Analizy i badania

Świąteczne wydatki podbiją konsumpcję

<p style="text-align: justify;">Co roku liczne ośrodki badawcze oraz media starają się oszacować ile Polacy wydadzą na przygotowanie Świąt Bożego Narodzenia. Najbardziej popularną metodą stosowaną do oceny wysokości świątecznych wydatków gospodarstw domowych są badania ankietowe. Zgodnie z raportem „Zakupy świąteczne 2014” przygotowanym przez firmę Deloitte przeciętna rodzina planuje w tym roku wydać łącznie 1158 zł na prezenty, artykuły spożywcze oraz świąteczne spotkania towarzyskie. </p>

>

Oznacza to, że wydatki zwiększyłyby się nominalnie o 12,6% w porównaniu do ub. r. Postanowiliśmy oszacować wydatki Polaków w tegoroczne Święta Bożego Narodzenia korzystaj?c z innej metody. W tym celu posłużyliśmy się danymi makroekonomicznymi opisuj?cymi zmiany na rynku pracy jakie miały miejsce w ci?gu ostatniego roku. Oczekujemy bowiem, że sytuacja na rynku pracy jest bezpośredni? determinant? wielkości konsumpcji świ?tecznej Polaków. Prognozujemy, że stopa bezrobocia na koniec br. wyniesie 11,6% wobec 13,4% w grudniu 2013 r. Spadek stopy bezrobocia o podobnej skali (1,9 pp.) można było ostatnio zaobserwować w 2008 r., czyli w okresie „przegrzania” polskiej gospodarki. Poprawa na rynku pracy widoczna jest również w przypadku wzrostu wynagrodzeń i zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. Oczekujemy, że dynamika zatrudnienia wyniesie 1,0% r/r w grudniu br. wobec 0,3% w grudniu ub. r. Z kolei realny wzrost wynagrodzeń, wspierany przez deflację wyniesie 3,8% r/r wobec 2,0% w grudniu ub. r. W efekcie realny fundusz płac (iloczyn wynagrodzenia i zatrudnienia) wzrośnie w ostatnim miesi?cu br. o 4,8% r/r wobec 2,3% w grudniu 2013 r. Powyższe wskaźniki potwierdzaj? znacz?c? poprawę sytuacji na rynku pracy w ostatnim roku, co naszym zdaniem powinno pozytywnie przełożyć się na wysokość wydatków świ?tecznych Polaków.

Poprawiaj?ca się sytuacja na rynku
pracy i zwi?zane z ni? malej?ce – w percepcji pracowników – ryzyko utraty pracy wpływa korzystnie na skłonność gospodarstw domowych do konsumpcji. Znajduje to odzwierciedlenie we wzroście publikowanego przez GUS indeksu koniunktury konsumenckiej w kategorii "dokonywanie ważnych zakupów”. Jednocześnie spadek stopy lombardowej o 100 pb w październiku br. przyczynił się – poprzez zmniejszenie limitu oprocentowania wynikaj?cego z tzw. ustawy antylichwiarskiej o 400 pb – do znacznego spadku oprocentowania kredytów konsumpcyjnych. Spadek ten oddziałuje w kierunku zwiększenia akcji kredytowej w segmencie kredytów konsumpcyjnych, co sprzyja wzrostowi wydatków świ?tecznych Polaków.

W naszej analizie jako oszacowanie wydatków świ?tecznych przyjęliśmy dane o grudniowej sprzedaży detalicznej. Bior?c pod uwagę fakt, iż struktura wydatków gospodarstw domowych w Święta znacz?co różni się od tej w ci?gu całego roku, musieliśmy zmodyfikować system wag stosowany przy wyliczaniu jej dynamiki. Zgodnie z wynikami ankiety Deloitte ok. 50% wydatków świ?tecznych przeznaczonych jest na prezenty, 40% na żywność, a 10% na świ?teczne spotkania. Wobec czego założyliśmy, że następuj?ce kategorie maj? największe znaczenie w strukturze świ?tecznej sprzedaży detalicznej: „żywność, napoje i wyroby tytoniowe” (udział równy 30%), „sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach”, głównie hipermarketach (40%), „meble RTV, AGD” (10%), „włókno, odzież, obuwie” (5%), „farmaceutyki, kosmetyki” (5%), paliwa (10%). Taka struktura sprzedaży detalicznej naszym zdaniem dobrze odzwierciedla zakupy świ?teczne Polaków. W latach 2005-2013 taki kompozyt sprzedaży detalicznej odnotowywał w grudniu realny wzrost w ujęciu rocznym, przeciętnie o 11,3%.

Następnie oszacowaliśmy elastyczność dochodow? wydatków świ?tecznych. W tym celu, za pomoc? analizy regresji uzależniliśmy zmianę rocznej dynamiki opisanego powyżej kompozytu sprzedaży detalicznej w grudniu od tempa wzrostu realnego funduszu płac w grudniu. Zgodnie z uzyskanymi na podstawie modelu wynikami, w latach 2005-2013 wydatki świ?teczne Polaków charakteryzowały się elastyczności? dochodow? popytu równ? 1,29. Oznacza to, że wzrost realnego funduszu płac w sektorze przedsiębiorstw o 1% powoduje zwiększenie realnych wydatków świ?tecznych o ok. 1,29%. Korzystaj?c z naszej prognozy dynamiki realnego funduszu płac w sektorze przedsiębiorstw w grudniu br. (4,8% r/r) oraz ww. elastyczności dochodowej obliczyliśmy oczekiwany wzrost realnych wydatków świ?tecznych w tym roku. Zgodnie z wynikami naszych szacunków wzrosn? one realnie o 6,3% w stosunku do ub. r. Przy założeniu, że szacunek Deloitte dotycz?cy ubiegłorocznego przeciętnego poziomu wydatków świ?tecznych jest poprawny (1028 zł), w tym roku polska rodzina wyda przeciętnie 1078zł na przygotowanie Świ?t Bożego Narodzenia. Dodatkowym czynnikiem wspieraj?cym wzrost sprzedaży będzie efekt statystyczny zwi?zany z korzystn? różnic? w liczbie dni roboczych (w grudniu br. liczba dni roboczych jest o 1 większa niż przed rokiem). Oczekujemy, że wyższe wydatki świ?teczne Polaków przyczyni? się do zwiększenia rocznej dynamiki sprzedaży detalicznej ogółem o ok. 0,7 pp. pomiędzy listopadem a grudniem.

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Wirtualne TARGI PRACY UKSW

Wydarzenie UNIWERSYTECKIE zorganizowane jako nieformalne spotkania studentów i absolwentów z przedstawicielami firm i instytucji tzw. "Recruitment...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!