Partnerzy

Szkolenie “Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych”

Kiedy? -> 6 czerwca 2019 r. godzina 10:00 - 12:30 Gdzie? -> Izba Włoska Handlowo-Przemysłowa w Polsce z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Żytniej 8

Dostrzegamy, że biznes jest coraz bardziej regulowany. Coraz częściej regulacje te nie tyle  wskazują reguł postępowania, ile wytyczają cel, który przedsiębiorca ma osiągnąć. Daje to swobodę wyboru działań i narzędzi, ale zwiększa niepewność poprawności i skuteczności przyjętych rozwiązań. Nowe regulacje przenoszą też ciężar badania zgodności działania z prawem i etyką na samych przedsiębiorców. To oni mają prowadzić regularne audyty zgodności swojej organizacji z wymaganiami regulacyjnymi. Mają także wyjaśniać wszelkie dostrzeżone i zgłoszone nieprawidłowości.

Dlatego podczas seminarium chcemy przedstawić aktualne trendy związane z wykorzystywaniem instrumentów prawa karnego wobec przedsiębiorców. Omówimy ryzyka prawnokarne dla kadry menedżerskiej oraz przedstawimy aktualne i projektowane zasady odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Wyjaśnimy też w jaki sposób przedsiębiorcy mogą minimalizować te ryzyka poprzez wdrożenie efektywnych programów compliance.

 

Zgłoszenia należy kierować do 4 czerwca pod adres mailowy:

paulina.skrzynska(@)wardynski.com.pl

 

W programie:

     I.        Ryzyka prawnokarne dla kadry menedżerskiej

    II.        Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych – nowe regulacje

   III.        Compliance jako mechanizm minimalizowania ryzyka odpowiedzialności karnej

 

Prowadzący:

Aleksandra Stępniewska

Doradza i reprezentuje klientów głównie w sprawach z zakresu prawa karnego, w tym karnego gospodarczego i o charakterze transgranicznym oraz w sprawach związanych z cyberprzestępczością. Broni i reprezentuje pokrzywdzonych w sprawach karnych. Zajmuje się wdrażaniem i monitorowaniem procedur compliance oraz ocenia ryzyka odpowiedzialności karnej w związku z decyzjami biznesowymi. Prowadzi szkolenia za zakresu procedur compliance, ryzyka odpowiedzialności karnej kadr zarządzających oraz z zakresu prawa do obrony.

   

 Łukasz Lasek

Zajmuje się sprawami sądowymi i arbitrażowymi, w szczególności dotyczącymi nowych technologii (spory dotyczące kontraktów, inwestycji, nieuczciwej konkurencji). Reprezentuje także klientów w związku ze sprawami karnymi dotyczącymi oszustw, korupcji oraz cyberprzestępstw. Jest certyfikowanym mediatorem Centrum Mediacyjnego oraz członkiem Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, a także solicitorem w Anglii i Walii (niewykonującym aktualnie zawodu w tej jurysdykcji).

   
 

 Luigi Lai

Włoski avvocato mówiący biegle po polsku i specjalizujący się w kontaktach handlowych pomiędzy Włochami i Polską, gdzie pracuje od blisko 10 lat.

Doradza w sprawach związanych z komercjalizacją wyników badań naukowych, ulgami podatkowymi na badania i rozwój w Europie oraz współpracą nauki z przemysłem w Polsce i w innych krajach europejskich.

   
 

 Artur Pietryka

Posiada doświadczenie w prowadzeniu postępowań karnych, zwłaszcza z zakresu prawa karnego gospodarczego oraz w sprawach z udziałem podmiotów korporacyjnych. Zajmuje się również ochroną dóbr osobistych. Z powodzeniem reprezentuje klientów w postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. Aktywnie działa pro bono na rzecz m.in. Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Fundacji Panoptykon.

 

logo+30-
 

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!