Podsumowanie wydarzeń

W sobotę odbyły się całodniowe debaty Spotkań Warszawskich 2015 na temat green

<p style="text-align: justify;">Ponad 350 osób wzięło udział w trzeciej edycji Spotkań Warszawskich 2015 - zarówno znakomite osobistości ze świata polsko-francuskiego biznesu, jak również przedstawicieli nowego polskiego rządu. Dialog publiczno-prywatny, odważne inwestycje w przyszłościowe i nowoczesne rozwiązania, optymalizacja mixu energetycznego, wzmocnienie akcji na rzecz uświadamiania obywateli - szczególnie w Polsce. Oto główne konkluzje Spotkań Warszawskich 2015. Wśród pozaenergetycznych tematów poruszanych podczas Spotkań Warszawskich, najwięcej uwagi poświęcono palącym problemom Europy – międzynarodowym konsekwencjom zamachów terrorystycznych w Paryżu i napływowi imigrantów.</p>

>

Maciej Witucki, Prezes Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej, powitał uroczyście zgromadzonych w Zamku Królewskim w Warszawie przedstawicieli świata polityki, biznesu, nauki, organizacji pozarz?dowych oraz mediów. W szczególności podziękował za obecność gościom z Francji, którzy przybyli na Spotkania pomimo trudnej sytuacji, w jakiej aktualnie znajduje się ich kraj. Otworzyliśmy tę trzeci? edycję Spotkań Warszawskich minut? ciszy w hołdzie dla ofiar ataków terrorystycznych, które miały miejsce w Paryżu w pi?tek 13 listopada.

Pierre Buhler, ambasador Francji w Polsce, wygłosił następnie mowę wstępn?, przypominaj?c wagę tych sobotnich debat w kontekście zbliżaj?cego się międzynarodowego szczytu COP21, który odbędzie się w Paryżu między 30 listopada i 11 grudnia. Zaznaczył, że tempo wprowadzania koniecznych zmian powinno być dopasowane do możliwości i specyfiki każdego z krajów. Podczas paryskiego szczytu ONZ ma zostać wyznaczony kierunek zmian służ?cych ochronie klimatu przez kolejne dekady. Każde z państw ma samodzielnie określić swoje zobowi?zania, które będ? realizowane po roku 2020.

W tym kontekście współtwórca Spotkań Warszawskich, senator Aleksander Pociej zwracał uwagę na podobieństwo wyzwań energetycznych stoj?cych zarówno przed Francj?, jak i Polsk?. Choć oba kraje bazuj?ce na zupełnie innym strategicznym źródle energii – Francja na atomie, a Polska na węglu - s? poddawane presji, aby bardziej zróżnicować miks energetyczny.

Z kolei francuska eurodeputowana, a w przeszłości wielokrotna minister rz?du Francji Michele Alliot-Marie, wskazywała na zwi?zek pomiędzy czerpaniem zasobów energetycznych z Bliskiego Wschodu, a kolejnymi konfliktami w tym regionie. Aktualny problem setek tysięcy uchodźców uciekaj?cych do Europy przed wojn? i bied?, został – według niej - wywołany przez rywalizację o źródła surowców energetycznych. Do fali emigracji przyczyniły się tez różnice w poziomie życia bogatej Europy i ogarniętego konfliktem Bliskiego Wschodu.

Występuj?cy publicznie w nowej roli po raz pierwszy - wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki - wtórował też zwolennikom tezy o podobieństwie francuskich i polskich systemów energetycznych, które – choć zupełnie inaczej funkcjonuj? – wymagaj? opartych na rozs?dnym kompromisie zmian, wynikaj?cych z konieczności dbania o klimat. Odnosz?c się do głównego tematu Spotkań Warszawskich, czyli transformacji energetycznej, wicepremier podkreślał znaczenie podnoszenia efektywności, która powinna respektować zasadę, że miks lokalnych uwarunkowań tworzy realny miks energetyczny. Przemawiaj?c do przedstawicieli francuskich elit politycznych i biznesowych, wicepremier Morawiecki mówił też o niezbędnej Polsce francuskiej pomocy i przyjaźni. Maj? one obecnie wyj?tkowe znaczenie w zwi?zku ze strategicznym położeniem Polski – pomiędzy silnymi, bogatymi Niemcami, a siln? i coraz mniej przewidywaln? Rosj?.

