Aktualności firm stowarzyszonych

Wchodzą ostrzejsze przepisy antykorupcyjne we Francji

<p style="text-align: justify;">Francję czekają poważne zmiany w zakresie regulacji dotyczących przejrzystości, przeciwdziałania korupcji i modernizacji gospodarki. Najprawdopodobniej jeszcze przed końcem 2016 roku w życie wejdzie ustawa o przejrzystości, przeciwdziałaniu korupcji i modernizacji gospodarki  (Loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique). OECD często krytykowała obowiązujący we Francji łagodny system regulacji antykorupcyjnych. Niniejsza ustawa ma być odpowiedzią Francji na tę krytykę.</p>

>

Nowe obowi?zki nałożone na przedsiębiorców

Obowi?zek wprowadzenia środków zapobiegania korupcji dotyczyć będzie spółek (oraz ich kadry kierowniczej) zatrudniaj?cych więcej niż 500 pracowników, spółek należ?cych do grup zatrudniaj?cych więcej niż 500 pracowników i spółek generuj?cych skonsolidowane przychody na poziomie wyższym niż 100 milionów Euro. W praktyce oznacza to, że na ten obowi?zek musz? być także gotowe polskie spółki będ?ce części? dużych francuskich grup kapitałowych.

Podstawowym założeniem wersji roboczej ustawy jest – na wzór brytyjskiej i amerykańskiej ustawy antykorupcyjnej – nałożenie na firmy obowi?zku zapobiegania ryzyku korupcji w szczególności poprzez zapewnienie adekwatnych środków i procedur wewnętrznych. Ustawa przewiduje również utworzenie narodowej agencji, dedykowanej do przeciwdziałania i wykrywania korupcji, a także przeprowadzenia śledztw. Agencja będzie miała rozległe środki umożliwiaj?ce realizację stawianych przed ni? zadań. Finansowe kary wymierzane przez agencję będ? mogły sięgn?ć do 200 tysięcy euro w przypadku osób fizycznych i 1 miliona euro w przypadku przedsiębiorców. A to tylko jedne z możliwych konsekwencji – ustawa bowiem przewiduje utworzenie dodatkowego systemu administracyjnych i kryminalnych sankcji.

Co to oznacza dla firm w praktyce?

Przede wszystkim firmy podlegaj?ce pod ustawę zostan? zobowi?zane do wdrożenia takich regulacji jak kodeks etyki, opisuj?cy zachowania poż?dane i zakazane w organizacji oraz wewnętrzny system informowania o nieprawidłowościach (tzw. system whistleblowing). Tym regulacjom powinny oczywiście towarzyszyć przejrzyste zasady przeprowadzania postępowań wyjaśniaj?cych oraz jasna polityka wewnętrznych sankcji dyscyplinarnych.

Standardem ma się stać procedura identyfikacji i oceny ryzyk, dopasowana ściśle do wymogów poszczególnych branż oraz stosowanie precyzyjnie określonych kontroli w obszarze finansowym, nakierowanych na wykrywanie podejrzanych transakcji. Wprowadzane zmiany legislacyjne nie omin? także obszaru współpracy z podmiotami trzecimi – dostawcami, pośrednikami oraz innymi partnerami biznesowymi. Maj? one podlegać szczegółowej procedurze weryfikacji pod k?tem przestrzegania zasad etyki w codziennej działalności biznesowej.

Ponadto, co istotne z punktu widzenia efektywności wprowadzanych zmian, firmy będ? miały obowi?zek przeszkolenia przedstawicieli kadry kierowniczej oraz pozostałego personelu szczególnie narażonego na ryzyko korupcji. Obowi?zek ten będzie dotyczył nie tylko zarz?dów firm i dyrektorów wykonawczych, ale i pracowników obszarów zakupów, sprzedażowy, czy marketingu. Na dzień dzisiejszy nie znany jest jeszcze ostateczny kształt francuskiej ustawy, ani data jej wejścia w życie. Jednak dostępne na jej temat informacje oraz rozmach, z jakim jest przygotowywana, pozwalaj? s?dzić, że jej zapisy nie tylko będ? wprowadzać now? jakość zarz?dzania w spółkach o francuskim rodowodzie, ale i będ? wyznaczać nowe standardy w przeciwdziałaniu korupcji na europejskiej scenie.

