzenie weszło w życie 12 grudnia 2011 r., jednakże przewidziano długi, 3 letni okres przejściowy na przygotowanie się przedsiębiorców z branży spożywczej oraz Państw Członkowskich Unii Europejskiej do nowych regulacji dotyczących znakowania produktów żywnościowych. Rozporządzenie rozszerza m.in. katalog informacji, których podanie na etykiecie jest obowiązkowe oraz nakłada nowe obowiązki dotyczące sposobu ich prezentowania. Nieprzestrzeganie tych obowiązków przez przedsiębiorców zagrożone będzie karą pieniężną.</strong></p>

>

W Rozporz?dzeniu w sposób enumeratywny wskazano informacje, których podanie na etykiecie jest obowi?zkowe, w tym   m.in.:

  • wszelkie składniki lub substancje pomocnicze w przetwórstwie wymieniowe w Zał?czniku II lub uzyskane z substancji lub produktów wymienionych w Zał?czniku II, powoduj?ce alergie lub reakcje nietolerancyjne, użyte przy wytworzeniu lub przygotowaniu żywności i nadal obecne w produkcie gotowym, nawet jeżeli ich forma uległa zmianie;
  • ilość określonych składników lub kategorii składników;
  • w odniesieniu do napojów o zawartości alkoholu większej niż 1,2% objętościowo -rzeczywista zawartość objętościowa alkoholu;
  • informacje o wartości odżywczej.

Ww. informacje mog? zostać podane w formie słownej lub liczbowej, albo przedstawione w formie piktogramów, jednak wył?cznie gdy spełniaj? określone wymogi, na przykład ułatwiaj? konsumentowi zrozumienie znaczenia danej żywności dla zawartości energii i składników odżywczych w diecie, s? obiektywne, opieraj? się na rzetelnych i naukowo uzasadnionych badaniach konsumenckich i nie wprowadzaj? konsumentów w bł?d.

Poza informacjami wymienionymi w treści Rozporz?dzenia, które dotycz? wszystkich produktów żywnościowych, w Zał?czniku III określono dodatkowe dane, które obowi?zkowo powinny znaleźć się na etykietach szczególnych rodzajów żywności, takich jak np. napoje o wysokiej zawartości kofeiny, środki spożywcze z dodatkiem kofeiny czy zawieraj?ce substancje słodz?ce.

Sposób przedstawienia informacji

Obowi?zkowe informacje będ? musiały być umieszczane w taki sposób, aby były dobrze widoczne i czytelne. Obok tych dosyć lakonicznych określeń, ustawodawca europejski wprowadził wymogi dotycz?ce minimalnej wysokości czcionki, jak? musz? być wydrukowane informacje podawane obowi?zkowo na produkcie, b?dź zał?czonej do niego etykiecie. Zgodnie z przepisami Rozporz?dzenia, nie może być ona mniejsza niż 1,2 mm, a metoda jej określenia wskazana jest w Zał?czniku nr IV do Rozporz?dzenia. Wyj?tek poczyniono dla mniejszych opakowań lub pojemników, których „największa powierzchnia ma pole mniejsze niż 80 cm2”. Wówczas wysokość czcionki nie może być mniejsza niż 0,9 mm.

Wyrażanie „największej powierzchni opakowania” ma dla przedsiębiorców istotne znaczenie z punktu widzenia przestrzegania przez nich obowi?zków. Tym bardziej zatem zdziwienie budzi brak definicji tego określenia w słowniczku Rozporz?dzenia. O ile w przypadku opakowań o kształcie prostopadłościanu, nie budzi w?tpliwości, iż za największ? należy uznać jedn? ze ścian o największym polu powierzchni, o tyle w przypadku opakowań o kształcie cylindrycznym lub nieregularnym jest to skomplikowane. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych proponuje, by dla innych kształtów niż prostopadłościan przyj?ć 1/3 całkowitej bocznej powierzchni opakowania z wył?czeniem wieczek, denek, kołnierzy wokół wieczek, itp. Nie neguj?c takich propozycji należy pamiętać, że każdorazowo opakowanie będzie podlegało indywidualnej ocenie w świetle obowi?zuj?cych przepisów.

