Analizy i badania

Zaskakująco wysokie tempo wzrostu płac w styczniu

Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób w styczniu wyniosła 7,5% r/r wobec 6,1% w grudniu 2018 r., kształtując się powyżej naszej prognozy (6,5%) i konsensusu rynkowego (6,8%). W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach wzrosły w styczniu o 6,5% r/r wobec 4,9% w grudniu.

 

Do znacz?cego przyspieszenia wzrostu płac styczniu przyczyniła się większa niż przed rokiem podwyżka płacy minimalnej (w 2018 r. podniesiono j? o 5,0%, podczas gdy w 2019 r. wzrosła ona 7,1%). Wzrost dynamiki płac ogółem w styczniu był jednak wyraźnie większy niż oczekiwaliśmy. Interpretujemy go jako sygnał dalszego narastania presji płacowej w gospodarce. Wsparciem dla takiej oceny s? wyniki badań koniunktury wskazuj?ce na brak wykwalifikowanych pracowników jako jedn? z głównych barier rozwoju przedsiębiorstw. Na wzrost presji płacowej wskazuj? również dane dotycz?ce dynamiki wynagrodzeń w gospodarce narodowej w IV kw. 2018 r. (7,7% r/r, najwyżej od III kw. 2008 r.). Nie wykluczamy jednak, że dynamikę płac w styczniu przejściowo podbiły wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia w niektórych działach. Pełniejsza ocena przyczyn zaskakuj?co wysokiego tempa wzrostu płac w styczniu będzie możliwa po opublikowaniu przez GUS danych o wynagrodzeniach w poszczególnych działach sektora przedsiębiorstw.

Wyraźnie wyższa od oczekiwań dynamika płac w styczniu sygnalizuje ryzyko w górę dla naszej prognozy wzrostu płac w gospodarce narodowej w całym 2019 r. (7,0%). Nadal uważamy jednak, że silne zwiększenie dynamiki płac w 2019 r. jest mało prawdopodobne. Głównymi czynnikami ograniczaj?cymi wzrost wynagrodzeń w 2019 r. będ? utrzymuj?ca się niska inflacja u głównych partnerów handlowych Polski (czynnik hamuj?cy wzrost marż w firmach sektora dóbr handlowych), wprowadzenie Pracowniczych Programów Kapitałowych (oznaczaj?ce wzrost pozapłacowych kosztów pracy) oraz procesy restrukturyzacyjne (realizowane przez firmy inwestycje zmierzaj?ce do ograniczenia pracochłonności produkcji). Wsparciem dla naszych oczekiwań s? wyniki styczniowego badania koniunktury NBP (Szybki Monitoring). Wskazuj? one, że skala prognozowanych podwyżek w 2019 r. nie ulegnie istotnemu zwiększeniu w porównaniu z 2018 r.

Rewizja próby zwiększyła zatrudnienie

Według danych GUS dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw wyniosła w styczniu 2,9% r/r wobec 2,8% w grudniu, co było znacz?co powyżej naszej prognozy (1,8%) i konsensusu rynkowego (1,9%). W ujęciu miesięcznym zatrudnienie wzrosło o 135,7 tys. osób. Silny miesięczny wzrost zatrudnienia był spowodowany coroczn? rewizj? danych o zatrudnieniu w mikroprzedsiębiorstwach (zatrudniaj?cych do 9 osób). Firmy, w których zatrudnienie w ubiegłym roku przekroczyło 9 osób zostały w styczniu "dopisane” do klasy jednostek zatrudniaj?cych co najmniej 10 osób. Wzrost zatrudnienia w styczniu 2019 r. był wyraźnie wyższy niż przed rokiem (wówczas wyniósł on 121,8 tys.), co oddziaływało w kierunku zwiększenia jego rocznej dynamiki. Podtrzymujemy nasz? ocenę, zgodnie z któr? w wyniku utrzymuj?cej się bariery podażowej w postaci braku wykwalifikowanych pracowników w najbliższych miesi?cach roczna dynamika zatrudnienia będzie się stopniowo obniżać, co będzie kontynuacj? tendencji obserwowanej w II poł. 2018 r.

Ryzyko w górę dla dynamiki konsumpcji w I kw.

Szacujemy, że realne tempo wzrostu funduszu płac (iloczynu zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia) w przedsiębiorstwach wyniosło w styczniu 9,7% r/r wobec 7,8% w grudniu ub. r. i 8,8% w IV kw. ub. r. Ze względu na wspomnian? wyżej rewizję danych o zatrudnieniu w mikroprzedsiębiorstwach dane o dynamice realnego funduszu płac w grudniu ub. r. i styczniu br. nie s? w pełni porównywalne. Pełniejsza ocena tendencji w zakresie realnego funduszu płac będzie możliwa w marcu po publikacji lutowych danych o wynagrodzeniach i zatrudnieniu. Zaskakuj?co szybki wzrost płac realnych w styczniu sygnalizuje jednak ryzyko w górę dla naszej prognozy wzrostu konsumpcji w I kw. (4,2% r/r wobec 3,9% w IV kw. 2018 r.).

Dzisiejsze dane o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw s? w naszej ocenie lekko pozytywne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!