Artykuł opracowała Angelika Ciastek-Zyska, Manager, Zespół Usług Śledczych i Zarz?dzania Ryzykiem Nadużyć, PwC Polska

Komentarz do artykułu :

Projekt francuskiej ustawy o przejrzystości, przeciwdziałaniu korupcji i modernizacji gospodarki [loi relative ?  la transparence, ?  la lutte contre la corruption et ?  la modernisation de la vie économique] tzw. „Sapin II” w swych założeniach przewiduje wiele rozwi?zań antykorupcyjnych, o których wprowadzenie w Polsce postuluje się od dawna. Zasięg stosowania ustawy we Francji będzie szeroki. Ustawa obowi?zywać będzie bowiem spółki zatrudniaj?ce co najmniej 500 pracowników i generuj?cych skonsolidowane przychody na poziomie powyżej 100 milionów EUR oraz spółki będ?ce części? grupy kapitałowej zatrudniaj?cej co najmniej 500 pracowników i generuj?cej skonsolidowany przychód na poziomie powyżej 100 milionów EUR. Tym samym, obowi?zki w niej opisane będ? dotyczyć także sporej części polskich przedsiębiorców, wchodz?cych w skład francuskich grup kapitałowych, spełniaj?cych wyżej opisane kryteria.    

Ustawa tworzy całościowo spójny system przeciwdziałania korupcji, głównie ze względu na postawienie akcentu na aspekt prewencji. W tym celu na przedsiębiorców nakłada się obowi?zek stworzenia wewnętrznego systemu przeciwdziałania nadużyciom w postaci korupcji [tzw. programu compliance], obejmuj?cego konieczność wprowadzenia wewnętrznych polityk i regulaminów [takich jak kodeksy etyki, procedury zgłaszania nieprawidłowości, procedury prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniaj?cych wraz z   zapewnieniem gwarancji ochrony dla osoby zgłaszaj?cej prawdopodobieństwo wyst?pienia nadużycia], opartych na analizie ryzyka, dostosowanej do warunków danej organizacji. Ustawa przewiduje także obowi?zek należytego wdrożenia systemu, w szczególności, poprzez przeprowadzenie szkoleń dla kadry menedżerskiej i pracowników. Niewprowadzenie antykorupcyjnego programu compliance zagrożone będzie kar? grzywny w wysokości do 200 tys. EUR dla przedstawiciela spółki i w wysokości do 1 mln. EUR dla spółki. W przypadku skazania za przestępstwo korupcyjne członka kadry zarz?dzaj?cej b?dź pracownika, na spółkę zostanie nałożony obowi?zek wdrożenia programu compliance w przeci?gu 5 lat. Niezrealizowanie tego obowi?zku stanowić będzie przestępstwo zagrożone kar? pozbawienia wolności do lat 2 oraz dodatkowo kar? grzywny w wysokości do 30 tys. EUR dla osoby fizycznej i do 5 mln. EUR dla spółki.  

Nie jest wci?ż znany ostateczny kształt ustawy, jednak jej wstępne założenia pozwalaj? przypuszczać, iż stanowić ona będzie milowy krok w przeciwdziałaniu korupcji we Francji i sposobie funkcjonowania francuskich firm. Bez w?tpienia będzie ona także oddziaływać w pozytywny sposób na polskie życie publiczne – obejmuj?c swym zasięgiem spółki działaj?ce w Polsce, jak również zwiększaj?c presję na polskiego ustawodawcę, by wprowadził wyczekiwane, nowoczesne standardy przeciwdziałania nadużyciom, takie jak ustanowienie powszechnego obowi?zku tworzenia wewnętrznych systemów kontroli i zapewnienie szerokiej ochrony dla osób zgłaszaj?cych nadużycia w dobrej wierze. Dotychczas bowiem standardy takie zostały wprowadzone jedynie w odniesieniu do banków, a nadużycia występuj? w każdym typie organizacji. Prewencja zaś jest zdecydowanie efektywniejsza i mniej kosztowna, niż walka ze skutkami nadużyć, w szczególności w postaci korupcji.

Komentarz opracowała Dominika Stępińska-Duch, adwokat, partner Raczkowski Paruch

Partnerzy opracowania :

  
      

Uwaga ! Aby móc wyjaśnić Państwu szczegółowo wszystkie obowi?zki i zagrożenia wynikaj?ce z nowych przepisów już 12 października zapraszamy Państwa na seminarium organizowane przez CCIFP. Więcej szczegółów znajda Państwo już wkrótce na stronie wydarzenia >>>

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!