Analizy i badania

Wyniki badań koniunktury w strefie euro mogą umocnić złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,1710 (osłabienie złotego o 0,1%).</p>

>

Opublikowana w pi?tek dwa tygodnie temu decyzja S&P o utrzymaniu dotychczasowego ratingu Polski przy jednoczesnej zmianie jego perspektywy ze stabilnej na pozytywn? miała ograniczony wpływ na kurs polskiej waluty. Przez cały tydzień obserwowana była łagodna deprecjacja złotego oraz innych walut regionu zwi?zana ze spadkiem apetytu na ryzyko, który znalazł odzwierciedlenie we wzroście indeksu VIX. Wzrostowi awersji do ryzyka sprzyjały napływaj?ce kolejne sygnały wskazuj?ce na rosn?ce ryzyko spowolnienia tempa  wzrostu światowej gospodarki (indeks ZEW dla Niemiec oraz dane z realnej sfery chińskiej gospodarki). Krajowe dane o zatrudnieniu i przeciętnym wynagrodzeniu oraz produkcji przemysłowej nie miały istotnego wpływ na kurs złotego.

Na szczególn? uwagę zasługuje ubiegłotygodniowe umocnienie złotego względem funta brytyjskiego (o 1,2%). Było ono skutkiem wyraźnego osłabienia funta względem euro, któremu sprzyjała publikacja niższych od oczekiwań danych nt. inflacji w Wielkiej Brytanii, a także gołębia wypowiedź prezesa Banku Anglii M. Carneya, który ostudził oczekiwania inwestorów na podwyżkę stóp procentowych w maju. W pi?tek doszło z kolei do wyraźnego osłabienia euro względem dolara, a w konsekwencji złotego względem dolara w reakcji na gołębi? wypowiedź prezesa EBC M. Draghiego.

W tym tygodniu kluczowe dla złotego będ? publikacje wstępnych indeksów PMI dla najważniejszych gospodarek strefy euro, a także indeksu Ifo dla Niemiec. W przypadku realizacji naszych prognoz, które s? niższe od konsensusu rynkowego, dane te mog? być lekko pozytywne dla złotego. Uważamy, że posiedzenie EBC może oddziaływać w kierunku podwyższonej zmienności kursu polskiej waluty. Sumaryczny wpływ danych z USA (pierwszy szacunek PKB w I kw., wstępne zamówienia na dobra trwałego użytku, indeks Conference Board, sprzedaż nowych domów i sprzedaż domów na rynku wtórnym) na kurs złotego będzie naszym zdaniem ograniczony. Neutralne dla złotego będ? w naszej ocenie również dzisiejsze dane o krajowej sprzedaży detalicznej.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!