Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Wpływ przedłużonych restrykcji na konsumpcję będzie umiarkowany

Ze względu na utrzymującą się wysoką liczbę zakażeń oraz zgonów w ubiegłym tygodniu rząd przedłużył obowiązywanie większości restrykcji administracyjnych wprowadzonych pod koniec marca. Galerie handlowe, salony fryzjerskie i kosmetyczne pozostaną zamknięte do 25 kwietnia, a hotele do 3 maja. Obserwując zachowania społeczne oraz śledząc doniesienia medialne można odnieść wrażenie, że restrykcje administracyjne są o wiele mniejskuteczne w ograniczaniu mobilności niż było to na początku pandemii. Stąd powstaje pytanie o wpływ obowiązujących obecnie restrykcji na mobilność społeczeństwa w marcu i kwietniu, co jest kluczowe dla prognoz konsumpcji w tych miesiącach.

W celu oceny wpływu przedłużonych restrykcji administracyjnych na mobilność społeczeństwa posłużyliśmy się raportami Google na temat przemieszczania się. Statystyki prezentowane w raportach są opracowywane na podstawie sumarycznych, zanonimizowanych zbiorów danych pochodzących od użytkowników, którzy włączyli historię lokalizacji na swoich urządzeniach mobilnych. Raporty prezentują przebywanie użytkowników w następujących kategoriach miejsc: „handel i rozrywka”, „sklepy spożywcze i apteki”, „miejsca zamieszkania”, „miejsca pracy”, „stacje i przystanki” oraz „parki”. Liczba użytkowników przebywająca w tych miejscach jest każdego dnia porównywana z poziomem odniesienia dla danego dnia tygodnia. Poziom odniesienia został ustalony jako wartość mediany dla danego dnia tygodnia w 5- tygodniowym okresie od 3 stycznia do 6 lutego 2020 r., czyli w ostatnich tygodniach bez wyraźnego wpływu pandemii na mobilność społeczeństwa. Innymi słowy dane prezentowane w raportach Google są to indeksy przedstawiające procentowe odchylenie od typowej aktywności użytkowników w poszczególnych kategoriach miejsc obserwowanej w okresie bezpośrednio poprzedzającym silny wpływ pandemii na mobilność społeczeństwa. Analizując raporty Google należy zwrócić uwagę, że poziom odniesienia ustalony na podstawie mobilności w okresie od 3 stycznia do 6 lutego, względem którego porównywane są dane sprawia, że charakteryzują się one silną sezonowością. Można bowiem założyć, że w miesiącach letnich użytkownicy na ogół częściej przebywają w parkach niż zimą. Jednocześnie, ze względu na okres wakacyjny, rzadziej przebywają oni w miejscu zamieszkania oraz pracy. Tym samym przy takiej konstrukcji indeksów Google trudno jest odizolować wpływ przebiegu pandemii na mobilność od innych efektów takich jak np. pogoda czy sezon urlopowy, a taką możliwość daje dopiero porównywanie danych w ujęciu rocznym.

W ocenie wpływu restrykcji administracyjnych na mobilność społeczeństwa skoncentrowaliśmy się na danych dotyczących czterech kategorii miejsc: „handel i rozrywka”, „sklepy spożywcze i apteki”, „miejsca zamieszkania” oraz „miejsca pracy”. W naszej ocenie kategorie te najlepiej odzwierciedlają nie tylko mobilność, ale i aktywność ekonomiczną społeczeństwa. Dane Google charakteryzują się wysoką dzienną zmiennością, co utrudnia wnioskowanie na ich podstawie. W celu rozwiązania tego problemu w analizie posłużyliśmy się 7-dniowymi średnimi ruchomymi dla poszczególnych kategorii, co pozwoliło na wygładzenie szeregów czasowych.

Dane dla wszystkich kategorii miejsc potwierdzają, że mobilność społeczeństwa w II poł. marca i w I poł. kwietnia była wyraźnie wyższa niż w analogicznym okresie 2020 r., choć na ogół była ona nadal niższa niż przed wybuchem pandemii. Uwzględniając inny rozkład świąt Wielkiejnocy dane wskazują, że skala pracy zdalnej jest obecnie mniejsza niż w analogicznym okresie 2020 r. Znajduje to odzwierciedlenie także w rzadszym przebywaniu społeczeństwa w miejscu zamieszkania. Warto również zwrócić uwagę, że w okresie przedświątecznym ruch w sklepach spożywczych i aptekach był w tym roku nie tylko wyższy niż przed poprzednimi świętami Wielkiejnocy, ale również wyższy niż w okresie bazowym. Sugeruje to, że tegoroczne święta Wielkiejnocy spędzane były w większym gronie. Pod silnym wpływem restrykcji pozostają jednak wizyty w miejscach związanych z handlem i rozrywką, co jest w znacznym stopniu efektem zamknięcia galerii handlowych oraz obiektów sportowych.

Analiza raportów Google potwierdza, że restrykcje administracyjne wprowadzane przez rząd mają mniejszy wpływ na mobilność społeczeństwa niż rok temu. Może wynikać to z mniejszej obawy przed zakażaniem wśród rosnącej liczby zaszczepionych osób i ozdrowieńców, jak również przystosowania się społeczeństwa do życia w warunkach pandemii. Z jednej strony oznacza to, że wpływ restrykcji administracyjnych na konsumpcję słabnie. Z drugiej strony można oczekiwać, że większa mobilność społeczeństwa będzie oddziaływać w kierunku wolniejszego tempa wygasania trzeciej fali pandemii, a w konsekwencji wolniejszego znoszenia restrykcji, co jest spójne z naszym scenariuszem zakładającym tzw. pełzający lockdown. W efekcie dane Google nt. mobilności stanowią wsparcie dla naszej prognozy, zgodnie z którą dynamika konsumpcji zwiększy się w I kw. br. do -0,5% r/r wobec -3,2% w IV kw., a w II kw. wzrośnie do 7,1%.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!