Analizy i badania

Środa kluczowa dla kursu złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,0230 (umocnienie złotego o 0,9%). Od wtorku do środy złoty umacniał się wraz z innymi walutami rynków wschodzących, do czego przyczyniło się osłabienie oczekiwań inwestorów na szybkie rozpoczęcie cyklu zacieśniania polityki monetarnej przez FED, po wyraźnie słabszych od konsensusu danych z amerykańskiego rynku pracy sprzed dwóch tygodni.</p>

>

Drugim czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku umocnienia złotego był naszym zdaniem napływ kapitału do rynków wschodz?cych zwi?zany z prowadzonym przez EBC Rozszerzonym Programem Skupu Aktywów. W rezultacie w środę wieczorem kurs EURPLN obniżył się nieznacznie poniżej granicy 4,00 osi?gaj?c tym samym najniższy poziom od sierpnia 2011 r. W czwartek doszło do odwrócenia trendu, gdyż inwestorzy realizowali zyski. W pi?tek rano złoty umacniał się wraz z innymi walutami rynków wschodz?cych, jednakże po południu miała miejsce korekta.

W tym tygodniu najważniejsze wydarzenia dla kształtowania się kursu złotego będ? miały miejsce w środę (posiedzenie RPP, posiedzenie EBC, dane z chińskiej gospodarki, inflacja w Polsce). Uważamy, że zarówno posiedzenie RPP jak i posiedzenie EBC mog? oddziaływać w kierunku podwyższonej zmienności kursu polskiej waluty. Z kolei liczne dane z chińskiej gospodarki (PKB, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, inwestycje w aglomeracjach miejskich) mog? spowodować jego lekkie osłabienie. Odczyt krajowej inflacji nie wywoła naszym zdaniem znacz?cej reakcji rynków. Wśród pozostałych krajowych danych (bilans płatniczy, wynagrodzenia i zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw) na szczególn? uwagę zasługuj? dane nt. bilansu płatniczego, które mog? być lekko pozytywne dla złotego. Neutralny dla polskiej waluty będzie naszym zdaniem sumaryczny wpływ licznych danych z amerykańskiej gospodarki (sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, liczba rozpoczętych budów, nowe pozwolenia na budowę oraz wstępny indeks Uniwersytetu Michigan). Uważamy ponadto, że w tym tygodniu istotnym czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku umocnienia złotego pozostanie napływ kapitału na rynki wschodz?ce zwi?zany z prowadzonym przez EBC Rozszerzonym Programem Skupu Aktywów (patrz wyżej).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!