Analizy i badania

Wzrost zatrudnienia ma charakter trwały

<p style="text-align: justify;">Według danych GUS zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw spadło w kwietniu o 0,9 tys. m/m wobec wzrostu o 7,2 tys. w marcu.</p>

>

Naszym zdaniem zmniejszenie zatrudnienia w kwietniu miało charakter przejściowy. Spadek zatrudnienia był bowiem spowodowany głównie zmniejszeniem liczby etatów w kategorii „administrowanie i działalność wspieraj?ca” (spadek o 5 tys. m/m). Z kolei zatrudnienie w innych ważnych gałęziach zwiększyło się – w przetwórstwie przemysłowym o 4 tys., budownictwie o 1 tys. oraz w pozostałych działach sektora usługowego ł?cznie o 1 tys.

Oczekujemy, że w kolejnych miesi?cach br. zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw będzie stopniowo wzrastać, a większość nowych miejsc pracy powstanie w przetwórstwie, w którym odnotowany w ostatnich kwartałach silny wzrost stopnia wykorzystania mocy wytwórczych (w II kw. br. był on najwyższy od IV kw. 2008 r.), wymusza zwiększenie inwestycji i zatrudnienia (por. MAKROmapa z 14.04.2014). Dodatkowym czynnikiem wspieraj?cym wzrost zatrudnienia będzie oczekiwane przez nas ożywienie w budownictwie w II poł. br. Ze względu na oddziaływanie relatywnie silnych efektów mnożnikowych wywoła ono wzrost aktywności nie tylko w budownictwie, ale również w przemyśle i usługach (por. MAKROmapa z 26.05.2014).

Zgodnie z danymi GUS o inwestycjach firm zatrudniaj?cych co najmniej 50 pracowników, nominalne nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw wzrosły o 14,0% r/r w I kw. br. wobec 11,8% w IV kw. 2013 r. W przetwórstwie 14 z 21 branż odnotowało dodatnie roczne tempo wzrostu nakładów na środki trwałe. Szczególnie wyraźny wzrost inwestycji wyst?pił w sekcjach zajmuj?cych się produkcj? wyrobów tekstylnych (116,6% r/r), koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (111,3%), odzieży (77,5%), poligrafi? (71,1%), produkcj? metali (41,8%), mebli (30,2%) oraz pozostałego sprzętu transportowego (28,8%). Oczekujmy, że zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w kolejnych miesi?cach wzrośnie najwyraźniej w ww. branżach.

Podobne wnioski można wyci?gn?ć analizuj?c wyniki badań koniunktury GUS. W maju 15 z 22 branż przetwórstwa odnotowało dodatni? wartość wskaźnika przewidywanego zatrudnienia w ci?gu najbliższych trzech miesięcy, co sygnalizuje zamiar zwiększenia liczby etatów. Wskaźnik osi?gn?ł szczególnie wysokie wartości w branżach zajmuj?cych się produkcj? koksu i produktów rafinacji ropy naftowej, urz?dzeń elektrycznych, mebli, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, poligrafi?, produkcj? wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny oraz wyrobów tekstylnych. Na wzrost liczby etatów w przetwórstwie wskazuj? również majowe badania PMI – subindeks dotycz?cy zatrudnienia ukształtował się bowiem powyżej granicy 50 pkt.

Obserwuj?c tendencje w poszczególnych branżach przetwórstwa można zauważyć, że w ci?gu ostatniego roku następowało stopniowe przesunięcie środka ciężkości w kierunku przyspieszenia inwestycji przedsiębiorstw i jednoczesnego planowanego zwiększenia zatrudnienia (por. wykres). Uważamy, że trend ten będzie kontynuowany w kolejnych kwartałach. Jednocześnie badania koniunktury GUS sygnalizuj? wci?ż słaby popyt na pracę w sektorze usług. W maju tylko 4 z 11 branż sektora usługowego wskazało na zamiar zwiększenia liczby etatów („działalność zwi?zana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi”, „informacja i komunikacja”, „działalność profesjonalna naukowa i techniczna”, „działalność zwi?zana z kultur?, rozrywk? i rekreacj?”). Powyższe czynniki stanowi? wsparcie dla naszej prognozy, zgodnie z któr? zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw będzie stopniowo wzrastać w kolejnych kwartałach, a większość
nowych miejsc pracy powstanie w przetwórstwie. We wzrostowy trend popytu na pracę wpisuje się nasza prognoza utrzymania się dynamiki zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w maju na niezmienionym w stosunku do kwietnia poziome (0,7% r/r). Takie tempo wzrostu zatrudnienia w maju odpowiada zwiększeniu liczby pracuj?cych o ok. 3-5 tys. w ujęciu miesięcznym.

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!