Analizy i badania

W ubiegłym tygodniu miała miejsce aktualizacja długoterminowego ratingu długu Polski przez agencję Standard & Poor`s

<p style="text-align: justify;">Agencja podjęła decyzję o utrzymaniu ratingu na poziomie BBB+ oraz jego negatywnej perspektywy. Ton komunikatu nie uległ znaczącym zmianom w porównaniu do styczniowej oceny.</p>

>

W uzasadnieniu do decyzji S&P wskazał ograniczenie mechanizmów kontrolnych w ramach trójpodziału władzy (utrzymuj?cy się kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego) oraz zagrożenia dla stabilności finansów publicznych (program Rodzina 500+, planowane obniżenie wieku emerytalnego). Agencja zwróciła również uwagę na możliwość pogorszenia klimatu inwestycyjnego zwi?zanego z nieprzewidywalności? inicjatyw ustawodawczych oraz zagrożenia dla stabilności sektora bankowego w postaci projektu przewalutowania kredytów mieszkaniowych. Zgodnie z komunikatem negatywna perspektywa ratingu oznacza, że prawdopodobieństwo dalszego obniżenia ratingu w ci?gu kolejnych 18 miesięcy wynosi co najmniej 1/3. Ewentualna decyzja o dalszym obniżeniu ratingu może być spowodowana ograniczeniem wiarygodności kluczowych instytucji publicznych (w tym w szczególności banku centralnego) lub silniejszym od obecnych oczekiwań pogorszeniem sytuacji finansów publicznych. Agencja przewiduje utrzymywanie się deficytu sektora finansów  publicznych w relacji do PKB przeciętnie na poziomie 3,0% w latach 2016-2019 (lokalne maksimum równe 3,2% w 2017 r.) oraz stopniowy wzrost długu publicznego z 52,1% do 53,4% PKB w analogicznym okresie. Ścieżka deficytu nie uległa znacz?cym zmianom w porównaniu do styczniowej prognozy. Z kolei ścieżka długu publicznego w relacji do PKB została podniesiona (o 1,6 pkt. proc. na koniec 2019 r.) ze względu na rewizję w dół tempa wzrostu gospodarczego. Agencja ratingowa oczekuje, że w krótkim okresie wpływ Brexit na polsk? gospodarkę będzie neutralny. Agencja dodała, że na chwilę obecn? precyzyjna ocena długotrwałych efektów Brexit jest trudna. Decyzja agencji S&P jest w naszej ocenie neutralna dla kursu złotego i rynku długu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!