Analizy i badania

Uruchomienie programu EAPP zwiększy popyt na polskie obligacje

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2-letnich zwiększyły się do poziomu 1,742 (wzrost o 13pb), obligacji 5-letnich do poziomu 2,153 (wzrost o 26pb), a obligacji 10-letnich do poziomu 2,352 (wzrost o 19pb).</p>

>

W poniedziałek i wtorek na krótkim końcu krzywej widoczny był lekki wzrost cen polskich obligacji w oczekiwaniu na środowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Znalazło to odzwierciedlenie w spadku wysokości spreadu pomiędzy polskimi, a niemieckimi i amerykańskimi 2-letnimi benchmarkowymi obligacjami. Środowa decyzja Rady o obniżeniu stóp procentowych o 50 pb doprowadziła do przejściowego spadku rentowności polskiego długu widocznego w przypadku obligacji o krótkich i średnich terminach zapadalności. Był on jednak krótkotrwały, gdyż treść komunikatu po posiedzeniu oraz wypowiedzi prezesa NBP M. Belki na konferencji prasowej wskazuj?ce na zakończenie cyklu łagodzenia polityki monetarnej doprowadziły do spadku cen polskiego długu. W czwartek doszło do obniżenia rentowności polskich obligacji na krótkim końcu krzywej w reakcji na wypowiedzi prezesa EBC M. Draghiego na konferencji po posiedzeniu EBC oraz przedstawienie szczegółów dotycz?cych uruchomionego dzisiaj programu EAPP (Expanded Asset Purchase Program). W pi?tek ceny polskiego długu spadały, co spowodowane było wzrostem oczekiwań na szybsze zacieśnianie polityki monetarnej w USA po wyraźnie lepszych od konsensusu danych z amerykańskiego rynku pracy. Oczekujemy, że w tym tygodniu będziemy mieć do czynienia ze zwiększeniem popytu na polskie obligacje, zwi?zanym z uruchomionym dzisiaj programem EAPP, co oddziaływać będzie w kierunku wzrostu ich cen. W kierunku zwiększenia rentowności polskich obligacji mog? oddziaływać natomiast dobre dane z amerykańskiej gospodarki (sprzedaż detaliczna i wstępny indeks Uniwersytetu Michigan), które w poł?czeniu z ubiegłotygodniowymi znacz?co lepszymi od konsensusu danymi z rynku pracy mog? nasilić oczekiwania inwestorów na szybsze zacieśnianie polityki monetarnej w USA. Odczyt inflacji w Polsce, z uwagi na ubiegłotygodniow? deklarację RPP o zakończeniu cyklu obniżek stóp procentowych, a także dane z Chin będ? w naszej ocenie neutralne dla cen polskich obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!