Analizy i badania

Świat w 2050 roku: Czy przesunięcie w układzie sił światowych gospodarek będzie się utrzymywało?

<p style="text-align: justify;"><strong>Dalsze przesunięcie sił w kierunku gospodarek wschodzących.  </strong><strong>Polska najszybciej rozwijająca się gospodarką Europy.</strong></p>

>

  • Chiny będ? największ? gospodark? do roku 2030, jednakże w dłuższej perspektywie ich stopa wzrostu powróci do średniego poziomu globalnego;
  • do roku 2050 Indie mog? rywalizować ze Stanami Zjednoczonymi o  drugie miejsce w globalnych rankingach PKB;
  • Indonezja, Meksyk i Nigeria mog? wypchn?ć Wielk? Brytanię i Francję z  pierwszej 10-tki gospodarek;
  • do roku 2050 Kolumbia i Polska będ? notować zdecydowanie wyższ? średni? stopę wzrostu niż ich więksi s?siedzi w regionie — Brazylia i  Rosja.

Warszawa, 10 lutego 2015 r. — Proces osłabiania siły gospodarczej rozwiniętych państw Ameryki Północnej, Europy Zachodniej i Japonii będzie trwał przez kolejne 35 lat pomimo prognozowanego spowolnienia tempa wzrostu Chin   po roku 2020 – wynika z najnowszego raportu PwC „Świat w  2050 roku: Czy przesunięcie w układzie sił światowych gospodarek będzie się utrzymywało?”. Publikacja ta przedstawia długoterminowe prognozy potencjalnego wzrostu PKB do  roku 2050 dla 32 największych gospodarek na świecie, wytwarzaj?cych 84% ł?cznego światowego PKB.

Raport wskazuje, że w latach 2014–2050 gospodarka światowa będzie rozwijać się w  tempie niewiele ponad 3% rocznie — podwajaj?c swoj? wielkość do roku 2037 i niemalże potrajaj?c j?  do roku 2050. W okolicach 2020 roku spodziewane jest jednak spowolnienie tempa globalnego wzrostu, z uwagi na obniżenie tempa ekspansji w Chinach oraz innych najważniejszych gospodarkach wschodz?cych, a także z uwagi na zmniejszenie przyrostu liczby osób w  wieku produkcyjnym w wielu dużych gospodarkach.

Prognozy dotycz?ce Polski

Zgodnie z prognozami PwC, Polska osi?gnie najwyższ? średni? stopę wzrostu spośród wszystkich dużych gospodarek UE, a także wyprzedzi Rosję pod względem długoterminowej stopy wzrostu.

Według najnowszych prognoz realny średni wzrost polskiego PKB w okresie do 2050 roku wyniesie około 2,7% rocznie, a w ujęciu na głowę mieszkańca 2,9%. Przy czym w latach 2014–2020 Polska będzie rozwijała się w tempie 3,4% rocznie,   do 2,8% rocznie w okresie 2021–2040 i  około 2% rocznie w latach 2041–2050. Wynika to nie tylko ze   starzenia się polskiego społeczeństwa ale także z faktu, że po „dogonieniu” gospodarek zaawansowanych dalszy dynamiczny wzrost polskiej gospodarki będzie większym wyzwaniem. Spadek liczby ludności wywrze więc zdecydowanie negatywny wpływ na pozycję gospodarcz? Polski na mapie świata w  ci?gu obecnego półwiecza.

Prognozowana stopa realnego rocznego wzrostu polskiej gospodarki na poziomie 2,7% w okresie 2014–2050 nadal wypada korzystnie na tle Niemiec (1,6%) i Rosji (2,1%).

„Stosunkowo atrakcyjne koszty pracy wraz z podniesieniem jakości kapitału ludzkiego oraz względna stabilność zarówno na arenie politycznej, jak i gospodarczej to zdecydowane atuty Polski. Dalsza restrukturyzacja gospodarki z produkcji o niskim wykorzystaniu technologii i  wysokim wykorzystaniu siły roboczej na produkcję o średnim wykorzystaniu technologii i  montażu produktów zaawansowanych technologicznie powinna być wystarczaj?ca do zapewniania stosunkowo dynamicznego tempa wzrostu w perspektywie 5-7   lat. Potem jednak te  proste rezerwy się wyczerpi?” – podkreśla Mateusz Walewski, starszy ekonomista PwC. „Dlatego polskie przedsiębiorstwa z sektorów intensywnie wykorzystuj?cych technologie musz? przesun?ć się wyżej w łańcuchu tworzenia wartości produktów. A jedynym sposobem osi?gnięcia tego celu s? wyższe nakłady inwestycyjne na badania i rozwój oraz na innowacje”.

Źródłem finansowania tych inwestycji powinny być lokalne oszczędności. Z punktu widzenia stabilności makroekonomicznej nie da się utrzymywać wysokich deficytów obrotów bież?cych jakie dominowały ostatnio w Polsce – nie da się trwale importować oszczędności z zagranicy.

„Jeżeli nie chcemy dopuścić do wyhamowania polskiej gospodarki w dłuższej perspektywie, musi ona być w stanie „wyhodować” własnych graczy na arenie światowej, których ośrodki badań i rozwoju, innowacji, decyzji inwestycyjnych i finansów będ? znajdować się w kraju” – kontynuuje Mateusz Walewski. „Dlatego najlepszym rozwi?zaniem jest aktywne zachęcanie polskich przedsiębiorstw o globalnych aspiracjach do współpracy z lokalnymi małymi i średnimi przedsiębiorstwami i ośrodkami akademickimi.   Inwestycje wysokiego ryzyka konieczne do  rozwoju innowacyjnych gałęzi przemysłu wymagaj? silnej sieci innowacji, rozwijanej przy wsparciu publicznym”.

