Analizy i badania

W ubiegłym tygodniu miało miejsce posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego

<p style="text-align: justify;">Na konferencji po posiedzeniu przedstawione zostały szczegóły techniczne rozpoczynającego się dzisiaj Rozszerzonego Programu Skupu Aktywów (Expanded Asset Purchase Program – EAPP) oraz opublikowano najnowszą projekcję wzrostu gospodarczego i inflacji.</p>

>

Zgodnie z marcow? projekcj? wzrost PKB w strefie euro wyniesie w 2015 r. 1,5% (wobec 1,0% w grudniowej projekcji), 1,9% w 2016 r. (1,5%) i 2,1% w 2017 r. Z kolei inflacja w strefie euro w 2015 r. ukształtuje się na poziomie 0,0% (0,7%), 1,5% w 2016 r. (1,2%) i 1,8% w 2017 r. Oznacza to, że w przypadku realizacji przedstawionych wyżej prognoz inflacja w strefie euro osi?gnie cel inflacyjny EBC (nieznacznie poniżej 2,0%) w 2017 r. Wyniki marcowej projekcji okazały się tym samym wyraźnie lepsze od oczekiwań rynku. Rozbieżność ta wynikała ze zmiany metodologii tworzenia projekcji wprowadzon? przez EBC w celu pełnego uwzględnienia wpływu programu EAPP na gospodarkę strefy euro – w większym stopniu uwzględniony został kanał finansowy. Na szczególn? uwagę zasługuje również bardzo optymistyczna ocena sytuacji gospodarczej w strefie euro przedstawiona przez prezesa EBC M. Draghiego, który stwierdził, że w 2017 r. w gospodarce strefy euro nast?pi domknięcie luki popytowej. Naszym zdaniem w najbliższych miesi?cach ilościowe rozluźnienie polityki pieniężnej w strefie euro będzie oddziaływać w kierunku zmniejszenia rentowności obligacji krajów strefy euro i Polski, stanowi?c jednocześnie wsparcie dla kursu złotego. Spodziewamy się, że utrzymuj?ce się ożywienie gospodarcze w strefie euro, wspierane przez dotychczasowe osłabienie euro i ożywienie akcji kredytowej, a także stopniowe wygasanie presji deflacyjnej mog? w drugiej połowie br. spowodować nasilenie oczekiwań rynku na wcześniejsze zakończenie EAPP. Taka zmiana rynkowych oczekiwań oddziaływałaby w kierunku osłabienia złotego i wzrostu rentowności polskich obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!