Analizy i badania

Trzeba być odpowiedzialnym, żeby osiągnąć sukces

<div> <div> <div id="article-title"> <h2><span style="font-size: small;">Panel firmy Deloitte na XXV Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdrój, 10 września 2015 r.</span></h2> </div> </div> </div>

>

Firmy z Europy Środkowej konsekwentnie pod?żaj? śladem najbardziej zaawansowanych przedsiębiorstw na świecie, wdrażaj?c strategiczne działania, które zwiększaj? ich wkład w zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy. Takie podejście sprzyja nie tylko społeczeństwu, ale także sukcesowi biznesowemu samych firm. W ci?gu ostatnich 5 lat RESPECT Index, czyli indeks spółek odpowiedzialnych społecznie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, odnotował stopę zwrotu na poziomie 70%, podczas gdy na głównym rynku wartość ta wyniosła 30%. O najlepszych praktykach i przykładach firm z Europy Środkowej, dla których zrównoważony rozwój jest równie ważny jak wyniki finansowe, rozmawiano wczoraj podczas XXV Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju. Panel „Zrównoważony rozwój biznesow? i społeczn? strategi? sukcesu” zorganizowała wczoraj firma doradcza Deloitte.

„Zrównoważony rozwój jest już stałym elementem strategicznego zarz?dzania największych firm Europy Środkowej. Prezesi głównych spółek regionu cytowani w najnowszym raporcie  CE Top 500uważaj?, że efektywna realizacja działań z zakresu zrównoważonego rozwoju jest kluczem do długotrwałego sukcesu biznesowego, jeśli jest ściśle powi?zana z całościow? strategi? firmy. Coraz częściej podejmuj? wyważone decyzje biznesowe na podstawie analizy wpływu ich organizacji na otoczenie gospodarcze, społeczne i na środowisko naturalne. Takie świadome podejście do koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw cieszy, bo pokazuje, że modele biznesowe oparte na zasadach zrównoważonego rozwoju s? dla tych organizacji źródłem nowych szans i możliwości”  - powiedziała  Irena Pichola, Partner w Deloitte, Lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i w Europie Środkowej, moderatorka panelu.

Znaczenie zrównoważonego rozwoju dla inwestorów giełdowych podkreślił Grzegorz Zawada, Wiceprezes Zarz?du Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. „Zainteresowanie międzynarodowych inwestorów społeczn? odpowiedzialności? firm w Polsce z roku na rok wzrasta. To oni napędzaj? koniunkturę. Polscy inwestorzy jeszcze w mniejszym stopniu zwracaj? uwagę na tę sferę. Tymczasem bycie odpowiedzialnym popłaca. W ci?gu ostatnich 5 lat RESPECT Index, czyli indeks spółek odpowiedzialnych społecznie na Giełdzie Papierów Wartościowych, odnotował stopę zwrotu na poziomie 70%, podczas gdy na głównym rynku wartość ta wyniosła 30%. W dodatku spółki z RESPECT Indexu daj? wyższ? dywidendę – powyżej 4% - niż średnia rynkowa”  – powiedział Grzegorz Zawada, zapowiadaj?c jednocześnie, że IX edycja badania Respect Index rozpocznie się na pocz?tku października br.

„Zasoby naturalne powoli się wyczerpuj?. Czy w zwi?zku z tym musimy ograniczyć nasz? konsumpcję? Czy to znaczy, że musimy obniżyć swoj? jakość życia? Odpowiedzi? na te wyzwania jest wprowadzenie zasad zrównoważonego rozwoju do modelu biznesowego, co wymaga przede wszystkim zdrowego rozs?dku i odpowiedzialności. Prowadzi to do wzmocnienia reputacji firmy oraz pomaga jej zrealizować założone cele finansowe”  – podkreśliła  Joanna Makowiecka-Gaca, Prezes Polimex-Mostostal.

Zrównoważony rozwój to też narzędzie do kształtowania pozytywnego wizerunku firm:  „Na Ukrainie biznes jest nadal postrzegany jako mocno skorumpowana sfera. Sposobem, żeby zmienić ten negatywny wizerunek jest wdrożenie strategii z zakresu zrównoważonego rozwoju, która stanowi świadectwo transparentności i dojrzałości organizacji”  – powiedział  Jock Mendoza Wilson, Dyrektor ds. Stosunków Międzynarodowych i Inwestorskich, System Capital Management, jednego z największych holdingów finansowo-przemysłowych na Ukrainie.  W obliczu konfliktu ukraińskiego SCM stał się największ? tamtejsz? organizacj? pomocow?.

