Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Tax Newsletter wydanie specjalne nr 12: MDR - Zmiany w przepisach dotyczących raportowania schematów podatkowych

 
 

1. Przesunięcie terminów raportowania MDR

Doradcy występujący w roli promotorów, w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej dotyczących raportowania schematów podatkowych, w związku z wybuchem epidemii koronawirusa mieli czas do końca lipca tego roku na przekazanie informacji o schematach podatkowych transgranicznych.  Termin ten miał dotyczyć nie tylko nowych schematów, ale na skutek zmiany polskich przepisów w celu ich dostosowania do przepisów unijnych, ponownemu raportowaniu miały ulec schematy transgraniczne, w odniesieniu do których pierwszej czynności związanej z ich wdrożeniem dokonano w okresie od dnia 26 czerwca 2018 r. do 30 czerwca 2020 r. Na mocy Rozporządzenia Ministra Finansów z 30 czerwca 2020 r. termin ten został przedłużony do 31 grudnia 2020 r. Dla korzystających, termin ten uległ przedłużeniu do 31 stycznia 2021 r. Z kolei do 30 kwietnia 2021 r. przedłużono termin do przekazania informacji w Szefowi Krajowej Informacji Podatkowej według struktury MDR-3 dla korzystających, którzy wdrożyli schemat podatkowy w 2020 r. lub w tym roku osiągnęli korzyść podatkową,

Powyższe stanowi realizację zapowiedzi Ministerstwa Finansów, zgodnie z którymi podatnicy oraz ich doradcy mieli mieć więcej czasu na zgłoszenie schematów transgranicznych. Jest to dobra informacja, biorąc pod uwagę, że w związku z zawieszeniem terminów na raportowanie schematów podatkowych w związku z pandemią koronawirusa, część podmiotów nie dokonywała zgłoszeń na bieżąco z uwagi na obiektywne trudności natury organizacyjnej i technicznej. Ponadto, w związku z koniecznością ponownego przekazania informacji na temat schematów transgranicznych już złożonych, wydłużony czas na raportowanie pozwoli na zebranie koniecznych informacji i przekazanie danych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej w ustawowym terminie bez ryzyka jego przekroczenia.

Rozporządzenie przewiduje także, że dopiero z dniem 1 stycznia 2021 r. rozpoczyna się dla promotorów, wspomagających i korzystających bieg większości terminów procesowych w zakresie raportowania schematów podatkowych transgranicznych wdrożonych w 2020 r., lub w odniesieniu, do których dokonano pierwszych czynności związanych z ich wdrożeniem w 2020 r.

2. Przesunięcie wejścia w życie obowiązywania nowych przepisów dotyczących poboru podatku u źródła

Pod koniec czerwca opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 19 czerwca 2020 r., zmieniające  rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania przepisów w zakresie obligatoryjnego poboru podatku u źródła w przypadku wypłat należności, których wartość w jednym roku podatkowym przekracza 2.000.000 zł.

To już kolejne odroczenie wejścia w życie omawianych przepisów. Poprzednio ich obowiązywanie odsunięto w czasie do 31 grudnia 2019 r. a następnie do 30 czerwca 2020 r. Teraz Ministerstwo Finansów po raz kolejny odroczyło obowiązywanie nowych, niekorzystnych dla podatników regulacji. Zmiana rozporządzenia oznacza, że co najmniej do 31 grudnia 2020 r. podmioty wypłacające dywidendy, należności licencyjne czy odsetki nie muszą przestrzegać ustawowego limitu 2 mln zł i bezwzględnie pobierać podatku u źródła w przypadku jego przekroczenia. Dla  poboru podatku u źródła według stawki obniżonej lub zastosowania zwolnienia z podatku konieczne jednak jest dochowanie należytej staranności w weryfikacji odbiorcy należności, w tym prawidłowe ustalenie rzeczywistego właściciela.

3.Brak obowiązku weryfikacji statusu odbiorcy przy wypłacie należności o wartości nieprzekraczającej 2.000.000 zł

23 czerwca 2020 r. WSA w Warszawie wydał wyrok w sprawie o sygn. III SA/Wa 2400/19, stojący w sprzeczności ze stanowiskiem organów podatkowych oraz ogłoszonymi przez Ministra Finansów objaśnieniami podatkowymi w zakresie poboru podatku u źródła. Orzeczenie dotyczyło obowiązku zachowania należytej staranności na gruncie znowelizowanych przepisów odnoszących się do poboru podatku u źródła (WHT). Organy podatkowe twierdzą, że pomimo odroczenia w czasie stosowania nowych przepisów, płatnicy są zobligowani do zachowania należytej staranności także w przypadku wypłat nieprzekraczających kwoty 2 mln zł, a w szczególności do wnikliwego badania statusu rzeczywistego właściciela odbiorcy należności.