Od kiedy stosować? Okresy wyprzedaży

Przepisy Rozporz?dzenia stosuje się od 13 grudnia 2014 r. Dwa lata później, tj. 13 grudnia 2016 r., przedsiębiorcy będ? zobowi?zani rozpocz?ć podawanie informacji o wartości odżywczej. Będzie to obligatoryjny element oznakowania (obecnie stosowany dobrowolnie). Zwracamy jednak uwagę, że jeśli w okresie pomiędzy 13 grudnia 2014 r. a 13 grudnia 2016 r. przedsiębiorca zdecyduje się lub będzie kontynuował dobrowolne podawanie informacji o wartości odżywczej, musi to robić zgodnie z warunkami określonymi w Rozporz?dzeniu.

Dla środków spożywczych, które wprawdzie nie spełniaj? wymogów Rozporz?dzenia, ale które wprowadzono na rynek lub oznakowano przed 13 grudnia 2014 r. (a w przypadku informacji o wartości odżywczej – przed 13 grudnia 2016 r.), ustawodawca przewidział możliwość ich wyprzedaży – mog? one pozostawać w obrocie do wyczerpania zapasów.

Należy zauważyć, że przepisów Rozporz?dzenia dotycz?cych wartości odżywczej nie stosuje się do suplementów diety oraz wód mineralnych – w tym zakresie nadal będ? stosowane właściwe przepisy dotycz?ce tych rodzajów żywności. Z kolei w przypadku środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, przepisy Rozporz?dzenia będ? stosowane wył?cznie w zakresie nieuregulowanym w obowi?zuj?cych obecnie aktach prawnych.

Zmiany w obowi?zuj?cych przepisach krajowych

Rozporz?dzenie, jako akt prawa unijnego stosowany bezpośrednio nie wymaga implementacji do krajowego porz?dku prawnego. Tym samym ustawodawca krajowy do 13 grudnia 2014 r. musi dostosować obowi?zuje przepisy lokalne, aby zapewnić spójność systemu prawnego. 26 września 2014 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (druk sejmowy nr 2683). Prace nad nowelizacj? będ? teraz odbywać się w Senacie, lecz nie wydaje się, aby jej treść znacz?co się zmieniła. St?d już teraz przedsiębiorcy mog? zapoznać się z bardzo prawdopodobnym brzmieniem nowych przepisów, które w przypadku sprawnego zakończenia procesu legislacyjnego, obowi?zywać będ? od 13 grudnia 2014 r.

Rozpoczęcie stosowania Rozporz?dzenia wi?że się ze zmian? ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Z dniem wejścia w życie w/w nowelizacji uchylone zostan? przepisy krajowe dotycz?ce znakowania żywności, które będ? odt?d regulowane wył?cznie w Rozporz?dzeniu. W przypadku znakowania produktów niezgodnie z przepisami Rozporz?dzenia, tak jak dotychczas na przedsiębiorcę będzie można nałożyć karę pieniężn? w wysokości do trzydziestokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (lub w wysokości do pięciokrotnej wartości brutto zakwestionowanej ilości środka spożywczego).

Nowelizacja przewiduje również uchylenie rozporz?dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych. Przepisy te strac? moc z dniem wydania nowego rozporz?dzenia przez Ministra, już na podstawie przepisów ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, nie dłużej jednak niż po upływie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji. Nowy akt będzie dotyczył informacji podawanych w oznakowaniu m.in. środków spożywczych sprzedawanych bez opakowań oraz pakowanych przy sprzedaży.

Błażej Grochowski

+48 22 54 23  116

blazej.grochowski(@)eversheds.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!