Analizy i badania

W ubiegłym tygodniu miało miejsce posiedzenie FOMC

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z naszymi oczekiwaniami docelowy przedział dla wahań stopy funduszy Rezerwy Federalnej pozostał niezmieniony na poziomie [0,25%; 0,50%].</p>

>

W komunikacie po posiedzeniu FOMC znalazł się zapis, że znaczenie krótkoterminowych czynników ryzyka dla amerykańskiej gospodarki zmniejszyło się. Jednocześnie dodane zostało sformułowanie, zgodnie z którym przybywa argumentów za podwyżk? stóp procentowych, niemniej jednak Rezerwa Federalna zdecydowała poczekać na dalsze sygnały potwierdzaj?ce kontynuację poprawy sytuacji na rynku pracy oraz powrotu inflacji do celu. Na konferencji po posiedzeniu przedstawione zostały nowe projekcje makroekonomiczne członków FOMC. W porównaniu do czerwcowej projekcji prognoza tempa  wzrostu gospodarczego w 2016 r. została obniżona do 1,8% wobec 2,0%, w 2017 i 2018 r. utrzymana na niezmienionym poziomie (2,0%), a w 2019 r. oraz w długim okresie zmniejszona do 1,8% wobec 2,0%. Prognoza inflacji w 2016 r. została obniżona do 1,3% z 1,4%, podczas gdy w 2017 r., 2018 r., 2019 r. oraz długim okresie nie zmieniła się w porównaniu do czerwcowej projekcji (odpowiednio 1,9%, 2,0%, 2,0%, 2,0%). Zgodnie z wrześniow? projekcj? stopa bezrobocia będzie stopniowo spadać do 4,5% w IV kw. 2018 r., a w 2019 r. wzrośnie nieznacznie do 4,6%. FED jednocześnie utrzymał swój szacunek naturalnej stopy bezrobocia (4,8%). Obniżeniu uległa natomiast oczekiwana ścieżka stóp procentowych. Obecnie mediana oczekiwań dotycz?cych wysokości stóp procentowych na koniec 2016 r. wynosi 0,625% (wobec 0,875% w czerwcowej projekcji), 1,125% na koniec 2017 r (1,625%), 1,875% na koniec 2018 r. (2,375%), 2,625% na koniec 2019 r. oraz 2,875% w długim terminie (3,0%). Zrewidowane w dół oczekiwania członków FOMC dotycz?ce przyszłego tempa normalizacji polityki monetarnej w USA s? tym samym spójne z naszymi prognozami stóp procentowych FED w latach 2016-2018. Treść komunikatu w poł?czeniu z wynikami wrześniowej projekcji makroekonomicznej stanowi? tym samym wsparcie dla naszego scenariusza, w którym zakładamy jedn? podwyżkę docelowego przedziału wahań stopy funduszy Rezerwy Federalnej w br. – o 25 pb w grudniu, do poziomu [0,50%; 0,75%]. Jednocześnie obniżenie oczekiwań członków FOMC dotycz?cych długookresowego poziomu stopy funduszy federalnych i ścieżki PKB, a także oczekiwana przez nich we wrześniowej projekcji wolniejsza normalizacja polityki pieniężnej stanowi? wsparcie dla złotego oraz cen polskiego długu w średnim okresie.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Posiedzenie FOMC w centrum uwagi rynku

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zmniejszyły się do 0,61 (spadek o 11pb), 5-letnie do 1,19 (spadek o 17pb), a 10-letnie do 1,56 (spadek o...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!