Analizy i badania

Szeroki zakres wzrostu cen

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z finalnymi danymi GUS inflacja CPI zwiększyła się w grudniu do 0,8% r/r wobec 0,0% w listopadzie, kształtując się zgodnie ze wstępnym szacunkiem GUS i powyżej naszej prognozy równej konsensusowi rynkowemu (0,5%).</p>

>

Do zwiększenia inflacji CPI przyczyniło się oddziaływanie efektu niskiej bazy z grudnia 2015 r. dla cen paliw - odnotowano wtedy ich spadek o 2,6% m/m. Wpływ ten został wzmocniony przez ich silny wzrost (o 5,3% m/m). w grudniu ub. r. W efekcie roczna dynamika cen paliw zwiększyła się z 0,7% w listopadzie do 8,9% w grudniu, co spowodowało wzrost wskaźnika inflacji CPI o 0,4 pkt. proc. Silne zwiększenie cen paliw w Polsce jest spójne ze tendencj? wzrostow? panuj?c? na światowym rynku ropy.  

Do wzrostu wskaźnika CPI (o 0,3 pkt. proc.) przyczyniła się również wyższa dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych (2,5% r/r w grudniu wobec 1,2% w listopadzie). Wspomniane dane stanow? wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym na pocz?tku ub. r. nast?piło trwałe odwrócenie trendu spadkowego światowych cen żywności (por. AGROpuls z 12.01.2017).  

Wzrost inflacji CPI wspierany był również przez wyższ? inflację bazow?, która zwiększyła się z -0,1% r/r w listopadzie do szacowanego przez nas poziomu 0,0% w grudniu. Do wzrostu inflacji z wył?czeniem cen żywności i nośników energii przyczyniło się nieznaczne zwiększenie dynamik cen w kategoriach "rekreacja i kultura”, "zdrowie” i "napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe”.  

Na dobre pożegnaliśmy się z deflacj?  

Oczekujemy, że ze względu na oddziaływanie efektów niskiej bazy dla dynamiki cen paliw i nośników energii (obniżka cen pr?du i gazu w styczniu 2016 r.) oraz wprowadzonych z pocz?tkiem br. podwyżek cen pr?du inflacja silnie zwiększy się do ok. 1,5-2,0% r/r w styczniu. Jednocześnie widzimy ryzyko w górę dla naszej prognozy inflacji w I kw. (1,5% r/r). W kolejnych kwartałach 2017 r. oczekujemy relatywnej stabilizacji wskaźnika CPI w przedziale 1,3-1,7% (średniorocznie 1,5%). Z jednej strony domykanie się luki popytowej będzie oddziaływało w kierunku dalszego wzrostu inflacji bazowej. Z drugiej strony stopniowo wygasaj?ce efekty niskiej bazy dla cen paliw będ? ograniczać wzrost wskaźnika CPI.  

Naszym zdaniem dzisiejsze dane o inflacji s? neutralne dla rynku długu i kursu złotego.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!