Analizy i badania

Wzrost gospodarczy przyspiesza

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z publikacją GUS z dnia 14.11.2014 tempo wzrostu PKB w III kw. 2014 r. wyniosło 3,3% r/r wobec 3,5% w II kw. 2014 r. Dane zostały po raz pierwszy opracowane z zgodnie z obowiązującym w rachunkach narodowych Europejskim Systemem Rachunków Narodowych i Regionalnych w Unii Europejskiej (ESA2010), co przyczyniło się do rewizji w górę (przeciętnie o 0,15pp w 2013 r. i 0,1pp w 2014 r.) dynamiki PKB w poprzednich kwartałach. Niwelując wpływ zmiany metodologii, tempo wzrostu PKB w III kw. br. wyniosłoby ok. 3,1% r/r, co było znacząco powyżej naszej prognozy (2,7%) i konsensusu rynkowego (2,8%). Oczyszczone z wpływu czynników sezonowych tempo wzrostu PKB w III kw. br. przyspieszyło do 0,9% kw/kw wobec 0,7% w II kw.</p>

>

Opublikowane przez GUS dane s? wstępnym szacunkiem. Pełne dane o PKB zawieraj?ce informacje dotycz?ce jego struktury zostan? opublikowane pod koniec listopada. Naszym zdaniem obniżenie rocznej dynamiki PKB jest efektem spowolnienia aktywności w trzech głównych sektorach gospodarki (przemysł, usługi, budownictwo). Zmniejszenie dynamiki wartości dodanej w przemyśle było skutkiem wprowadzonego przez Rosję embarga na polsk? żywność (por. MAKROmapa z 11.08.2014) oraz pogorszenia koniunktury w strefie euro. Spowolnienie w sektorze usług było wtórnym efektem ww. szoku zewnętrznego w przetwórstwie. Z kolei niższa dynamika wartości dodanej w budownictwie wynikała z ograniczenia działalności w tej branży po okresie podwyższonej aktywności w I poł. br. Natomiast tegoroczne dobre zbiory były efektem wspieraj?cym szybszy wzrost wartości dodanej w rolnictwie.

Pomimo wyższego od oczekiwań odczytu PKB w III kw. uważamy, że w IV kw. br. i I kw. 2015 r. roczna dynamika PKB dalej obniży się. Natomiast skala spowolnienia może być mniejsza niż wcześniej oczekiwaliśmy. Tak? ocenę potwierdzaj? październikowe odczyty wskaźników PMI w Polsce i najważniejszych gospodarkach Europy. W kolejnych kwartałach 2015 r., wraz z oczekiwan? popraw? sytuacji gospodarczej w Niemczech oraz ożywieniem w inwestycjach infrastrukturalnych tempo wzrostu gospodarczego zwiększy się do 3,3% w IV kw. 2015 r.

Dzisiejsze lepsze od oczekiwań dane o PKB w III kw. stanowi? silne wsparcie dla naszego scenariusza, zakładaj?cego utrzymanie stopy referencyjnej przez RPP na niezmienionym poziomie (2,00%) do końca 2015 r. pomimo pogłębienia deflacji w październiku (por. MAKROpuls z 13.11.2014). Tym samym dzisiejsze dane s? naszym zdaniem pozytywne dla kursu złotego i negatywne dla rynku długu.

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Wirtualne TARGI PRACY UKSW

Wydarzenie UNIWERSYTECKIE zorganizowane jako nieformalne spotkania studentów i absolwentów z przedstawicielami firm i instytucji tzw. "Recruitment...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!