Analizy i badania

Umowy na czas określony na nowych zasadach – Senat uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy

<p style="text-align: justify;">24 lipca 2015 r. Senat przyjął projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie m.in. umów terminowych. Projekt nowelizacji, <a href="http://kodekswpracy.pl/wpis,51,Umowy_o_prace_na_czas_okreslony_na_nowych_zasadach.html">omawiany na naszym blogu kodeksWpracy.pl</a>, został przyjęty przez Senat bez poprawek. Ustawa czeka teraz na podpis Prezydenta.</p>

>

Nowelizacja zmienia przepisy Kodeksu pracy, ograniczaj?c rodzaje umów o pracę do trzech: umowy na czas nieokreślony, umowy na czas określony oraz umowy na okres próbny.

Najistotniejsze zmiany dotycz? umowy o pracę na czas określony. Pod rz?dami nowych przepisów, z tym samym pracownikiem będzie można zawrzeć nie więcej niż trzy umowy na czas określony, których ł?czny okres nie będzie mógł przekroczyć 33 miesięcy. Jeśli zostanie zawarta czwarta umowa na czas określony albo okres zatrudnienia na podstawie takiej umowy lub takich umów przekroczy 33 miesi?ce, to z mocy prawa pracownik będzie zatrudniony na czas nieokreślony. Zlikwidowana zostanie obowi?zuj?ca obecnie zasada, że przerwa w świadczeniu pracy przekraczaj?ca jeden miesi?c „zeruje licznik” i pozwala na zawieranie kolejnych umów na czas określony z t? sam? osob?.

Nowe przepisy zawieraj? wyj?tki od opisanej wyżej reguły „3/33”, która nie będzie wi?zała m.in. w stosunku do umów zawartych w celu zastępstwa pracownika, a także w przypadku, gdy pracodawca wskaże obiektywne, leż?ce po jego stronie przyczyny, uzasadniaj?ce dłuższy okres zatrudnienia danej osoby na czas określony. W tym ostatnim przypadku pracodawca będzie musiał poinformować właściwego okręgowego inspektora pracy o zawarciu takiej umowy. Treść umowy o pracę, zawartej w ww. wyj?tkowych przypadkach, będzie musiała odnosić się do celu lub okoliczności uzasadniaj?cych zastosowanie wyj?tku.

Nowelizacja wprowadza jednolite okresy wypowiedzenia dla umów na czas określony i nieokreślony, w tym możliwość wypowiedzenia umowy terminowej niezależnie od czasu, na jaki została zawarta.

Jak nowelizacja wpłynie na trwaj?ce umowy na czas określony?

Nowe zasady w zakresie wypowiedzenia będ? miały zastosowanie do umów na czas określony, trwaj?cych w dniu wejścia w życie nowelizacji, zawartych na czas dłuższy niż sześć miesięcy z możliwości? wcześniejszego wypowiedzenia.  

W odniesieniu do reguły „3/33”, przepisy przejściowe przewiduj? stosowanie nowych zasad do umów obowi?zuj?cych w dniu wejścia w życie zmian, z zastrzeżeniem, że okres obowi?zywania trwaj?cych umów na czas określony liczony będzie od dnia wejścia w życie nowelizacji. Zmiana przepisów nie spowoduje zatem automatycznego przekształcenia w umowy na czas nieokreślony tych umów, które w chwili wejścia w życie nowych przepisów trwały dłużej niż 33 miesi?ce.

Nowe przepisy nie „wyzeruj? licznika” kolejnych umów na czas określony zawartych między tymi samymi stronami. Jeśli zatem w chwili wejścia w życie nowelizacji obowi?zuje druga umowa, to z tym samym pracownikiem będzie można podpisać jeszcze tylko jedn? umowę na czas określony, z uwzględnieniem zasady, że ł?czny czas obu umów, liczony od wejścia w życie nowych przepisów, nie może przekroczyć 33 miesięcy.

Projekt przewiduje wejście w życie przepisów dotycz?cych umów o pracę na czas określony po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

Paweł Lasota
Prawnik
T: +48 22 50 50 798
pawel.lasota@eversheds.pl
eversheds.pl

***

Informacje zawarte w tym dokumencie nie stanowi? porady prawnej. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej lub bardziej szczegółowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt ze wskazanym wyżej prawnikiem. Pełna lista biur Eversheds International Limited i dane kontaktowe: eversheds.com

 ? Wierzbowski Eversheds 2015. Wierzbowski Eversheds jest członkiem Eversheds International Limited

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!