COVID-19  •  Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Zalety restrukturyzacji

Pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwo może uniknąć upadłości, gdy jego zarząd zdecyduje się na otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego.

Ochrona przed upadłością

Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego ma na celu uniknięcie ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami. Przedsiębiorca może wszcząć postępowanie restrukturyzacyjne w przypadku gdy jeszcze nie jest niewypłacalny, ale istnieje zagrożenie, że w niedługim czasie może utracić zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Postępowanie restrukturyzacyjne może być prowadzone w stosunku do przedsiębiorcy, który stał się niewypłacalny jednakże w przypadku postępowania układowego oraz postępowania sanacyjnego uprawdopodobniona musi być zdolność dłużnika do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania i zobowiązań powstałych po jego otwarciu.

Cele postępowania restrukturyzacyjnego

Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego - również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.

Możliwość restrukturyzacji zobowiązań

W toku postępowania restrukturyzacyjnego dłużnik zawiera z wierzycielami układ. Układ jest pewnego rodzaju ugodą między wierzycielami a restrukturyzowanym przedsiębiorcom. Propozycje układowe zaspokojenia wierzycieli, co do zasady, składane są wierzycielom przez restrukturyzowanego przedsiębiorcę, a wierzyciele propozycje te w drodze głosowania akceptują, bądź nie. Najczęstsze propozycje układowe dotyczą częściowego umorzenia zobowiązań, rozłożenie spłaty zobowiązań na raty, odroczenie terminu płatności, czy konwersji wierzytelności na udziały lub akcje.

Restrukturyzacja pozwala zatem przedsiębiorcy na zaspokojenie swoich wierzycieli i dalsze funkcjonowanie, a w przypadku działań sanacyjnych (w toku postępowania sanacyjnego) na zaspokojenie wierzycieli i podjęcie działań faktycznych, która pozwoli poprawę sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy.

Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych

Prawo restrukturyzacyjne przewiduje cztery rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych:

1.      postępowanie o zatwierdzenie układu 

2.      przyspieszone postępowanie układowe

3.      postępowanie układowe

4.      postępowanie sanacyjne

Postępowanie o zatwierdzenie układu umożliwia zawarcie układu w wyniku samodzielnego zbierania głosów wierzycieli przez dłużnika bez udziału sądu. Dłużnik zawiera umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania z doradcą restrukturyzacyjnym, samodzielnie przygotowuje propozycje układowe, samodzielnie zbiera głosy wierzycieli i składa wniosek o zatwierdzenie układu przez sąd.

Przyspieszone postępowanie układowe umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie. Wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego rozpoznaje się w terminie tygodnia. W postanowieniu o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego ustanawiany jest nadzorca sądowy, który wyraża zgodę na dokonywanie przez dłużnika czynności przekraczających zwykły zarząd.

Postępowanie układowe umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności. Wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego rozpoznaje się w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku. Postępowanie układowe może być prowadzone jedynie w przypadku, w którym suma wierzytelności spornych dłużnika przekracza ponad 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. W postępowaniu układowym ustanawiany jest nadzorca sądowy.

Postępowanie sanacyjne to działania prawne i faktyczne, które zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika i mają na celu przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją. Postępowanie sanacyjne jest wszczynane na wniosek dłużnika, ale może być wszczęte również przez wierzyciela. Trwa zwykle nie mniej niż 12 miesięcy. W postępowaniu sanacyjnym sąd ustanawia zarządcę, a sam dłużnik może zostać pozbawiony prawa do wykonywania zarządu nad przedsiębiorstwem. Sądy często jednak pozostawiają dłużnikowi prawo do wykonywania zarządu nad całością lub częścią przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu.

Ochrona przed egzekucją

Postępowanie restrukturyzacyjne w zasadzie chroni przedsiębiorstwo dłużnika przed egzekucją. Postępowanie sanacyjne gwarantuje pełną ochronę egzekucyjną. W trakcie jego trwania nie może być wszczęte postępowanie egzekucyjne zarówno w stosunku do wierzytelności powstałych przed dniem otwarcia postępowania, jak i po jego otwarciu.

W trakcie przyspieszonego postępowania układowego oraz postępowania układowego egzekucja może być prowadzona tylko z przedmiotu zabezpieczenia np. nieruchomości czy zastawu. Jedynie postępowanie o zatwierdzenie układu nie gwarantuje ochrony przed egzekucją.

Szybka ścieżka sądowa

Zgodnie z projektem ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 opublikowanym w dniu 7 kwietnia 2020 r. postępowanie restrukturyzacyjne będzie zaliczane do kategorii spraw pilnych, które pomimo zaprzestania działalności sądu będą rozpatrywane przez sąd.

Wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego rozpoznaje się w terminie tygodnia, zaś postępowania sanacyjnego i układowego, co do zasady w terminie dwóch tygodni.

Przedsiębiorcy, którzy będą chcieli ratować swoje przedsiębiorstwa przed upadłością, zyskają zatem taką możliwość.

Ochrona zarządu przed odpowiedzialnością odszkodowawczą

Wydanie przez sąd postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu chroni zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przed solidarną odpowiedzialnością za zobowiązania spółki.

Kontakt

Izabela Staniszewska-Brzózek
Senior Associate w zespole  ds. restrukturyzacji
i upadłości przedsiębiorstw
+48 883 372 295
izabela.staniszewska-brzozek@twobirds.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!