Analizy i badania

Zmiany w prawie autorskim a monitoring mediów

<p style="text-align: justify;"><strong>W poniedziałek, 5 października została podpisana przez Prezydenta RP znowelizowana ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, której głównym celem jest </strong><strong>całkowite wdrożenie do polskiego porządku prawnego określonych regulacji prawa europejskiego z zakresu prawa autorskiego. W praktyce oznacza to, że po wejściu ustawy w życie m.in. na rynku monitorowania mediów nastąpią zmiany. </strong></p>

>

W nowej ustawie znalazły się zapisy dotycz?ce m.in. zmian w zakresie dozwolonego użytku publicznego, możliwości korzystania z utworów osieroconych oraz niedostępnych w handlu, wprowadzenia wynagrodzenia dla twórców za tzw. wypożyczenia biblioteczne (public lending right), zniesienia opłat zwi?zanych z korzystaniem z utworów znajduj?cych się w domenie publicznej.

Podpisanie nowej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych poprzedziła dyskusja dotycz?ca usunięcia art. 30 z prawa autorskiego, na co w swojej działalności, w sposób nieuprawniony,   powoływały się niektóre firmy świadcz?ce usługi monitoringu mediów. W ramach art. 30 prawa autorskiego możliwe było dotychczas korzystanie przez ośrodki informacji lub dokumentacji z utworów w zakresie tzw. dozwolonego użytku, bez konieczności uzyskania zgody uprawnionego do wykorzystanego utworu wył?cznie w sposób analogowy i w celach niekomercyjnych. Ostatecznie w ramach nowej ustawy usunięcie art. 30 wzmacnia potrzebę uzyskiwania zgody podmiotów uprawnionych do wykorzystywanych utworów (w tym także artykułów, czy publikacji prasowych).    

- Wydawcy czekali na te zmiany, bowiem na co dzień ponosz? znaczne koszty zwi?zane z powstaniem artykułów i sformatowaniem dziennika lub czasopisma, a niektóre podmioty funkcjonuj?ce na rynku monitoringu mediów traktuj? je jako swoj? własność, skanuj? i sprzedaj? dalej – powiedział Maciej Hoffman, dyrektor Izby Wydawców Prasy.To s? nieuczciwe praktyki nie tylko wobec prasy, ale przede wszystkim wobec tych firm monitoruj?cych, które uczciwie wykupuj? licencje i ponosz? zwi?zane z tym koszty – dodał Maciej Hoffman.

Monitoring mediów (press-clipping), który korzysta z materiałów prasowych będ?cych utworem w rozumieniu przepisów prawa autorskiego, wymaga zgody twórcy lub organizacji zbiorowego zarz?dzania (tzw. OZZ), które go reprezentuj?. Twórca utworu lub reprezentuj?ca go organizacja zbiorowego zarz?dzania ma prawo zwrócenia się z odpowiednimi roszczeniami do podmiotu, który w sposób nieuprawniony korzysta z cudzego utworu.

- Niniejsze zmiany w prawie autorskim s? ważnym krokiem w uporz?dkowaniu rynku usług monitoringu mediów. Naszym zdaniem profesjonalna firma świadcz?ca usługi press-clippingu musi respektować prawa wydawców i autorów do publikacji, które monitoruje, bez konsekwencji dla swoich klientów – powiedział Tomasz Machałowski, specjalista do spraw kontaktów z wydawcami NEWTON Media.