O zrównoważonym nastawieniu firmy Velux opowiedział  Mikkel Skott Olsen, Dyrektor ds. Odpowiedzialnego Biznesu, VELUX Group.  „Zrównoważony rozwój jest jednym z kół zamachowych i podstaw? modelu biznesowego firmy Velux. Nasze podejście jest świadomym wyborem Villuma Kann Rasmussena, założyciela firmy, który był jednocześnie inicjatorem fundacji firmy Velux. Do fundacji trafia część wypracowanego zysku, który jest inwestowany w liczne programy na rzecz społeczeństwa”  - powiedział  Mikkel Skott Olsen.

Igor Matejov, Członek Zarz?du, Dyrektor ds. Rynku Biznesowego, T-Mobile Polska S.A., podkreślił wkład T-Mobile w rozbudowę polskiej infrastruktury oraz cyfryzację polskiego społeczeństwa. Jako jedno z kluczowych działań operatora w zakresie CSR wymienił akcję „Pomoc Mierzona Kilometrami”.  „T-Mobile jest szczególnie dumny z swojej kampanii Pomoc Mierzona Kilometrami, w któr? zaangażowało się 2 mln Polaków. Każda aktywna sportowo osoba może zamienić pokonane przez siebie kilometry na wsparcie finansowe, które jest przekazywane przez T-Mobile dla niepełnosprawnych dzieci”  – powiedział  Igor Matejov.

Hasłem przewodnim firmy Jeronimo Martins jest „nie można osi?gn?ć sukcesu, nie będ?c odpowiedzialnym”. Dlatego  „Jeronimo Martins w swojej strategii odpowiedzialności społecznej stawia na 5 filarów: bycia dobrym pracodawc?, zaufanym partnerem biznesowym, dostawc? dobrej jakości produktów oraz firm? dbaj?c? o środowisko naturalne i społeczeństwo. W ten sposób chcemy się przyczynić do wzmocnienia polskiego kapitału społecznego na przestrzeni kolejnych 20-30 lat”  – powiedział  Jarosław Sobczyk, Dyrektor Personalny, Jeronimo Martins Polska S.A.

W tym roku przy okazji ankiety CE Top 500, na podstawie której powstaje ranking 500 największych firm Europy Środkowej i Ukrainy, Deloitte po raz pierwszy zapytał o wybrane praktyki z zakresu zrównoważonego rozwoju. Okazało się, że jedna czwarta spółek z tego zestawienia deklaruje fakt mierzenia swojego wpływ na gospodarkę, społeczeństwo i środowisko. Najczęściej pochodz? one z Czech, Ukrainy, Słowacji i Polski. Z kolei, ponad jedna pi?ta największych firm z Europy Środkowej i Ukrainy (109) deklaruje, że prowadzi jak?ś formę sprawozdawczości pozafinansowej lub planuje raportować dane pozafinansowe za 2015 r.

Pomiar wpływu ma kluczowe znaczenie dla Grupy Żywiec, któr? swoj? strategię zrównoważonego rozwoju bazuje na maksymalizacji pozytywnego wpływu firmy na otoczenie i minimalizacji negatywnego.  „Nasza strategia zrównoważonego rozwoju powstała na podstawie ustrukturyzowanego dialogu społecznego z kluczowymi interesariuszami Grupy Żywiec. Prowadzony przez nas pomiar wpływu Grupy Żywiec na otoczenie społeczne, gospodarcze i środowiskowe pozwala nam na bież?co weryfikować różne aspekty naszej strategii i działalności. W ten sposób jesteśmy w stanie pozyskać zaufanie naszych klientów i inwestorów”  – stwierdziła  Magdalena Brzezińska, Kierownik Działu Korporacyjnego, Grupa Żywiec S.A.

Więcej o IX edycji badania RESPECT

Uczestnicy panelu „Zrównoważony rozwój biznesow? i społeczn? strategi? sukcesu”

Irena Pichola, Partner, Lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i w Europie Środkowej, Deloitte

Joanna Makowiecka-Gaca  - Prezes Zarz?du, Polimex-Mostostal

Grzegorz Zawada  - Wiceprezes Zarz?du, Giełda Papierów Wartościowych w  Warszawie

Igor Matejov  - Członek Zarz?du, Dyrektor ds. Rynku Biznesowego, T-Mobile Polska S.A.

Mikkel Skott Olsen  - Dyrektor ds. Odpowiedzialnego Biznesu, VELUX Group

Jock Mendoza-Wilson  - Dyrektor ds. Stosunków Międzynarodowych i Inwestorskich, System Capital Management

Jarosław Sobczyk  - Dyrektor Personalny, Jeronimo Martins Polska S.A.

Magdalena Brzezińska  - Kierownik Działu Korporacyjnego, Grupa Żywiec S.A.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!