Analizy i badania

Wyjaśnienia organów podatkowych

<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;">Bitcoin jest kryptowalutą – oznacza to, że nie ma postaci fizycznej, tylko cyfrową. Funkcjonuje w obiegu wirtualnym, w ogólnoświatowym Internecie – pozbawionym granic. Bitcoina nie zobaczymy w materialnej formie. Służy do wykonywania elektronicznych transakcji – szybko i bez ponoszenia prowizji. Dzięki możliwości międzynarodowych transakcji bez udziału pośredników, używanie Bitcoinów jest wygodniejsze i szybsze, niż w przypadku tradycyjnej wymiany handlowej. Przelewy realizowane są błyskawiczne, a ich wykonywanie nie generuje kosztów przewalutowania. Bitcoinów nie dotyczy inflacja, ponieważ z góry określono ich limit – 21 milionów. Jednak ich wartość jednostkowa podlega bardzo dużym wahaniom. Mimo to obrót Bitcoinami oraz innymi kryptowalutami bardzo szybko rośnie.</span></p>

>

Wykorzystanie kryptowalut w działalności gospodarczej niesie za sob? również skutki podatkowe. Obowi?zuj?ce przepisy nie reguluj? wprost tej kwestii, st?d konieczne okazało się wyjaśnienie konsekwencji obrotu kryptowalutami przez organy podatkowe.

W tej sprawie wypowiedział się Minister Finansów.

W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Minister uznał, że przychody ze sprzedaży waluty kryptograficznej powinny być kwalifikowane do  źródła przychodów z  praw maj?tkowych, o  którym mowa w  art. 10  ust. 1  pkt 7  ustawy  PIT. W takiej sytuacji kosztami uzyskania przychodów będ? wydatki poniesione na nabycie kryptowaluty pod  warunkiem:

  • faktycznego ich  poniesienia,
  • istnienia zwi?zku przyczynowego pomiędzy wydatkiem  a  przychodami,
  • braku dokonanego wydatku na  liście negatywnej,
  • odpowiedniego udokumentowania poniesionego  wydatku.

Jeżeli wydatek poniesiony na  zakup waluty kryptograficznej, spełnia powyższe warunki, może być zaliczony do  kosztów uzyskania  przychodów.

Jeżeli emisja kryptowaluty Bitcoin i  handel ni? s?  przedmiotem działalności gospodarczej, wówczas uzyskiwany przychód z  tego tytułu zaliczany jest do  źródła, o  którym mowa w  art. 10  ust. 1  pkt 3  ustawy  PIT, tj. pozarolniczej działalności  gospodarczej.

W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) przychody zwi?zane z Bitcoinem oraz innymi kryptowalutami będ? zaliczane do przychodów z podstawowej działalności operacyjnej. Wydatki zwi?zane z pozyskaniem i obrotem kryptowalutami w przypadku osób prawnych będ? rozliczane na zasadach tożsamych z tymi, które obowi?zuj? osoby fizyczne prowadz?ce działalność gospodarcz?.

Organy podatkowe w wydawanych interpretacjach szczególn? uwagę zwracaj? na prawidłowe udokumentowanie kosztów poniesionych w zwi?zku z obrotem Bitcoinami. Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 29 lipca 2015 r. (IBPB-1-1/4511-107/15/AB) uznał za niewystarczaj?cy dowód, który potwierdza tylko wpłatę pieniędzy z własnego konta bankowego na konto na giełdzie kryptowalut i wypłatę z konta giełdowego na konto bankowe. W praktyce może to oznaczać, że nawet jeżeli podatnik będzie posiadał dokument, który jednoznacznie potwierdza ilość i cenę zakupionych kryptowalut, to i tak dla organów podatkowych może to być za mało, aby wydatek zaliczyć do kosztów podatkowych.

Odnośnie do opodatkowania obrotu Bitcoinami podatkiem VAT to w tej sprawie wypowiedział się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej  w wyroku C-264/14  w sprawie Skatteverket przeciwko Davidowi Hedqvistowi z dnia 22 października 2015, gdzie uznał, że:

Artykuł 135 ust. 1 lit. e) dyrektywy 2006/112 należy interpretować w ten sposób, że świadczenie usług takich jak w postępowaniu głównym, które polegaj? na wymianie walut tradycyjnych na jednostki wirtualnej waluty „bitcoin” i odwrotnie, dokonywane za zapłat? kwoty odpowiadaj?cej marży wynikaj?cej z różnicy pomiędzy cen?, po jakiej dany przedsiębiorca nabywa waluty, a cen?, po jakiej je sprzedaje klientom, stanowi transakcje zwolnione z podatku od wartości dodanej w rozumieniu tego przepisu.”

Na podstawie powyższego wyroku polskie organy podatkowe wydały kilka interpretacji, których treść pokrywa się z rozstrzygnięciem TSUE. M.in. w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego nr IPPP3/4512-1005/15-2/RD z dnia 15 lutego 2016 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał, iż:

Charakter prawny kupowanych Jednostek Bitcoin przy akceptacji stron transakcji, jako alternatywnego środka płatniczego pozwala stwierdzić, że wirtualna waluta będzie nośnikiem wartości pieniężnej oraz środkiem płatniczym podobnie jak waluty używane jako prawny środek płatniczy. Tym samym czynność kupna Jednostek Bitcoin od podmiotu będ?cego podatnikiem VAT albo podatku od wartości dodanej posiadaj?cego miejsce siedziby działalności gospodarczej poza terytorium Polski oraz nieposiadaj?cego stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce będzie czynności? podlegaj?c? opodatkowaniu na terytorium Polski zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy w zwi?zku z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy zwolnion? z podatku VAT w myśl art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy.”

W konsekwencji oznacza to, że co prawda sprzedaż Bitcoinów podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jednakże jest zwolniona z opodatkowania tym podatkiem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT, co w praktyce oznacza, że sprzedawca nie odprowadza podatku VAT od sprzedaży Bitcoinów.

Wskazane tezy wynikaj? również interpretacji Minister Finansów z dnia 01.02.2017 nr PT8.8101.20.2016.WCX.63.


Andrzej Dębiec
Partenaire
andrzej.debiec@hoganlovells.com


Dorota Walerjan
Counsel
dorota.walerjan@hoganlovells.com


Zbigniew Marczyk
Counsel
zbigniew.marczyk@hoganlovells.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!