Analizy i badania

W ubiegłym tygodniu odbyło się posiedzenie FOMC

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z naszymi oczekiwaniami docelowy przedział dla wahań stopy funduszy Rezerwy Federalnej pozostał na niezmienionym poziomie [1,00%; 1,25%]. Jednocześnie FED ogłosił, że w październiku br. rozpocznie proces zmniejszania swojego bilansu.</p>

>

Będzie on polegał na stopniowym zaprzestaniu reinwestowania środków uzyskanych w wyniku zapadania znajduj?cych się w nim aktywów według schematu przedstawionego na konferencji po czerwcowym posiedzeniu (por. MAKROmapa z 19.06.2017). Tym samym pocz?tkowo miesięczne limity na wartość środków, które nie będ? reinwestowane  zostan? ustalone na poziomie 6 mld USD w przypadku obligacji skarbowych oraz 4 mld USD w przypadku MBS (mortgage-backed securities). Co trzy miesi?ce limity te będ? zwiększane odpowiednio o 6 mld USD i 4 mld USD, aż po roku osi?gn? docelowy poziom (odpowiednio 30 mld USD i 20 mld USD miesięcznie). Zgodnie z naszymi oczekiwaniami podczas konferencji prasowej szefowa FED J. Yellen podkreśliła, że poziom stóp procentowych jest głównym narzędziem w polityce monetarnej w USA. Zaznaczyła jednak, że program luzowania ilościowego pozostaje instrumentem prowadzonej polityki pieniężnej, a w przypadku znacz?cego pogorszenia perspektyw gospodarczych FED może rozważyć wstrzymanie redukcji swojego bilansu. W komunikacie po posiedzeniu na uwagę zasługuje ocena, zgodnie z któr? straty zwi?zane huraganami Harvey oraz Irma, choć negatywne dla aktywności gospodarczej w krótkim okresie, nie będ? miały istotnego wpływu na średniookresowe tempo wzrostu PKB w USA. Jednocześnie poprzez wyższe ceny paliw mog? przyczynić się one do przejściowego wzrostu inflacji. Na konferencji po posiedzeniu przedstawione zostały nowe projekcje makroekonomiczne członków FOMC. W porównaniu do czerwcowej projekcji nieznacznie podniosła się mediana dla oczekiwanego tempa wzrostu PKB w 2017 r. (2,4% wobec 2,2%). Oczekiwane tempo wzrostu w kolejnych latach nie zmieniło się i wynosi 2,1% w 2018 r., 1,9% w 2019 r., 1,8% w 2020 r. oraz 1,8% w długim okresie. Nieznacznie obniżyła się oczekiwana ścieżka stopy bezrobocia. Obecnie mediana oczekiwań na IV kw. 2017 r. wynosi 4,3% (4,3%), 4,1% w IV kw. 2018 r. i 2019 r. (4,2%), oraz 4,2% w IV kw. 2020 r. Utrzymany został natomiast szacunek naturalnej stopy bezrobocia (4,6%). Na uwagę zasługuje również nieznaczna rewizja w dół oczekiwanej ścieżki inflacji PCE. Obecnie mediana oczekiwań na 2017 r. wynosi 1,5% (1,7%), 1,9% w 2018 r. (2,0%), 2,0% w 2019 r. oraz 2,0% w 2020 r. Mediana oczekiwań członków FOMC wskazuje zatem, że cel inflacyjny zostanie osi?gnięty dopiero w 2019 r., podczas gdy w czerwcowej projekcji miało nast?pić to w 2018 r. Ścieżka stopy oprocentowania funduszy federalnych oczekiwana przez członków FOMC pozostała na poziomie zbliżonym do czerwcowej projekcji. Obecnie mediana oczekiwań dotycz?cych wysokości stóp procentowych na koniec 2017 r. wynosi 1,4% (1,4%), 2,1% na koniec 2018 r. (2,1%), 2,7% na koniec 2019 r. (2,9%), 2,9% na koniec 2020 r. oraz 2,8% w długim okresie (3,0%). Wrześniowa projekcja ekonomiczna FOMC stanowi wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym FED w grudniu br. podniesie stopy procentowe o 25 pb. Uważamy jednak, że napływaj?ce dane o inflacji nie będ? wystarczaj?cym uzasadnieniem dla oczekiwanej we wrześniowej projekcji skali zacieśniania polityki monetarnej w 2018 r. (o 75 pb). Tym samym prognozujemy, że skala podwyżek stóp procentowych w 2018 r. będzie niższa od oczekiwań członków FOMC i wyniesie 50 pb.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!