Analizy i badania

Zmiana w prawie bankowym oraz kodeksie procedury cywilnej w zakresie bankowego tytułu egzekucyjnego

<p style="text-align: justify;">W związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego zawartym w wyroku dnia 14 kwietnia 2015 r., sygn. akt P 45/12 nastąpiła poważna zmiana dotycząca szczególnego uprawnienia banków jakim było prawo wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych. Procedura ta polegała, najprościej rzecz ujmując, na uprawnieniu banku do wystawienia takiego dokumentu na podstawie dokumentów bankowych i zachowaniu określonych warunków, a następnie nadania mu klauzuli wykonalności przez sąd, bez prowadzenia merytorycznego sporu z dłużnikiem. Bankowy tytuł egzekucyjny, zaopatrzony w klauzulę sądową, uprawniał do prowadzenia egzekucji na rzecz banku, w zasadzie na równi z wyrokiem sądowym.</p>

>

Trybunał uznał, że prawo do wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych jest przywilejem banków, naruszaj?cym zasadę równego traktowania podmiotów w obrocie, ponieważ bank, mimo że jest jedynie stron? umowy, ma prawo wydać orzeczenie zastępuj?ce wyrok s?du i to bez merytorycznego rozpoznania sprawy.

Na skutek powyższego rozstrzygnięcia, bankowy tytuł egzekucyjny znika z przepisów, nowelizacj? ustawy z dniem 27 listopada 2015 r.

Ustawa, o której mowa, datowana na dzień 25 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1854) uchyla przepisy statuuj?ce prawo do wystawiania bankowego tytułu egzekucyjnego oraz zmienia procedurę cywiln? w części dotycz?cej nadawania klauzuli wykonalności tym dokumentom.

Ustawa nakłada również obowi?zki na banki dostosowania swojej działalności do nowych przepisów jak również ustala zasadę, że postępowanie w sprawie o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy podlega umorzeniu.

Wyj?tkiem od tej zasady jest, sytuacja gdy przed dniem wejścia w życie Ustawy, o której mowa, wydano postanowienie w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu, wówczas dalsze postępowanie w sprawie o nadanie klauzuli wykonalności toczy się według przepisów dotychczasowych.

Bankowy tytuł egzekucyjny natomiast, któremu nadano klauzulę wykonalności na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowuje zaś moc tytułu wykonawczego także po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.

Dodatkowo wprowadzono obowi?zki banków zwi?zane z wezwaniami klientów do spłaty zadłużenia oraz zwi?zanych z restrukturyzacj? długów.

Powyższe zmiany wprowadzaj? szereg istotnych zmian zarówno dla klientów banków, wzmacniaj?c ich pozycję, jak i dla samych instytucji bankowych, odbieraj?c im to szczególne uprawnienie.

Z punktu widzenia banków, zmiana ta będzie skutkowała konieczności? dostosowania do niej prowadzonej działalności co najmniej w trzech obszarach, tj.:

  1. Wypracowania i prowadzenia skutecznej obsługi procesowej banków w zakresie dochodzenia roszczeń. Bank staje się bowiem równorzędn? stron? postępowania cywilnego, w tym przede wszystkim co do postępowania dowodowego, którego ciężar spocznie w dużej mierze właśnie na banku dochodz?cym roszczenia;
  2. Dostosowania umów, ogólnych warunków umów, regulaminów oraz innych dokumentów o podobnym charakterze do nowych przepisów, ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnych zarzutów o praktykach w zakresie klauzul abuzywnych, co do klientów o statusie konsumenta;
  3. Wypracowania skutecznych i rzeczywistych instrumentów zabezpieczaj?cych interes banku w miejsce dotychczasowych uprawnień.

***

www.ksg-legal.eu

KSG – Kancelaria Kossakowska Stochlak Gautier sp. partnerska adwokatów i prawników zagranicznych.

WARSZAWA PARIS
Ul. Tarczyńska 20 lok 3 , 02-023 Warszawa Polska

66 avenue Victor Hugo , 75 016 Paris France

+ 48 22 867 19 11 - e-mail: biuro@ ksg-legal.eu

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!