Analizy i badania

W ubiegłym tygodniu opublikowano Minutes z lipcowego posiedzenia EBC

<p style="text-align: justify;">W zapisie dyskusji po raz pierwszy w historii publikacji tego dokumentu (czyli od stycznia 2015 r.) znalazł się zapis, zgodnie z którym członkowie Rady Prezesów EBC wskazali na ryzyko nadmiernej aprecjacji euro w przyszłości. Dotychczas kurs euro był wymieniany w Minutes EBC w kontekście jego zmienności, znaczenia jako czynnika wpływającego na inflację oraz czynników fundamentalnych kształtujących jego poziom.</p>

>

W ostatnich kwartałach aprecjacji euro sprzyjało wysokie tempo wzrostu gospodarczego w strefie euro (czynnik fundamentalny, sygnalizuj?cy umocnienie kursu równowagi) oraz obniżenie ryzyka politycznego po zwycięstwie E. Macrona w wyborach prezydenckich we Francji. W rezultacie od grudnia ub. r. realny efektywny kurs euro umocnił się o 3,2%, a kurs EURUSD wzrósł o ok. 15%. Aprecjacja euro hamuje wzrost inflacji, która pozostaje znacz?co poniżej celu inflacyjnego EBC. Jest to szczególnie istotne w kontekście czerwcowej projekcji EBC, która wskazywała, że cel ten nie zostanie osi?gnięty w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej (por. MAKROmapa z 12.06.2017). W reakcji na publikację Minutes doszło do osłabienia euro względem dolara. Treść Minutes nie zmienia naszego scenariusza polityki pieniężnej w strefie euro. Oczekujemy, że na wrześniowym posiedzeniu EBC ogłosi szczegóły dotycz?ce perspektyw Rozszerzonego Programu Skupu Aktywów. Uważamy, że przedstawi wtedy dokładny plan jego wygaszania (tzw. tapering) lub ogłosi jedynie, że rozpocznie się ono od stycznia 2018 r. a szczegóły zostan? podane na posiedzeniach w kolejnych miesi?cach. Dopuszczamy również scenariusz alternatywny, w którym w celu zmniejszenia zmienności na rynku EBC we wrześniu zasygnalizuje tylko, że prowadzone s? rozmowy nt. przyszłości programu, a swoj? decyzję o jego stopniowym wygaszeniu ogłosi w październiku.  Podtrzymujemy również nasz? prognozę przewiduj?c? wzrost kursu EURUSD do 1,18 na koniec br.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!