Analizy i badania

UE wprowadza obowiązek raportowania danych niefinansowych

<p style="text-align: justify;"><strong>Od 2017 roku na skutek implementacji unijnej dyrektywy m.in. spółki giełdowe, banki oraz fundusze inwestycyjne, które zatrudniają ponad 500 osób i mają sumę bilansową powyżej 20 mln EUR lub obroty netto powyżej 40 mln EUR, będą zobowiązane do raportowania tzw. danych pozafinansowych. Według szacunków firmy doradczej Deloitte obowiązek ten obejmie w Polsce przynajmniej 300 podmiotów. Tymczasem co roku jedynie ok. 40 organizacji różnej wielkości raportuje dane pozafinansowe.</strong></p>

>

Unia Europejska w grudniu 2014 roku zapowiedziała rozszerzenie sprawozdawczości firm o obowi?zek ujawnienia danych pozafinansowych m.in. oceny ryzyk, podstaw zarz?dczych i wskaźników z zakresu przeciwdziałania korupcji, negatywnego wpływu na środowisko naturalne, aspektów pracowniczych, społecznych oraz poszanowania praw człowieka. Do 2017 roku dyrektywa dotycz?ca tego obszaru ma zostać wł?czona do polskiego prawa. W maju br. Ministerstwo Finansów, które jest odpowiedzialne za jej transpozycję, rozpocznie wstępne konsultacje dotycz?ce wdrożenia obowi?zku na gruncie polskim.

„Uporz?dkowanie aspektów pozafinansowych w sprawozdawczości firm można porównać do rewolucji, która dokonała się kilka lat temu w sposobie sporz?dzania sprawozdań finansowych. Obowi?zuj?ce w Europie i w Polsce jednolite standardy MSSF i MSR pozwoliły na porównywanie danych oraz ułatwiły działania podmiotom zagranicznym, które były i s? zainteresowane inwestowaniem w polskie firmy. Ujednolicenie standardów raportowania danych pozafinansowych leży więc w interesie samych firm” – stwierdza Monika Jakubczyk, Partner w Dziale Audytu Deloitte.

Firmy już teraz powinny zastanowić się, jak zdefiniować swoje kluczowe wpływy i odpowiedzialności, wyznaczyć cele w zakresie zrównoważonego rozwoju i zarz?dzać nimi, wreszcie wypracować odpowiednie systemy zbierania danych i wskaźników. W ten sposób będ? w stanie na czas zaprezentować wiarygodne informacje dotycz?ce swojej działalności i strategii i tym samym spełnić nowy wymóg Unii Europejskiej.

Ewolucja raportowania pozafinansowego w Polsce

W Polsce praktyka w zakresie raportowania pozafinansowego jest dopiero w pocz?tkowej fazie rozwoju. Możemy jednak pochwalić się przykładami firm, które wdrożyły najlepsze światowe standardy. Spośród 113 firm, które zgłosiły się do zestawienia Listków CSR POLITYKI, skupiaj?cego największe polskie przedsiębiorstwa, 41 zadeklarowało ujawnianie informacji pozafinansowych w formie raportu.

S? to liderzy, którzy wyznaczaj? trendy na polskim rynku. Spodziewamy się, że to oni, wykorzystuj?c nowy obowi?zek jako szansę na usprawnienie i transformację biznesu, będ? wygranymi i, pod?żaj?c śladami zachodnich firm, przejd? na raportowanie zintegrowane. W ten sposób nie tylko sprostaj? nowym wymogom sprawozdawczym, ale także zyskaj? większe zaufanie ze strony inwestorów i będ? w stanie lepiej zidentyfikować nowe szanse biznesowe” – podkreśla Irena Pichola, Partner, Lider zespołu Sustainability Consulting Central Europe Deloitte.

Raportowanie zintegrowane trendem przyszłości

Zdaniem ekspertów Deloitte polskie firmy powinny pokusić się nie tylko o spełnienie nowego wymogu, ale o pójście o krok dalej i zastosowanie raportowania zintegrowanego. Tym bardziej, że do takiej decyzji skłaniaj? także deklaracje Komisji Europejskiej. Raportowanie zintegrowane polega na publikacji informacji finansowych, środowiskowych, społecznych i danych z obszaru ładu korporacyjnego w jednym zestawieniu. W jasnej, kompletnej i porównywalnej formie przedstawia nie tylko bież?c? kondycję organizacji, ale pokazuje również jej plany na  przyszłość. Raportowanie zintegrowane ma za zadanie prezentować organizację w  perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej. Od 2011 roku, czyli od momentu rozpoczęcia procesu konsultacji pierwszej wersji wytycznych w zakresie raportowania zintegrowanego, powstało około 150 takich raportów w 26 krajach.

Weryfikacja pozafinansowa u podstaw budowania wiarygodności

Aż 78 proc. inwestorów w Europie stwierdza, że obecny poziom ujawniania informacji pozafinansowych jest niewystarczaj?cy. W  cyklicznym badaniu CFO, prowadzanym przez Deloitte, sześciu na dziesięciu dyrektorów finansowych uważa, że wyzwania zrównoważonego rozwoju wpłyn? na zmianę raportowania finansowego i jego weryfikacji. Weryfikacja pozafinansowa nabiera coraz większego znaczenia, służ?c budowaniu wiarygodności spółek. W Polsce wg zestawienia Listków CSR POLITYKI ponad połowa firm przygotowuj?cych raport pozafinansowy poddaje go zewnętrznej weryfikacji.

„Polskie firmy powinny wykorzystać dyrektywę jako szansę, a nie przymus. W ci?gu ostatnich kilkudziesięciu lat na świecie nast?piła zmiana w zakresie wyceny spółek. Obecnie szacuje się, że w  zależności od rynku i branży aktywa niematerialne stanowi? od 50 do 84 proc. wartości przedsiębiorstwa. To, czego potrzebuje polski rynek, to edukacja, w któr? powinny zaangażować się zarówno administracja publiczna, biznes, jak i media” – podsumowuje Irena Pichola.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!