Jednak najbardziej aktualnymi wyzwaniami dla Polskiej gospodarki jest kryzys polityczny na  Ukrainie oraz   problemy gospodarcze, z jakimi nieustannie boryka się strefa euro.

Polskie przedsiębiorstwa musz? obecnie stawiać czoło bezpośrednim i natychmiastowym skutkom, takim jak zakazy importu wprowadzone przez władze rosyjskie czy znaczne skurczenie się rynku ukraińskiego. Ogólny brak stabilności gospodarczej w regionie odbija się także negatywnie na kursie wymiany złotego w stosunku do walut obcych oraz niekorzystnie wpływa na gotowość światowych przedsiębiorstw i funduszy do inwestycji w Europie Środkowo-Wschodniej.

Jednakże czynniki te maj? charakter krótko- i średnioterminowy i nie powinny przynieść poważnych konsekwencji dla długoterminowego potencjału wzrostu polskiej gospodarki. Brak stabilności politycznej wraz z kryzysem gospodarczym w strefie euro mog? też tłumaczyć rosn?c? tendencję do zastępowania off-shoringu przez nearshoring czyli przenoszenie wybranych obszarów działalności firmy do s?siednich państw, a Polska jest pod tym względem atrakcyjna. Pozytywne dla Polski w długim okresie może też okazać się potencjalne przyspieszenie procesu dywersyfikacji źródeł energii.

Maj?c na uwadze powyższe wyzwania długoterminowe, skuteczna może okazać się polityka przyci?gania przed wszystkim takich inwestycji, które w dłuższej perspektywie przynios? korzyści technologiczne, a w krótszej – pozwol? tworzyć nowe miejsca pracy.

Pozostałe wnioski z raportu PwC:

  • Indonezja, Brazylia i Meksyk posiadaj? potencjał aby do roku 2030 prześcign?ć gospodarkę Wielkiej Brytanii i  Francji pod względem wielkości, przy czym do roku 2050 Indonezja może nawet osi?gn?ć 4. pozycję w  rankingach światowych, jeśli utrzyma prowzrostow? politykę.
  • Zauważalny wzrost pozycji w rankingach PKB w długim terminie notuj? Nigeria, Wietnam i Filipiny. Jest on zwi?zany z relatywnie wysokimi prognozowanymi średnimi stopami wzrostu, wynosz?cymi ok. 4,5–5,5% rocznie do roku 2050.
  • Prognozy dotycz?ce Malezji również przewiduj? wzrost na poziomie ok. 4% rocznie do  roku 2050, czyli więcej niż prognozowana w tym okresie średnia stopa wzrostu Chin, wynosz?ca ok. 3,5% rocznie. Jest to imponuj?cy wynik dla gospodarki, która już teraz należy do grona krajów o średnich dochodach.
  • Kolumbia również należy do gospodarek, które zgodnie z prognozami PwC będ? utrzymywać do roku 2050 stosunkowo dobr? długoterminow? stopę wzrostu, wynosz?c? ok. 4% rocznie. Jest to zdecydowanie szybsze tempo niż osi?gane przez jej s?siadów, takich jak Brazylia i Argentyna.
  • Zgodnie z prognozami Japonia notować będzie najniższ? stopę wzrostu ze wszystkich 32 krajów, co będzie mieć zwi?zek z   malej?c? liczb? ludności. W wyniku tego do roku 2050 Japonia ma spaść z 4. na 7. miejsce w globalnych rankingach PKB.
  • Gospodarki europejskie będ? stopniowo obniżać swoj? pozycję w rankingach. Do roku 2050 przewidywane średnie stopy wzrostu najważniejszych gospodarek strefy euro maj? wynieść jedynie ok. 1,5–2% rocznie.

Poniższa tabela nr 1 przedstawia opracowan? przez PwC prognozę zmian globalnego PKB w  zakresie wartości wyprodukowanych towarów i usług. Według wyliczeń PwC Chiny wyprzedz? Stany Zjednoczone około roku 2028, natomiast Indie w roku 2050 będ? trzeci? największ? gospodark? na świecie, jednakże w dalszym ci?gu będ? utrzymywać pewien dystans do Stanów Zjednoczonych.

Prognoza ta została przygotowana z  uwzględnieniem parytetu siły nabywczej (PPP), gdyż takie ujęcie umożliwia korektę średnich poziomów cen, które w gospodarkach wschodz?cych s?  istotnie niższe niż w gospodarkach dojrzałych. Raport zawiera również prognozy oparte na  wartości PKB wykazywanej według rynkowych kursów wymiany, bez  korygowania relatywnych różnic w poziomach cen.

Szczegółowe dane w zał?czniku.

***

Informacje o PwC

PwC współtworzy ze swoimi klientami poszukiwan? przez nich wartość biznesow?. Jesteśmy sieci? firm działaj?c? w 158 krajach. Zatrudniamy ponad 180 tysięcy osób dostarczaj?cych naszym klientom najwyższ? jakość w zakresie audytu, doradztwa biznesowego oraz doradztwa podatkowego i prawnego. Dowiedz się więcej na www.pwc.pl.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!