COVID-19  •  Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Zmiany przepisów podatkowych w ramach „Tarczy Antykryzysowej”

Sejm przyjął pakiet ustaw określanych jako „tarcza antykryzysowa”, których celem jest wsparcie podmiotów z branż najbardziej dotkniętych negatywnymi skutkami gospodarczymi, w związku z rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa. Na tarczę antykryzysową składa się 5 filarów, do których należą: Bezpieczeństwo Pracowników; Finansowanie Przedsiębiorstw; Ochrona Zdrowia; Wzmocnienie Systemu Finansowego oraz Program Inwestycji Publicznych.

Większość przepisów już weszła w życie, za wyjątkiem niektórych postanowień, dla których przewidziano inne terminy obowiązywania.

Poniżej prezentujemy Państwu najważniejsze rozwiązania z zakresu rozliczeń podatkowych, które znalazły się w pakiecie:

  • Podatki dochodowe

- Stratę (w przypadku podatników PIT będzie to strata z pozarolniczej działalności gospodarczej) poniesioną w 2020 r. w związku z COVID-19, podatnik CIT lub podatnik PIT będzie mógł odliczyć od dochodu osiągniętego w 2019 r., pod warunkiem, że jego przychód spadnie o co najmniej 50% w porównaniu z przychodem osiągniętym w 2019 r. Jednorazowo będzie on mógł odliczyć stratę do wysokości 5 mln zł. Nieodliczona kwota straty będzie mogła zostać rozliczona przez podatnika na dotychczas obowiązujących zasadach.

- Brak sankcji za złożenie zeznania PIT za 2019 rok oraz wpłatę podatku po terminie, który w tym roku upływa w dniu 30 kwietnia - jednak nie później niż do 31 maja 2020 roku.

- Przesunięcie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od przychodów z szeroko rozumianej pracy (m.in. ze stosunku pracy, ze stosunku służbowego, pracy nakładczej), w miesiącach marzec - kwiecień 2020 r. do 1 czerwca 2020 roku.

- Zwolnienie od podatku dochodowego otrzymanych lub pozostawionych do dyspozycji podatnika w 2020 r. świadczeń postojowych.

- Umożliwienie odliczenia w pełnej wysokości od dochodu, darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19 na rzecz podmiotów wskazanych w ustawie, m.in. podmiotom wykonującym działalność leczniczą polegającą na świadczeniu opieki zdrowotnej lub Agencji Rezerw Materiałowych. Odliczeniu będą podlegały darowizny przekazane zarówno w formie pieniężnej, jak i rzeczowej.

- Możliwość przedłużenia, na wniosek podatnika, terminu płatności minimalnego podatku dochodowego od nieruchomości komercyjnych za okres marzec - maj 2020 r. - do 20 lipca 2020 roku, pod warunkiem, że podatnik poniósł negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 oraz uzyskał przychody o co najmniej 50% niższe niż za poprzednie miesiące.

- Zwolnienie z obowiązku stosowania przepisów w zakresie tzw. „złych długów” w podatkach dochodowych, w stosunku do podatników, którzy powinni uwzględnić niezapłacone zobowiązania przy obliczaniu zaliczek (miesięcznych lub kwartalnych) na podatek dochodowy. Wyłączenie to będzie dotyczyło podatników, których przychody osiągnięte w analogicznych okresach w 2019 r. ulegną zmniejszeniu o co najmniej 50%.

- Możliwość rezygnacji przez tzw. „małych podatników”, którzy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek w 2020 roku, z tej formy wpłacania zaliczek za miesiące marzec - grudzień 2020, jeśli ponoszą oni negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID-19. Podatnicy ci będą je wówczas obliczać na ogólnych zasadach.

- Możliwość odliczenia przez podatnika tzw. kosztów kwalifikowanych na działalność B+R, której celem jest opracowanie produktów potrzebnych do przeciwdziałania COVID-19.

  • VAT

- Przesunięcie obowiązku składania pliku JPK_VAT dla dużych przedsiębiorców z 1 kwietnia 2020 r. na 1 lipca 2020 roku.

- Przesunięcie wejścia w życie matrycy stawek VAT z 1 kwietnia 2020 r. na 1 lipca 2020 roku.

- Wiążące Informacje Stawkowe wydane przed 1 lipca 2020 roku będą wiązać organy podatkowe w odniesieniu do transakcji dokonanych po dniu 30 czerwca 2020 roku.

- Przedłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek bankowy niezamieszczony na tzw. „białej liście” - do 14 dni od dnia zlecenia przelewu (pierwotny okres to 3 dni).

  • Pozostałe kwestie

- Na czas stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii zawieszeniu ulegną postępowania i kontrole podatkowe, kontrole celno-skarbowe, postępowania karno-skarbowe oraz postępowania w sprawach podatkowych w sądach administracyjnych.

- Przedłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych do 30 września 2020 roku w przypadku podmiotów, u których rok podatkowy/obrotowy rozpoczął się z dniem 1 stycznia 2019 roku a zakończył w dniu 31 grudnia 2019 roku.

- Zawieszenie terminów wynikających z przepisów o raportowaniu schematów podatkowych do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii, jednak nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 roku.

- Rezygnacja z ustalenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków i zaległości podatkowych stanowiących dochód budżetu państwa (w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii albo w okresie 30 dni po ich odwołaniu).

- Przedłużenie terminu na wydanie interpretacji podatkowych o 3 miesiące.

- Przedłużenie zawieszenia stosowania podatku od sprzedaży detalicznej do 31 grudnia 2020 roku.

- Przesunięcie obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych do dnia 13 lipca 2020 roku.

Nasi eksperci chętnie udzielą Państwu bardziej szczegółowych informacji w kwestii rozliczeń podatkowych oraz pomogą wdrożyć powyższe rozwiązania do Państwa firm.

W przypadku zainteresowania z Państwa strony naszym wsparciem, prosimy o kontakt.

Kinga Baran, Partner

E-mail: k.baran(@)mazars.pl

Tel. +691207058

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!