Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Stopy procentowe w USA bez zmian przynajmniej do końca 2023 r

Na ubiegłotygodniowym posiedzeniu FED utrzymał docelowy przedział dla wahań stopy funduszy Rezerwy Federalnej na poziomie [0,00%; 0,25%], co było zgodne z oczekiwaniami rynku. Bez zmian pozostała również skala prowadzonego przez Rezerwę Federalną programu skupu aktywów wynosząca przynajmniej 120 mld USD miesięcznie, z czego co najmniej 80 mld USD stanowią obligacje skarbowe, a co najmniej 40 mld USD papiery MBS (mortgage-backed securities). W komunikacie podtrzymana została zapowiedź,  zgodnie z którą skup aktywów będzie kontynuowany tak długo, aż nastąpi znaczący, dalszy postęp na drodze do osiągnięcia maksymalnego poziomu zatrudnienia i celu inflacyjnego. W swoim komunikacie FED nie zmienił również fragmentu, zgodnie z którym traktuje on swój cel inflacyjny (2%) jako średni poziom inflacji w długim okresie (tzw. AIT – average inflation targeting). Innymi słowy po okresie inflacji kształtującej się poniżej celu inflacyjnego, Rezerwa Federalna dopuszcza przejściowe odchylanie się inflacji powyżej poziomu 2%. W komunikacie FED zwrócił uwagę, że ożywienie gospodarcze w ostatnim czasie nieznacznie przyspieszyło, niemniej sytuacja w sektorach najsilniej dotkniętych pandemią pozostaje trudna. Jednocześnie FED podkreślił, że ożywienie gospodarcze w kolejnych kwartałach zależeć będzie od dalszego przebiegu pandemii, w tym od postępu programu szczepień.

Po posiedzeniu przedstawiona została najnowsza projekcja makroekonomiczna FOMC. Zgodnie z marcową projekcją dynamika PKB wyniesie 6,5% w 2021 r. (4,2% w grudniowej projekcji), 3,3% w 2022 r. (3,2%), 2,2% w 2023 r. (2,4%) oraz 1,8% w długim okresie (1,8%). Silne podniesienie ścieżki PKB względem grudniowej projekcji wynika z uchwalonego na początku marca br. nowego pakietu stymulacyjnego w kwocie 1,9 bn USD. Zrewidowana w dół została mediana oczekiwań dla stopy bezrobocia. Zgodnie z marcową projekcją stopa bezrobocia wyniesie 4,5% w 2021 r. (5,0% w grudniowej projekcji), 3,9% w 2022 r. (4,2%) oraz 3,5% w 2023 r. (3,7%). Jednocześnie FED nieznacznie obniżył szacowaną przez siebie stopę bezrobocia naturalnego z 4,1% do 4,0%. Marcowa projekcja zakłada zatem szybką poprawę na amerykańskim rynku pracy, gdzie stopa bezrobocia obniży się poniżej stopy bezrobocia naturalnego do końca 2022 r., a do końca 2023 r. powróci ona do poziomów sprzed pandemii. Zgodnie z oczekiwaniami w górę zrewidowane zostały natomiast ścieżki inflacji: 2,4% w 2021 r. (1,8%), 2,0% w 2022 r. (1,9%), 2,1% w 2023 r. (2,0%) oraz inflacji bazowej: 2,2% w 2021 r. (1,8%), 2,0% w 2021 r. (1,9%), 2,1% w 2022 r. (2,0%). Prognozowany przebieg inflacji jest zatem spójny z dotychczasową retoryką Rezerwy Federalnej, zgodnie z którą oczekiwany w 2021 r. wzrost inflacji powyżej celu inflacyjnego będzie przejściowy. Nie zmieniła się natomiast mediana oczekiwań członków FOMC dotyczących poziomu stóp procentowych. Wskazuje ona, że oczekują oni stabilizacji stóp procentowych na obecnym poziomie przynajmniej do końca 2023 r. Warto jednak zwrócić uwagę, że zwiększyła się liczba członków FOMC (z 5 do 7), którzy do końca 2023 oczekują przynajmniej jednej podwyżki stóp procentowych, co nie miało jednak nadal wpływu na samą medianę. Przebieg mediany oczekiwań członków FOMC dotyczących poziomu stóp procentowych jest spójny z wcześniejszymi wypowiedziami J. Powella, który sygnalizował, że FED nie rozważa zacieśnienia polityki pieniężnej mimo poprawiających się perspektyw wzrostu gospodarczego oraz inflacji. J. Powell wielokrotnie podkreślał, że jego zdaniem parametry amerykańskiej gospodarki nadal istotnie odbiegają od celów Rezerwy Federalnej dla zatrudnienia i inflacji i najprawdopodobniej minie trochę czasu zanim odnotowany zostanie wyraźny postęp w kierunku ich osiągnięcia.

Podczas konferencji prasowej po posiedzeniu J. Powell dał ponownie do zrozumienia, że nie niepokoi go ostatni silny wzrost rentowności amerykańskich obligacji. Jednocześnie podkreślił, że Rezerwie Federalnej zależy aby warunki finansowania w USA pozostały korzystne i jest jeszcze zbyt wcześnie by mówić o wygaszaniu programu skupu aktywów, a o ewentualnych planach zakończenia skupu inwestorzy zostaną poinformowani z dużym wyprzedzeniem.

Wydźwięk ubiegłotygodniowego posiedzenia FOMC oraz marcowej projekcji stanowi wsparcie dla naszego scenariusza zakładającego stabilizację stóp procentowych na obecnym poziomie co najmniej do końca 2023. Jednocześnie uważamy, że FED utrzyma obecną skalę skupu aktywów do końca br. Prowadzona przez Rezerwę Federalną łagodna polityka pieniężna będzie pozostawać w najbliższych miesiącach niejako w kontrze do oczekiwań inwestorów na zwiększenie inflacji, co może sprzyjać dalszemu wzrostowi rentowności amerykańskich obligacji, szczególnie na długim końcu krzywej. Uważamy, że w warunkach istotnego pogorszenia warunków finansowania na rynku ze względu na wystromienie krzywej dochodowości FED może zareagować poprzez wzmocnienie swojego forward guidance dotyczącego perspektyw programu luzowania ilościowego lub poprzez zwiększenie udziału papierów o dłuższych terminach zapadalności w strukturze skupowanych aktywów. Taka reakcja FED będzie zgodna z naszym scenariuszem stopniowego umocnienia kursu złotego w kolejnych kwartałach.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!