Analizy i badania

Wzrost gospodarczy w 2017 r. powyżej oczekiwań

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS, w 2017 r. PKB w Polsce wzrósł o 4,6% wobec 2,9% w 2016 r., co było nieznacznie powyżej naszej prognozy (4,5%), zgodnej z oczekiwaniami rynkowymi.</p>

>

W kierunku zwiększenia tempa wzrostu gospodarczego w ubiegłym roku oddziaływał przede wszystkim wyższy wkład inwestycji ogółem (1,0 pkt. proc. w 2017 r. wobec -1,6 pkt. proc. w 2016 r.) zwi?zany m.in. z coraz większym wykorzystaniem środków unijnych z perspektywy finansowej 2014-2020 oraz wyższej kontrybucji konsumpcji prywatnej (2,8 pkt. proc. w 2017 r. wobec 2,3 pkt. proc. w 2016 r.) wynikaj?cej z poprawy sytuacji na rynku pracy. W kierunku spowolnienia wzrostu gospodarczego oddziaływały natomiast niższy wkład zapasów (-0,2 pkt. proc. w 2017 r. wobec 1,2 pkt. proc. w 2016 r.) oraz zmniejszenie kontrybucji eksportu netto (z 0,7 pkt. proc. do 0,1 pkt. proc.).

Inwestycje napędzały wzrost PKB w IV kw. ub. r.

Na podstawie opublikowanych przez GUS danych oszacowaliśmy, że w IV kw. ub.r. realne tempo wzrostu PKB ukształtowało się na poziomie 5,1% r/r wobec 4,9% w III kw. Czynnikiem dynamizuj?cym wzrost gospodarczy w IV kw. było przede wszystkim przyspieszenie wzrostu inwestycji do ok. 11,7-11,9% r/r wobec 3,3% w III kw. Naszym zdaniem ożywienie wzrostu nakładów na środki trwałe można wi?zać z szybszym wzrostem inwestycji publicznych lub zwiększon? aktywności? inwestycyjn? przedsiębiorstw w zakresie modernizacji istniej?cych środków trwałych lub zwiększania mocy produkcyjnych. Drugim czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku szybszego wzrostu gospodarczego był wyższy wkład spożycia publicznego (0,9 pkt. proc. w IV kw. wobec 0,3 pkt. proc.).

W kierunku spowolnienia wzrostu gospodarczego oddziaływały natomiast niższe kontrybucje zapasów (o 1,3 pkt. proc.) oraz wkładu eksportu netto (o 1,0 pkt. proc.). Szacujemy, że dynamika konsumpcji nie zmieniła się w IV kw. ub. r. w porównaniu do III kw. i wyniosła 4,8% r/r. Jednakże ze względu na niższ? wagę konsumpcji w PKB w IV kw. w porównaniu do III kw., wkład spożycia prywatnego do wzrostu PKB zmniejszył się z 2,9 pkt. proc. w III kw. do 2,4 pkt. proc. w IV kw.). W rezultacie konsumpcja przestała być głównym źródłem wzrostu gospodarczego na rzecz inwestycji – po raz pierwszy od IV kw. 2014 r.

Ryzyko w górę dla prognozy wzrostu PKB w 2018 r.

Dane o aktywności gospodarczej w IV kw., w szczególności silne przyspieszenie inwestycji, sygnalizuj? wyraźne ryzyko w górę dla naszej prognozy wzrostu gospodarczego w 2018 r. (3,8%). Nasz najnowszy scenariusz makroekonomiczny przedstawimy w najbliższej MAKROmapie.

Publikacja dzisiejszych, lepszych od oczekiwań rynkowych, danych o PKB w 2017 r. jest w naszej ocenie pozytywny dla złotego i negatywny dla cen polskiego długu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!