Podczas Głównej Debaty poświęconej transformacji energetycznej kładziono nacisk na potrzebę zastanowienia się nad tym, w jaki sposób poł?czyć nowoczesność, nowe technologie oraz tradycje, do których państwa przywi?zane s? od wielu lat.   Mnóstwo uwagi poświęcono konieczności wymiany starzej?cych się, węglowych bloków energetycznych w polskich elektrowniach oraz innowacjom zapewniaj?cym dynamiczny wzrost produkcji zielonej energii. Jak zaznaczył prezes EDF Polska Thierry Doucerain, w najbliższych dziesięcioleciach udział energii pochodz?cej z węgla będzie w Polsce wci?ż dominuj?cy, a największy wpływ na ograniczenie emisji pozwoli osi?gn?ć kogeneracja, w której EDF się specjalizuje. Po raz kolejny podkreślono też postępy, jakie w ostatnim 25-leciu Polska odnotowała w redukcji emisji CO2 (o 30%) oraz zmniejszenie udziału węgla do produkcji energii z 95% do ok. 83%. Kluczowym wyzwaniem jest dziś ewolucja zwi?zana z energi? odnawialn? - zdecentralizowan? i nie podlegaj?c? delokalizacji, umożliwiaj?c? oszczędności w dłuższej perspektywie.

Podczas dyskusji w ramach Spotkań Warszawskich kilkakrotnie wracał temat niedawnych zamachów terrorystycznych w Paryżu, w których ucierpiały setki osób. Konsekwencjom zamachów dokonanych przez radykałów najwięcej uwagi poświęcił wiceprzewodnicz?cy Spotkań, francuski deputowany Jérôme Chartier. Mówi?c o tych tragicznych wydarzeniach zapewnił, że terroryści nie zdołaj? osi?gn?ć celu, którym jest spowodowanie zmiany stylu życia mieszkańców Europy. Aby przeciwdziałać podobnym aktom przemocy – jak podkreślał – konieczne jest współdziałanie europejskich przywódców. Według niego także w kwestiach energetycznych i ochrony klimatu kluczem do sukcesu jest rozs?dna współpraca oraz solidarność, zarówno na poziomie państw, jak i ich obywateli.

"Stworzyliśmy Spotkania Warszawskie wokół refleksji na temat nowego sposobu bycia, będ?cego w stanie zmienić relacje międzyludzkie i nasz stosunek do świata. Nie przyszło nam nawet na myśl, że wydarzenia we Francji zobrazuj? okrucieństwo, jakie może zrodzić świat, który zdecydował się nie wejść na drogę nowoczesności. Mam nadzieję, że zrozumiej? Państwo zatem, że nie mam dziś serca, ani nastroju, by mówić o temacie green." - powiedział Jérôme Chartier, założyciel Entretiens de Royaumont, podsumowuj?c pierwsz? część dnia.

W trakcie debat na temat konkurencyjności gospodarki w warunkach konieczności ochrony klimatu, a także na temat inteligentnych rozwi?zań dla miast oraz nowych postaw konsumenckich, uczestnicy dyskusji zgodnie mówili o konieczności dalszej edukacji społecznej, umożliwiaj?cej zrozumienie dla działań politycznych i biznesowych prowadz?cych do ochrony klimatu. Przewiduj?c skutki paryskiego szczytu klimatycznego, rozważano, czy zakończy się on konkretnymi ustaleniami blisko 200 państw, czy należy oczekiwać jedynie zobowi?zania poszczególnych krajów do przedstawienia planu konkretnych działań dopiero w przyszłości.

Pierre-André de Chalendar, Prezes Saint Gobain, podsumowuj?cy ostatni? debatę zwracał uwagę na pozytywny trend polegaj?cy na szybkiej reakcji przedsiębiorstw na nowe możliwości zwi?zane z innowacjami. Według niego firmy działaj?ce w sektorze energetycznym i okołoenergetycznym – jak Saint Gobain - maj? więcej możliwości i rozwi?zań do wyboru niż kiedykolwiek. W zwi?zku z tym s? w stanie sprawnie dopasowywać się nie tylko do oczekiwań klientów, ale również np. do wyzwań w kwestii energooszczędności i termomodernizacji, a także realizacji wymogów środowiskowych.

Maciej Witucki zakończył oficjalnie Spotkania Warszawskie 2015, podkreślaj?c, że po raz kolejny wychodzimy z tych majestatycznych sal Zamku Królewskiego świadomi, że pomiędzy francuskim duchem kartezjańskim i polskim pragmatyzmem tak naprawdę niewiele nas różni, a jednoczenie wzbogaceni o nowe refleksje i doświadczenia wynikaj?ce z tych całodniowych dyskusji.

[nggallery id=55]

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!