Analizy i badania

Sukces komercyjny firm jest powiązany z ich zaangażowaniem na rzecz zrównoważonego rozwoju

<p style="text-align: justify;">Świat wciąż boryka się z wieloma problemami społecznymi i ekonomicznymi, z którymi rządy poszczególnych państw nie są w stanie poradzić sobie samodzielnie. Równolegle firmy coraz częściej przekonują się, że trwały sukces komercyjny w biznesie powinien być powiązany z zaangażowaniem na rzecz zrównoważonego rozwoju. Jednak organizacje mają problem z definiowaniem i komunikowaniem celu, na którym chcą się skoncentrować. Tylko jedna czwarta największych firm w Wielkiej Brytanii ma w swojej strategii jasno wyznaczony cel związany ze zrównoważonym rozwojem. Firma doradcza Deloitte na odbywającym się w ubiegłym tygodniu Światowym Forum Ekonomicznym w Davos przedstawiła raport „2030 Purpose: Good business and a better future. Connecting sustainable development with enduring commercial success” zachęcający przedsiębiorstwa do transformacji modeli biznesowych na bardziej zrównoważone, które nie tylko poprawią ogólny dobrobyt społeczny, ale także przyczynią się do ich sukcesu biznesowego.</p>

>

Działanie biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju pozytywnie wpływa na wszystkich jego interesariuszy. Firmy, które w swojej strategii maj? jasno zdefiniowane cele społeczne, środowiskowe oraz ekonomiczne, przyci?gaj? najbardziej  utalentowanych pracowników. Również  konsumenci  wybieraj? te marki, które ciesz? się zaufaniem społecznym. Aktywność w obszarze zrównoważonego rozwoju działa korzystnie także na  partnerów  danej firmy oraz wspiera dialog z  regulatorami. Również  inwestorzy  w dłuższej perspektywie czasowej coraz częściej dostrzegaj? korzyści płyn?ce z zaangażowania firmy na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wreszcie, ważnym elementem jest przyjęcie założeń gospodarki o obiegu zamkniętym, która, uwzględniaj?c ograniczon? ilość zasobów naturalnych, nie tylko  redukuje ilość odpadów i emisji, ale również wg wyliczeń Komisji Europejskiej może przynieść unijnym firmom oszczędności rzędu 600 mld euro, co w przeliczeniu na udział w ich rocznym obrocie dałoby 8 proc. mniej wydatków.

Jak podkreślaj? eksperci Deloitte, cel wybrany przez dan? firmę musi być spójny ze strategi? biznesow?, modelem działania i jej kultur?; tym bardziej, że w erze cyfrowej rzeczywistości wszelkie podejmowane przez ni? działania za pośrednictwem Internetu i mediów społecznościowych szybko trafiaj? do opinii publicznej.

W aktywności na rzecz zrównoważonego rozwoju niezbędna jest przejrzystość, spójność oraz zaangażowanie. Tymczasem, z badania przeprowadzonego przez Deloitte wśród 150 brytyjskich spółek giełdowych o najwyższej kapitalizacji, które wchodz? w skład indeksu FTSE350, wynika, że tylko jedna czwarta spółek ma jasno wyznaczony cel zwi?zany z działaniem na rzecz dobra społecznego, ekonomicznego i środowiskowego. Co więcej, jedynie połowa z tej grupy wyraźnie opisała ten cel w swojej strategii. Spośród 17 celów zrównoważonego rozwoju zdefiniowanych przez ONZ firmy najczęściej wybierały te zwi?zane z:

  • zapewnieniem ochrony zdrowia wszystkim, niezależnie od wieku, i promocji dobrej jakości życia (SDGs nr 3),
  • promowaniem trwałego, zrównoważonego i sprzyjaj?cego wł?czeniu społecznemu rozwoju gospodarczego oraz godnej i produktywnej pracy dla wszystkich (SDGs nr 8),
  • budowaniem trwałej i wydajnej infrastruktury, wspieraniem zrównoważonego przemysłu oraz rozwijaniem innowacyjności (SDGs nr 9).

Raport Deloitte przywołuje szereg przykładów koncernów, które w swojej strategii zawarły cele zrównoważonego rozwoju, i co ważniejsze, koncentruj? się na ich praktycznym wdrażaniu. Serwis pośrednicz?cy w wynajmie nieruchomości Airbnb, opieraj?c się na badaniach Harvardu, które mówi? o  tym, że właściciele domów i mieszkań wol? zrezygnować z zysku niż wynaj?ć je osobom czarnoskórym, w swoich umowach zacz?ł stosować klauzule antydyskryminacyjne. Z kolei firma Lucozade Ribena Suntory jesieni? ubiegłego roku ogłosiła, że w swoich napojach, w trosce o zdrowie konsumentów, obniża poziom cukru o 50 proc. Skupiaj?ca prawie 800 operatorów komórkowych z całego świata organizacja GSMA zainicjowała akcję „Humanitarian Connectivity Charter”, która wspiera operatorów w ich gotowości w obliczu katastrof naturalnych.

„Również Deloitte w ramach idei „Making an impact that matters” angażuje się w szereg działań na rzecz społeczności, wśród których działa firma. W Polsce wspieramy zaangażowanie pracowników w inicjatywy społeczne, które przyczyniaj? się do pozytywnych zmian w naszym otoczeniu. Rozumiemy, że sukces finansowy w dłuższej perspektywie idzie w parze z realizacj? celów zrównoważonego rozwoju. Co ważne, także na co dzień, poprzez nasze doradztwo, odgrywamy ważn? rolę - pomagamy naszym klientom lepiej funkcjonować, wyróżniać się i odnieść sukces biznesowy, jednocześnie adresuj?c wyzwania zrównoważonego rozwoju naszego świata. Zaproponowana przez nas idea  2030 Purpose  pomoże firmom jeszcze bardziej poł?czyć ich rozwój z pozytywnym wpływem na pracowników, klientów i pozostałych interesariuszy” – mówi  Marek Metrycki, Partner Zarz?dzaj?cy Deloitte Polska.    

Purpose 2030 – jak poł?czyć zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju z sukcesem biznesowym

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!