Analizy i badania

Wzrost w I kw. wyższy od oczekiwań, gospodarka wyraźnie przyspieszyła

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z dzisiejszą publikacją GUS tempo wzrostu PKB w I kw. 2015 r. wyniosło 3,6% r/r wobec 3,3% w IV kw. 2014 r., co było powyżej naszej prognozy (3,5%), zgodnej z opublikowanym wcześniej przez GUS wstępnym szacunkiem. Oczyszczone z wpływu czynników sezonowych tempo wzrostu PKB w I kw. br. przyspieszyło do 1,0% kw/kw wobec 0,8% w IV kw.</p>

>

Udział eksportu do strefy euro najwyższy od I kw. 2011 r.

Głównym czynnikiem dynamizuj?cym wzrost PKB w I kw. było zwiększenie wkładu eksportu netto o 2,6 pkt. proc. w porównaniu z IV kw. 2014 r. Zwiększenie kontrybucji eksportu netto było efektem wyraźnego przyspieszenia wzrostu eksportu (z 5,6% r/r w IV kw. do 8,0% r/r w I kw.) przy jednoczesnym obniżeniu dynamiki import_u (z 9,5% do 6,0%). Wsparciem dla eksportu w I kw. było ożywienie koniunktury w obszarze wspólnej waluty, co znalazło odzwierciedlenie w zwiększeniu eksportu towarów do strefy euro w I kw. o 7,6% r/r. W efekcie udział eksportu towarów do strefy euro w całkowitym polskim eksporcie w I kw. br. wyniósł 57,3%, co jest poziomem najwyższym od I kw. 2011 r. Przyspieszenie wzrostu eksportu do strefy euro skompensowało silny spadek eksportu do Rosji w I kw. (o 31,9% r/r) i na Ukrainę (16,1% r/r).

Poprawa na rynku pracy wspiera konsumpcję

Drugim czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku wyższego tempa wzrostu PKB było przyspieszenie konsumpcji prywatnej do 3,1% r/r z 3,0% r/r w IV kw., w wyniku czego wkład konsumpcji prywatnej do wzrostu gospodarczego zwiększył się o 0,5 pkt. proc. Wsparciem dla spożycia w sektorze gospodarstw domowych w I kw. była utrzymuj?ca się poprawa sytuacji na rynku pracy, oddziałuj?ca w kierunku zwiększenia dynamiki realnego funduszu płac w sektorze przedsiębiorstw (w I kw. br. wzrosła ona do 6,3% r/r wobec 5,2% w IV kw. 2014 r.) oraz poprawy nastrojów konsumenckich (w I kw. br. wyprzedzaj?cy wskaźnik ufności konsumenckiej ukształtował się na poziomie najwyższym od III kw. 2008 r.).

Wyraźne przyspieszenie inwestycji mimo wysokiej ubiegłorocznej bazy

W strukturze wzrostu PKB na szczególn? uwagę zasługuje wyraźne przyspieszenie wzrostu inwestycji (do 11,4% r/r wobec 8,6% r/r w IV kw.), które nast?piło mimo wysokiej ubiegłorocznej bazy zwi?zanej z odnotowanym w ub. r. silnym wzrostem popytu na środki transportu w zwi?zku z przejściow? zmian? zasad odliczenia podatku VAT przy zakupie samochodów osobowych z homologacj? ciężarow? (tzw. auta z kratk?). Naszym zdaniem czynnikiem dynamizuj?cym inwestycje w I kw. były nakłady małych i średnich przedsiębiorstw, na co wskazuj? badania koniunktury NBP. Z kolei w firmach zatrudniaj?cych co najmniej 50 osób nominalna dynamika nakładów na środki trwałe uległa obniżeniu do 16,2% r/r wobec 19,4% w IV kw. Jednak struktura wzrostu tych nakładów (przyspieszenie wzrostu nakładów na budynki i budowle oraz maszyny i urz?dzenia) potwierdza, że wysoki stopień wykorzystania mocy wytwórczych w I kw. był głównym bodźcem do zwiększania nakładów umożliwiaj?cych zwiększenie aparatu wytwórczego. Mimo przyspieszenia wzrostu inwestycji ogółem ich wkład do dynamiki PKB zmniejszył się 0,8 pkt. proc. w porównaniu z IV kw. ub. r., co wynikało z jednoczesnego dwukrotnego zmniejszenia wagi tej składowej w nominalnym PKB pomiędzy IV i I kw.

Dzisiejsze dane o PKB potwierdzaj?, że widoczne w ostatnich kwartałach spowolnienie w Polsce dobiegło końca. Podtrzymujemy nasz? prognozę, zgodnie z któr? w kolejnych kwartałach br., wraz z oczekiwan? popraw? sytuacji gospodarczej w strefie euro (w tym w Niemczech) oraz ożywieniem w inwestycjach infrastrukturalnych tempo wzrostu gospodarczego ulegnie przyspieszeniu. Wsparciem dla tego scenariusza jest odnotowany w I kw. br. silnie ujemny wkład przyrostu zapasów do dynamiki PKB (-1,5 pkt. proc.), który w warunkach przyspieszenia inwestycji i konsumpcji można interpretować jako sygnał trwałości ożywienia. Zaktualizowan? prognozę wzrostu gospodarczego na lata 2015-2016, uwzględniaj?c? wyższy punkt startowy w I kw. oraz opublikowane dziś dane o strukturze PKB, przedstawimy w MAKROmapie w dn. 8.06.2015.

Dzisiejsze wyższe od wstępnego szacunku dane o PKB w I kw. s? naszym zdaniem lekko pozytywne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!