Analizy i badania

Wolniejszy wzrost aktywności w strefie euro

<p style="text-align: justify;">Po raz pierwszy od czterech miesięcy dane dotyczące koniunktury w strefie euro (PMI) rozczarowały inwestorów.</p>

>

Finalne odczyty potwierdziły tendencje widoczne we wstępnych danych. We wrześniu nast?piło pogorszenie nastrojów w przetwórstwie (indeks spadł do 51,1 pkt. wobec 51,4 pkt. w sierpniu) oraz poprawa w sektorze usług (wzrost do 52,2 pkt. wobec 50,7 pkt.). Średnia kwartalna wartość wskaźnika PMI w przetwórstwie wzrosła do 50,9 pkt w III kw. z 47,9 pkt. w II kw. br. sygnalizuj?c tym samym jedynie umiarkowane tempo wzrostu w III kw.

Ostatni spadek indeksu w przetwórstwie pokazuje, że skala ożywienia w strefie euro w III kw. nie jest tak silna, jak sugerowały to lipcowy i sierpniowy odczyt wskaźników PMI. W strukturze na szczególn? uwagę zasługuje spadek składowej dla nowych zamówieo do 52,1 pkt z 53,3 pkt. w sierpniu. Jednocześnie subindeks w kategorii nowe zamówienia eksportowe obniżył się nieznacznie o 0,2 pkt. do 53,4 pkt. we wrześniu. Oba indeksy odnotowały wartości powyżej 50 pkt., co oznacza, że miał miejsce wzrost zamówieo w porównaniu do sierpnia, jednak był on wolniejszy niż w poprzednich miesi?cach. Ponadto, struktura indeksu PMI wskazuje, że spowolnienie tempa wzrostu zamówieo wynikało przede wszystkim ze słabszego popytu wewnętrznego. We wrześniu nast?pił również spadek składowej dla bież?cej produkcji do poziomu 52,2 pkt. z 53,4 pkt. w sierpniu, co oznacza spowolnienie wzrostu aktywności gospodarczej. Dane sugeruj?, że ożywienie w strefie euro rozpoczęte w II kw. br. było kontynuowane również w III kw., lecz postępowało w wolniejszym tempie niż w poprzednim kwartalne. Jest to zgodne z naszymi oczekiwaniami przewiduj?cymi zmniejszenie dynamiki PKB w strefie euro z 0,3% kw/kw w II kw. do 0,1% w III kw.
Zmniejszenie tempa wzrostu w ujęciu kwartalnym w obszarze wspólnej waluty ma po części negatywny wpływ na aktywność gospodarcz? w Polsce. Taki efekt widoczny był w słabszym niż w ostatnich miesi?cach wzroście krajowego indeksu PMI (z 52,6 pkt. do 53,1 pkt. we wrześniu). Ponadto, fakt, że pogorszenie nastrojów w obszarze wspólnej waluty nast?piło nie tylko na peryferiach, ale również w najważniejszych gospodarkach, w tym w Niemczech – głównym partnerze handlowym Polski, dodatkowo wpływa na zwiększenie niepewności dotycz?cej ożywienia w Polsce, którego głównym motorem w dalszym ci?gu pozostaje popyt zagraniczny. W zwi?zku z tym nasuwa się pytanie, czy ostatni spadek indeksu PMI w strefie euro był jedynie przejściowym zjawiskiem, czy taka tendencja utrzyma się również w IV kw. Na ryzyko dalszego obniżenia się wskaźnika PMI w strefie euro w IV kw. wskazuje wrześniowy spadek najbardziej wyprzedzaj?cego wskaźnika koniunktury w Niemczech (nowe zamówienia – z 54,5 pkt. w sierpniu do 52,6 pkt.), będ?cej największ? gospodark? w obszarze wspólnej waluty. Jeżeli w najbliższych miesi?cach będziemy mieli do czynienia z dalszym spadkiem wartości wskaźników koniunktury w obszarze wspólnej waluty, to taki rozwój wydarzeo może oddziaływad w kierunku wolniejszego wzrostu PKB w ujęciu kw/kw w Polsce, wynikaj?cego przede wszystkim ze słabszego niż oczekiwano popytu zewnętrznego. Na ryzyko takiego scenariusza wskazuje również spadek subindeksu dla nowych zamówieo eksportowych w polskim, wrześniowym wskaźniku PMI. Materializacja tego ryzyka może skłonid RPP do utrzymania stóp na niezmienionym poziomie przez dłuższy okres niż obecnie zakładamy (perwsza podwyżka nast?pi później niż w marcu 2014 r.).

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa tel.: +48 22 544 89 41 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa tel.: +48 22 544 88 81 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division al. Jana Pawła II 29, Atrium Plaza, 00-867 Warszawa tel.: +48 22 434 30 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!