Analizy i badania

Zapowiedziane zmiany w OFE spowodowały wzrost rentowności obligacji

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2-letnich ukształtowały się na poziomie 3,268 (wzrost o 12pb), obligacji 5-letnich wzrosły do poziomu 4,195 (wzrost o 37pb), a obligacji 10-letnich wzrosły do poziomu 4,881 (wzrost o 42pb).</p>

>

W poniedziałek ze względu na dzień wolny w USA, na rynku utrzymywały się niewielkie obroty. Lepszy od oczekiwań odczyt wskaźnika PMI, świadcz?cy o postępuj?cym ożywieniu w polskiej gospodarce doprowadził do lekkiego osłabienia długu. We wtorek, w ślad za rynkami bazowymi ceny obligacji spadały. Środowa decyzja RPP, zgodna z oczekiwaniami rynku, została całkowicie zdominowana przez ogłoszenie ostatecznej wersji rz?dowej propozycji zmian w funkcjonowaniu systemu emerytalnego. Spowodowało ono silny wzrost rentowności polskich obligacji na całej długości krzywej, gdyż w zwi?zku z planami likwidacji części nieakcyjnej OFE, inwestorzy spodziewaj? się spadku płynności na rynku i w rezultacie wzrostu zmienności cen aktywów. W czwartek Ministerstwo Finansów przeprowadziło przy umiarkowanym popycie aukcję obligacji o 3- i 5-letnich terminach zapadalności na kwotę 5,7 mld zł, która spowodowała spadek rentowności na krótkim końcu krzywej. Przez cały dzień rynek długu odznaczał się duż? zmienności? wynikaj?c? z rozwoju wydarzeń zwi?zanych z OFE. Pi?tek przyniósł lekki wzrost cen polskich papierów spowodowany słabymi danymi z amerykańskiego rynku pracy, oddalaj?cymi perspektywę szybkiego ograniczania programu QE3. W tym tygodniu oczekujemy spadku rentowności polskich obligacji, zwi?zanej z korekt? po ubiegłotygodniowej przecenie. W kierunku wzrostu rentowności będzie oddziaływała niepewność rynków zwi?zana z oczekiwaniem na decyzję Kongresu w sprawie ataku na Syrię.

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa tel.: +48 22 544 89 41 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa tel.: +48 22 544 88 81 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division al. Jana Pawła II 29, Atrium Plaza, 00-867 Warszawa tel.: +48 22 434 30 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!