WSA uznał, że w przypadku wypłat na rzecz nierezydenta (nieprzekraczających kwoty 2 mln zł), płatnik jest uprawniony do niepobrania podatku u źródła w oparciu o otrzymany certyfikat rezydencji, bez konieczności dalszego szczegółowego weryfikowania statusu zagranicznego kontrahenta. W uzasadnieniu ustnym sąd zwrócił uwagę, że konieczność przeprowadzenia dodatkowej weryfikacji została przewidziana przez ustawodawcę w art. 26 ust. 7a ustawy o CIT, który ma zastosowanie wyłącznie do wypłat przekraczających kwotę 2 mln zł i który na skutek opublikowania kolejnego rozporządzenia Ministra Finansów – nadal nie obowiązuje.

Orzeczenie jest istotne i chociaż jeszcze nie ukazało się jego pisemne uzasadnienie, stanowi korzystną dla płatników wskazówkę w interpretacji znowelizowanych przepisów w zakresie poboru podatku u źródła.

4. Wynagrodzenie za dobrowolne umorzenie udziałów musi mieć charakter rynkowy

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 10 marca 2020 r. przesądził spór o to, w jaki sposób należy ustalić przychód wspólnika z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Podatnik twierdził, że organy podatkowe nie mają podstaw prawnych do oszacowania jego przychodu z tytułu zbycia udziałów w celu ich umorzenia, nawet gdy wynagrodzenie za zbywane udziały byłoby niższe od ich wartości rynkowej. Organ wydający interpretację, jak i Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, a także NSA były innego zdania. Wynagrodzenie za umorzenie udziałów spełnia analogiczną funkcję do zapłaty ceny za sprzedaż udziałów. W ocenie sądu, nie ma podstaw aby różnicować pojęcie "cena" (odnoszące się do sprzedaży udziałów) oraz "wynagrodzenie" (odnoszące się do prawnohandlowego pojęcia umorzenia udziałów). W przypadku sprzedaży nie ma wątpliwości, że organ podatkowy ma możliwość oszacowania przychodu w odniesieniu do ceny rynkowej udziałów. Tak samo, zdaniem sądu, jest w przypadku umorzenia.

Stanowisko NSA jest niekorzystne dla podatników, w szczególności biorąc pod uwagę, że organy podatkowe w ostatnich latach często prezentowały zgoła odmienny pogląd na ten temat. Prawdopodobnie teraz to się zmieni. Należy się także zastanowić, czy teza wyroku NSA nie zostanie wprost przeniesiona na instytucję umorzenia udziałów bez wynagrodzenia, która dotychczas traktowana jest jako operacja neutralna na gruncie podatku dochodowego. Twierdzenie to nie miałoby podstaw prawnych, jednak rekomendujemy obserwowanie praktyki

Stan prawny na dzień 28 sierpnia 2020r.

Link do całego artykułu.

Jeżeli po lekturze powyższej informacji pojawią się jakieś wątpliwości lub będą mieli Państwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt, 
 
Andrzej Dębiec z Zespołem

Kontakt: 

Andrzej Dębiec
Partner
andrzej.debiec@hoganlovells.com
00 48 601 82 69 90

Dorota Walerjan
Counsel
dorota.walerjan@hoganlovells.com
00 48 600 387 126

Zbigniew Marczyk
Counsel
zbigniew.marczyk@hoganlovells.com
00 48 660 636 230

Joanna Fiema-Kurek
Associate
joanna.fiema@hoganlovells.com
00 48 600 380 967

Jan Starybrat
Associate
jan.starybrat@hoganlovells.com
00 48 510 246 979

Marzenna Aleksandrowicz
Asystentka
marzenna.aleksandrowicz@
hoganlovells.com
 
48 22 5292931

Agnieszka Cudna-Majkowska
Asystentka
agnieszka.cudna-majkowska
@hoganlovells.com
 
48 22 5292981

 
 

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!