Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Styczniowa produkcja wyraźnie poniżej oczekiwań

Zgodnie z danymi GUS dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w styczniu do 2,6% r/r wobec wzrostu o 1,0% w grudniu, kształtując się poniżej konsensusu rynkowego (4,3%) i naszej prognozy (5,5%). W kierunku zwiększenia dynamiki produkcji przemysłowej pomiędzy grudniem a styczniem oddziaływał efekt statystyczny w postaci korzystnej różnicy w liczbie dni roboczych (w grudniu 2022 r. liczba ta była o jeden dzień mniejsza niż rok wcześniej, podczas gdy w styczniu br. była ona o dwa większa niż w styczniu 2022 r.). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zmniejszyła się w styczniu o 1,3% m/m.

W styczniu odnotowano zwiększenie rocznej dynamiki produkcji we wszystkich trzech grupach firm: w branżach eksportowych, w których produkcja wzrosła w styczniu o 9,5% r/r wobec 8,0% w grudniu, a także firmach powiązanych z budownictwem (3,0% wobec 2,2%) oraz branżach pozostałych (-1,0% wobec -2,8%). Podobnie jak w poprzednich miesiącach, dominujący wkład do wzrostu produkcji przemysłowej ogółem miały branże eksportowe, w których silnym wsparciem dla aktywności była redukcja zaległości produkcyjnych przy jednoczesnym osłabieniu barier podażowych (mniej dotkliwego braku surowców i komponentów). Nadal mamy zatem do czynienia z utrzymującą się wysoką odpornością branż eksportowych na dekoniunkturę u głównych partnerów handlowych Polski i relatywnie dużym wpływem wyhamowania popytu wewnętrznego (w szczególności konsumpcji) na branże relatywnie silnie powiązane z rynkiem krajowym. Oczekujemy, że taka sytuacja utrzyma się w najbliższych miesiącach, a wyraźnego przyspieszenia dynamiki w branżach nieeksportowych oczekujemy dopiero w II poł. br., gdy realna dynamika płac osiągnie dodatni poziom, a inwestycje publiczne współfinansowane ze środków unijnych wyraźnie przyspieszą (por. MAKROmapa z 13.02.2023).

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!