Dodatkowe informacje:                                            

  • 28 maja 2009 roku Stowarzyszenie Wydawców Repropol uzyskało zgodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zbiorowe zarz?dzanie prawami autorskimi (organizacja zbiorowego zarz?dzania prawami autorskimi, tzw. OZZ)
  • W rozumieniu przepisów prawa autorskiego użycie press-clippingu wymaga zgody twórcy lub organizacji zbiorowego zarz?dzania (tzw. OZZ), które go reprezentuj?. Umowa wymaga uzyskania prawa własności utworu/ b?dź licencji.
  • W zwi?zku z dostosowaniem naszego prawa do dyrektyw unijnych rozpoczęto prace nad nowelizacj? prawa autorskiego i praw pokrewnych.
  • W styczniu 2015 roku Stowarzyszenie Wydawców Repropol zorganizowało konferencję prasow? wprowadzaj?c? na rynek tzw. „regulamin wydawców”.
  • Regulamin ma na celu m.in. określenie ram, rozmiarów czy zakresów, w których można korzystać z chronionych utworów w oparciu o tzw. licencje ustawowe. Podano określono w nim m.in. czym jest cytat oraz jak powinny wygl?dać przegl?dy prasy w innych mediach, by zbytnio nie eksploatowały publikowanych przez wydawcę treści.
  • Od wtorku 13 stycznia br. materiały ukazuj?ce się w gazetach, które respektuj? regulamin i na ich stronach internetowych, oznaczane s? symbolami  ? oraz   ℗. Znak  ? oznacza, że materiał nie może być kopiowany bez zgody wydawcy, zaś symbol ℗  wskazuje, iż wykorzystanie artykułu przez inne firmy możliwe jest jedynie po uiszczeniu opłaty zgodnej z redakcyjnym cennikiem.
  • Wiele tytułów prasowych zasłoniło swoje okładki, w tym m.in. Dziennik Gazeta Prawna:
    (…) Od lat szukacie w naszej gazecie wiarygodnych, rzetelnych i profesjonalnie przygotowanych informacji. Robimy co w naszej mocy, by spełnić Wasze oczekiwania. Na Wasz? satysfakcję pracuj? setki ludzi: dziennikarzy, grafików, edytorów, kolporterów. Wytworzenie każdego materiału kosztuje. Kiedy kupujecie nasz dziennik, płacicie za niego, a dzięki temu my mamy środki na tworzenie kolejnych ciekawych i ważnych informacji. Niestety, na rynku s? firmy, które zwyczajnie te treści kradn?. Kopiuj? je, korzystaj?c z nich bez opłat i żadnego zezwolenia. Okradaj? w ten sposób nas, ale szkodz? również Wam, Czytelnikom, gdyż z tego powodu brakuje nam środków na inwestowanie w tworzenie wysokiej jakości informacji (…) /„Dziennik Gazeta Prawna”, 14.01.2015.
  • 11 września 2015 r. Sejm po rozpatrzeniu poprawek Senatu uchwalił ustawę o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych, która została podpisana przez Prezydenta RP w dniu 6 października br.

***

Kontakt prasowy:

Anna Ostrowska
Business Development &PR Manager
NEWTON Media
mobile: +48 795  556  412
mail: anna.ostrowska@newtonmedia.pl

NEWTON Media Sp. z o.o. jest części? grupy NEWTON Media, a.s. - największej ponadnarodowej firmy zajmuj?cej się monitoringiem mediów i usługami powi?zanymi. Dzięki swojemu profesjonalizmowi i wysokiemu poziomowi przetwarzania informacji, firma oferuje szerok? gamę usług zwi?zanych z monitoringiem. Oferta zawiera również analizy medialne, podsumowania branżowe, raporty ilościowo – jakościowe i inne usługi.

Analiza mediów jest kolejnym szybko rozwijaj?cym się produktem, który NEWTON Media Sp. z o.o. oferuje swoim klientom. Produkt obejmuje analizę wizerunku firmy, który kreowany jest przez media. Te cenne informacje zgromadzone na podstawie obszernej ilości materiałów, umożliwiaj? naszym klientom podejmowanie właściwych decyzji i w konsekwencji, prowadz? do zwiększania przewagi konkurencyjnej. Analiza mediów może terminowo wskazywać szanse i zagrożenia oraz umożliwiać rozpoznanie ukrytego kontekstu.

Więcej informacji oraz prezentacja produktów na naszych stronie: www.newtonmedia.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!